Teksti suurus:

Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2013, 13

Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus

Vastu võetud 03.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 110 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toitlustuse tingimused

  (1) Tegevväelasele võimaldatakse asutuse poolt, mille koosseisus on tegevväelase rahuaja ametikoht, toitlustus väliõppuse ja väliriigis toimuva sõjaväelise väljaõppe ajal, rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas ning sinna ja tagasi sõidu ajal, Kaitseväe laeval ja õhusõidukis.

  (2) Väliõppus käesoleva määruse tähenduses on sõjaväeline väljaõpe, mis toimub välitingimustes.

§ 2.   Toitlustuse maksumus

  Tegevväelase toiduraha arvestuslik suurus ööpäevas on 5,55 eurot.

§ 3.   Toitlustus väliõppusel või välisriigis toimuva sõjaväelise väljaõppe ajal

  (1) Tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus väliõppusel, mis kestab järjestikku üle 24 tunni.

  (2) Lähtuvalt väliõppuse iseloomust ja toitlustuse korraldusest võib tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust toitlustamisel väliköögist või toitlustusteenuse sisse ostmisel suurendada kuni 35 protsenti ning toitlustamisel kuivtoidupakkidega kuni 200 protsenti.

  (3) Välisriigis toimuval sõjaväelisel väljaõppel võib tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust suurendada kuni 400 protsenti.

§ 4.   Toitlustus rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil

  (1) Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni toimumise kohas ning sinna ja tagasi sõidu ajal tagab Kaitsevägi rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalevale tegevväelasele tasuta toitlustuse.

  (2) Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas, piirkonda ja sealt tagasi sõidu ajal võib suurendada rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 400 protsenti.

§ 5.   Toitlustus Kaitseväe laeval

  (1) Tegevväelasele tagatakse teenistusülesannete täitmisel toitlustus Kaitseväe laeval laeva päevakorraga kinnitatud toidukordadel ajavahemikul.

  (2) Tegevväelasele tagatakse Kaitseväe laeval tasuta toitlustus, kui laeva merel viibimine kestab üle kaheksa tunni või Kaitseväe laev suundub välisriiki.

  (3) Kauem kui 24 tundi mereväebaasist eemal oleku või väljaspool Eesti merepiiri viibimise korral võib toiduainete soetamisel suurendada tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 100 protsenti.

§ 6.   Toitlustus õhusõidukis

  (1) Tegevväelasest õhusõiduki meeskonnaliikmele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustus õhusõiduki pardal, kui lennuaeg kestab üle kolme tunni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib suurendada õhusõiduki meeskonnaliikme ööpäevase toiduraha arvestuslikust suurust kuni 70 protsenti.

§ 7.   Toiduraha arvestusliku suuruse muutmise otsustamine

  (1) Kaitseväes sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal oleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestusliku suuruse muutmise käesolevas määruses sätestatud korras ja ulatuses otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.

  (2) Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal oleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestusliku suuruse muutmise käesolevas määruses sätestatud korras ja ulatuses otsustab Kaitseliidu ülem.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json