Teksti suurus:

Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2021, 14

Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend

Vastu võetud 06.01.2010 nr 2
RTL 2010, 3, 52
jõustumine 17.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013
03.01.2013RT I, 08.01.2013, 611.01.2013
19.01.2016RT I, 26.01.2016, 101.03.2016
23.12.2020RT I, 06.01.2021, 409.01.2021

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 61 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõiste

  (1) Määrusega kehtestatakse perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate poolt üldarstiabi osutamise kord.

  (2) Määruse mõistes on äge tervisehäire seisund, mille puhul üldarstiabi osutamise edasi lükkamine võib põhjustada patsiendi tervise seisundi halvenemise või haiguse ägenemise.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Iga perearsti juures peab töötama vähemalt üks pereõde. Perearsti juures töötavate pereõdede summaarne tööaeg peab moodustama vähemalt ühe täistööaja.

  (2) Üldarstiabi osutatakse kõigile perearsti nimistusse kantud patsientidele. Teeninduspiirkonnas elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, osutatakse vältimatut abi.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Üldarstiabi osutaja teeb oma pädevuse piires esmase meditsiinilise otsuse iga tervisega seotud probleemi kohta, millega patsient tema poole pöördub.

  (4) Üldarstiabi osutaja lähtub üldarstiabi osutamisel ja korraldamisel patsiendi tervise seisundist, tagab patsiendile parima vajaliku ning võimaliku abi õigusaktidega ettenähtud ulatuses ja korras.

  (5) Perearst teostab uuringuid ja raviprotseduure vastavalt «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud korras.

§ 3.   Perearsti töövaldkonnad ja tegevused

  (1) Perearst osutab käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele üldarstiabi oma pädevuse piires. Sõltuvalt patsiendi vajadusest korraldab perearst arstiabi osutamise teiste tervishoiuteenuste osutajate kaudu, suunates patsiendid uuringutele, eriarstide konsultatsioonile või haiglasse.

  (11) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 41 punktis 2 sätestatud piirsuurusega perearsti nimistusse kantud isikutele koos perearstiga üldarstiabi osutav arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja täidab käesolevas määruses sätestatud perearsti ülesandeid perearsti juhtimisel oma pädevuse piires.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Perearsti töövaldkonnad on:
  1) tervise edendamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, individuaalset tervisekasvatust ja meditsiinilist nõustamist;
  2) haiguste ennetamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, immuniseerimist ja sõeluuringuid;
  3) haiguste diagnoosimine;
  4) haigete ravimine ja nõustamine;
  5) patsiendi edasisele ravile suunamine;
  6) tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja perearsti nimistut puudutavate dokumentide vormistamine, sealhulgas dokumenteerimine, kui patsienti on nõustatud sidevahendite teel;
  7) tervishoiustatistika koostamine;
  8) tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamine;
  9) käesoleva lõike punktides 7 ja 8 nimetatud dokumentatsiooni esitamine maavanemale;
  10) teiste õigusaktidega kehtestatud kohustuste täitmine.

  (3) Perearsti vastuvõtt sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ja anamneesi kogumine;
  2) haige läbivaatus, uuringute ja raviplaani koostamine, diagnoosimine;
  3) nõustamine tervise säilitamise ja taastamise osas;
  4) nõustamine töö ja elukorralduse osas;
  5) ravimite soovitamine ja väljakirjutamine;
  6) raviprotseduuride tegemine;
  7) laboratoorsete uuringute tegemine;
  8) tervishoiuteenuste osutamisega seotud dokumentide väljastamine.

  (4) Perearst teeb lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ennetavaid tervisekontrolle vastavalt lapse tervise jälgimise juhendile. Lastele ennetava tervisekontrolli läbiviimiseks teeb perearst vajadusel koostööd kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

  (5) Perearst teeb käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele vajadusel koduvisiite.

  (6) Perearsti tegevuskoha lahtioleku ajal väljaspool vastuvõtuaega nõustab perearst käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikuid sidevahendite teel.

  (7) Perearst peab osalema erialasel täiendkoolitusel vähemalt 60 tundi aastas.

§ 4.   Pereõe töövaldkonnad ja tegevused

  (1) Pereõde osutab käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele üldarstiabi oma pädevuse piires või suunab patsiendi perearsti vastuvõtule.

  (2) Pereõe töövaldkonnad on:
  1) tervise edendamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, individuaalset tervisekasvatust ja meditsiinilist nõustamist;
  2) haiguste ennetamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist ja immuniseerimist;
  3) õendusabiteenuste osutamine;
  4) üldarstiabi osutamine oma pädevuse piires ägeda tervisehäirega patsientidele;
  5) krooniliste haigustega patsientide seisundi jälgimine, nõustamine ja nende suunamine perearsti vastuvõtule, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad olla aluseks varem määratud ravi ümberhindamiseks;
  6) tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja perearsti nimistut puudutavate dokumentide vormistamine, sealhulgas dokumenteerimine, kui patsienti on nõustatud sidevahendite teel;

  (3) Pereõe vastuvõtt sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ja õendusanamneesi kogumine;
  2) haige läbivaatus, seisundi hindamine ja õendusabiplaani koostamine;
  3) õendusalane nõustamine tervise säilitamise ja taastamise osas;
  4) nõustamine toitumise, töö ja elukorralduse osas;
  5) nõustamine käsimüügis olevate ravimite tarvitamise osas;
  51) ravimite väljakirjutamine oma pädevuse piires;
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]
  6) raviprotseduuride tegemine;
  7) laboratoorsete uuringute tegemine;
  8) tervishoiuteenuste osutamisega seotud dokumentide väljastamine.

  (4) Pereõde teeb lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ennetavaid tervisekontrolle vastavalt lapse tervise jälgimise juhendile. Lastele ennetava tervisekontrolli läbiviimiseks teeb pereõde vajadusel koostööd kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

  (5) Pereõde teeb käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele vajadusel koduvisiite.

  (6) Perearsti tegevuskoha lahtioleku ajal väljaspool vastuvõtuaega nõustab pereõde käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud isikuid sidevahendite teel.

  (7) Pereõde peab osalema erialasel täiendkoolitusel vähemalt 60 tundi aastas.

§ 5.   Üldarstiabi kättesaadavus

  (1) Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas. Sellele lisandub aeg § 3 lõigetes 4–7 loetletud muudele tegevustele.

  (2) Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas. Sellele lisandub aeg § 4 lõigetes 4–7 loetletud muudele tegevustele.
[RT I, 08.01.2013, 6 - jõust. 11.01.2013]

  (3) Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus kella 8.00–18.00. Vähemalt ühel päeval nädalas peab vastuvõtt olema kuni kella 18.00-ni. Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerimine tagatud tööpäeviti vähemalt kaheksa tundi päevas. Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul.

  (4) Üldarstiabi osutaja peab korraldama ägeda tervisehäirega patisendile vastuvõtu pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.

  (5) Üldarstiabi osutaja peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool vastuvõtuaega.

  (6) Perearst võib sõlmida lepingu üldarstiabi osutamiseks väljaspool tööaega.

  (7) [Kehtetu - RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

  (8) Perearst konsulteerib vajadusel tema nimistusse kuuluva lapse tervise küsimustes lapsele koolitervishoiuteenust osutavat õde.

  (9) Õpilase põhikooli või gümnaasiumi ja kutseõppeasutusse vastuvõtmiseks ja ühest koolist teise üleminekuks edastab üldarstiabi osutaja lapsevanema nõusolekul lapse viimase tervisekontrolli andmed koolitervishoiuteenuse osutajale.

  (10) Õpilase nõustamiskomisjoni suunamiseks ja õpilase vastuvõtmiseks hariduslike erivajadustega õpilaste rühma või klassi koostab perearst väljavõtte lapse tervisekaardist. Väljavõte peab sisaldama perearstile teadaolevaid lapsel diagnoositud haiguseid ja seisundeid, sh andmed operatsioonide ja traumade kohta ning andmeid määratud ravi kohta. Perearst edastab väljavõtte lapsevanema nõusolekul koolitervishoiuteenuse osutajale.

Lisa 0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava
[Kehtetu - RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json