Teksti suurus:

Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2022, 9

Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus

Vastu võetud 03.01.2013 nr 2
RT I, 08.01.2013, 13
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2017RT I, 10.10.2017, 713.10.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 25. septembrist
22.03.2021RT I, 25.03.2021, 428.03.2021
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 601.01.2023, osaliselt 01.01.2024

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 110 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toitlustuse tingimused

  (1) Tegevväelasele võimaldatakse asutuse poolt, mille koosseisus on tegevväelase rahuaja ametikoht, toitlustus väliõppuse ja väliriigis toimuva sõjaväelise väljaõppe ajal, rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas ning sinna ja tagasi sõidu ajal, Kaitseväe laeval ja õhusõidukis ning kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel.
[RT I, 25.03.2021, 4 - jõust. 28.03.2021]

  (2) Väliõppus käesoleva määruse tähenduses on sõjaväeline väljaõpe, mis toimub välitingimustes.

§ 2.   Toitlustuse maksumus

  Tegevväelase toiduraha arvestuslik suurus ööpäevas on 8,03 eurot.
[RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Toitlustus väliõppusel või välisriigis toimuva sõjaväelise väljaõppe ajal

  (1) Tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus väliõppusel, mis kestab järjestikku üle 24 tunni.

  (2) Lähtuvalt väliõppuse iseloomust ja toitlustuse korraldusest võib tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust toitlustamisel väliköögist või toitlustusteenuse sisse ostmisel suurendada kuni 100 protsenti ning toitlustamisel kuivtoidupakkidega kuni 200 protsenti.
[RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Välisriigis toimuval sõjaväelisel väljaõppel võib tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust suurendada kuni 400 protsenti.

§ 4.   Toitlustus rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil

  (1) Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni toimumise kohas ning sinna ja tagasi sõidu ajal tagab Kaitsevägi rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalevale tegevväelasele tasuta toitlustuse.

  (2) Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonnas, piirkonda ja sealt tagasi sõidu ajal võib suurendada rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 400 protsenti.

§ 5.   Toitlustus Kaitseväe laeval

  (1) Tegevväelasele tagatakse teenistusülesannete täitmisel toitlustus Kaitseväe laeval laeva päevakorraga kinnitatud toidukordadel ajavahemikul.

  (2) Tegevväelasele tagatakse Kaitseväe laeval tasuta toitlustus, kui laeva merel viibimine kestab üle kaheksa tunni või Kaitseväe laev suundub välisriiki.

  (3) Kauem kui 24 tundi mereväebaasist eemal oleku või väljaspool Eesti merepiiri viibimise korral võib toiduainete soetamisel suurendada tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 100 protsenti.

§ 6.   Toitlustus õhusõidukis

  (1) Tegevväelasest õhusõiduki meeskonnaliikmele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustus õhusõiduki pardal, kui lennuaeg kestab üle kolme tunni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib suurendada õhusõiduki meeskonnaliikme ööpäevase toiduraha arvestuslikust suurust kuni 70 protsenti.

§ 61.   Toitlustus nakkushaiguse leviku tõkestamise eesmärgil liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel

  Kaitseväes sõjaväelise auastmega ametikohal olevale tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus, kui tema suhtes kohaldatakse nakkushaiguse leviku tõkestamise eesmärgil kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangut.
[RT I, 25.03.2021, 4 - jõust. 28.03.2021]

§ 62.   Toitlustus sõjalise riigikaitse huvides liikumisvabaduse piirangu kohaldamisel

  (1) Kaitseväes sõjaväelise auastmega ametikohal olevale tegevväelasele tagatakse tasuta toitlustus, kui tema suhtes kohaldatakse riigikaitse huvides kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1261 sätestatud liikumisvabaduse piirangut ja kui tegevväelasel on keelatud Kaitseväe territooriumilt lahkuda järjestikku üle 24 tunni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui liikumisvabaduse piirangu ajal on Kaitseväe territooriumilt väljumine vajalik teenistusülesannete täitmise tõttu.
[RT I, 25.03.2021, 4 - jõust. 28.03.2021]

§ 7.   Toiduraha arvestusliku suuruse muutmise otsustamine

  (1) Kaitseväes sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal oleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestusliku suuruse muutmise käesolevas määruses sätestatud korras ja ulatuses otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.

  (2) Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal oleva tegevväelase ööpäevase toiduraha arvestusliku suuruse muutmise käesolevas määruses sätestatud korras ja ulatuses otsustab Kaitseliidu ülem.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json