Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2013, 11

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 04.01.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu avalike suhete osakonna, meediaosakonna, finantsosakonna, arendus- ja personaliosakonna, välissuhete osakonna ja üldosakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna, kultuurilise mitmekesisuse osakonna ning õigus- ja varahaldusosakonna tööd;”;

2) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

17. Ministeeriumi koosseisus on viie asekantsleri ametikohad: spordi asekantsler, kaunite kunstide asekantsler, kultuuriväärtuste asekantsler, kultuurilise mitmekesisuse asekantsler ning õiguse ja varahalduse asekantsler.”;

3) määrust täiendatakse punktiga 194 järgmises sõnastuses:

194. Õiguse ja varahalduse asekantsler:
1) juhib osakonnajuhataja kaudu õigus- ja varahaldusosakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva osakonnajuhataja edutamiseks ning talle ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist;
8) koordineerib ministeeriumi ja tema hallatavate riigiasutuste riigihangete teostamist;
9) korraldab ministeeriumi ja valitsemisala asutuste investeeringute kava koostamist ning kontrollib investeeringute kava sisulist täitmist;
10) korraldab valitsemisala asutuste investeeringute ja halduskuludega seotud analüüside koostamist;
11) koordineerib ministeeriumi ja valitsemisala asutuste läbirääkimisi ning tehingute ettevalmistamist riigile kinnisvarateenuseid osutava äriühinguga varade üleandmise ja kasutamisega seotud küsimuste lahendamisel;
12) koordineerib ministeeriumi õigusloomet;
13) suunab ja korraldab ministeeriumi juhtkonna ning osakondade õigusalast nõustamist ja ministeeriumi esindamist kohtus;
14) koordineerib arvamuste ja kooskõlastuste andmist ministeeriumi valitsemisala või ülesandeid puudutavate õigusaktide eelnõudele;
15) täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.”;

4) punkti 26 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) finantsosakond;”;

5) punkti 26 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) õigus- ja varahaldusosakond;”;

6) punkti 27 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) finantsosakonnal – ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle ning ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine;”;

7) punkti 27 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) õigus- ja varahaldusosakonnal – ministeeriumis koostatud õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimine, lepingute koostamine ja analüüsimine, ministeeriumi õigusloomealase tegevuse koordineerimine, ministeeriumi juhtkonna ning osakondade õigusalane nõustamine, ministeeriumi kohtus esindamise korraldamine, ministeeriumi ja valitsemisala asutuste riigivaraga seotud küsimuste lahendamine;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json