Teksti suurus:

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord - sisukord
Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2015, 7

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Vastu võetud 01.09.1999 nr 50
RTL 1999, 129, 1802
jõustumine 01.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.02.2003RTL 2003, 23, 33601.03.2003
22.02.2010RTL 2010, 9, 16105.03.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
10.04.2012RT I, 13.04.2012, 416.04.2012
20.12.2013RT I, 31.12.2013, 203.01.2014
29.12.2014RT I, 08.01.2015, 101.03.2015

Teeseaduse paragrahvi 35 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad» (lisatud).

2. Erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade andmisel juhindutakse teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrusest nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri».
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määrusega nr 50TEE OMANIKULE ERAKORRALISE VEO VÕI SÕIDUGA TEKITATUD KULUTUSTE HÜVITAMISE JA ERITASU MÄÄRAD

1. osa ÜLDSÄTTED 

1.
[Kehtetu – RT I, 13.04.2012, 4 - jõust. 16.04.2012]
2.  Erakorraline vedu ja sõit (edaspidi erivedu) on lubatud teel, olenemata selle omanikust, eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel.
[RTL 2003, 23, 336 - jõust. 01.03.2003]
3.  
[Kehtetu – RT I, 13.04.2012, 4 - jõust. 16.04.2012]
4.  Eriveole eriloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab tee omanik. Eritasu peab eriloa saaja maksma tee omanikule või tema volitatud isikule.
[RT I, 31.12.2013, 2 - jõust. 03.01.2014]
5.  Eritasu koosneb eriveo tasust, kooskõlastuse hankimise ja eriloa hankimise tasust ning menetlustasust. Eriveo tasu on tasu lubatud massi, teljekoormuse või mõõtude ületamise eest.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

2. osa LUBATUD MASSI VÕI TELJEKOORMUSE ÜLETAMINE 

6. Lubatud massi või teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 10 esitatud tasumäärade alusel.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
7.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
8.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

9.  Loa väljastaja poolt nõutud sildade ja teekatendi kontrollarvutuse ja arvutusele tehtava ekspertiisi kulud tasub eriloa saaja.

91. Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse massi ületamise tasumäärasid 50% ulatuses.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
92. Massi ületamise eest ei võeta eritasu järgmistel juhtudel:
1) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, samuti traktorist või liikurmasinast ja pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest moodustatud koosseisu eest;
2) autokraanade eest tegeliku massiga kuni 48 t, kui ühegi telje koormus ei ületa 12 t.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

3. osa MÕÕTUDE ÜLETAMINE 

10. Lubatud mõõtude ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 11 esitatud tasumäärade alusel.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
11.  Kahe või enama samaaegse mõõduületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõdu ületamise eest.

12.  Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse mõõtude ületamise tasumäärasid 50% ulatuses.

13.  Mõõtude ületamise eest ei võeta eritasu liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, samuti traktorist või liikurmasinast ja pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest moodustatud koosseisu eest.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
131. Kui veotee ei ole konkreetselt määratud, arvestatakse mõõtude ületamisel ühekordse veotee pikkuseks riigimaanteedel 100 km ühe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikel teedel 50 km.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

4. osa VEOTEE KOOSKÕLASTAMINE JA ERILOA HANKIMINE 

14.  Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi taotlejale hangib veotee kooskõlastuse ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Maanteeamet.

15.  Erandkorras võib eriloa väljastaja hankida vajalikud kooskõlastused ka Eesti ettevõtjale.

16.  Teiselt eriloa väljastajalt eriloa hankimise ning eriloa saamiseks vajaliku iga kooskõlastuse hankimise tasu on 6 eurot.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
17. Veotee kooskõlastuse eest võib kooskõlastuse andja võtta tasu vastavalt tema poolt tehtud kulutustele eriveo võimaldamiseks.

5. osa ERILOA VORMISTAMINE JA ERILOA EEST TASUMINE 

18. Eriluba väljastatakse kohapeal või saadetakse taotlejale posti või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumist ja eritasu maksmist. Eriloa menetlustasu on 6 eurot.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
19. Taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras, see tähendab 8 töötunni jooksul pärast kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumist ja eritasu maksmist, on menetlustasu 30 eurot.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
20.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
21.  Eriloa väljastaja esitab loa taotlejale arve, millele on lisatud kalkulatsioon arve kujunemise kohta tasude kaupa. Eriluba väljastatakse pärast arve tasumist.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
22.  Eriluba on lühiajaline, kui taotletav kasutusperiood on kuni 6 päeva, ja pikaajaline, kui eriloa kasutusperiood on üks nädal kuni üks aasta. Lühiajalise eriloa, välja arvatud ümarpuidu eriveoks antud lühiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu iga eriveo eest. Pikaajalise eriloa, välja arvatud ümarpuidu eriveoks antud pikaajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
221. Ümarpuidu eriveoks avaldab Maanteeamet oma veebilehel eriveoks lubatud veotee ning veotee kasutamise tingimused ja korra. Maanteeamet võib nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa ümarpuidu eriveoks välja anda veoteele, mis hõlmab ka neid kohalikke teid, milleks on vastava kohaliku omavalitsuse volitus. Ümarpuidu eriveo lühiajaline eriluba väljastatakse kasutusperioodiga kuni 6 päeva. Ümarpuidu eriveo pikaajaline eriluba väljastatakse nädala, kuu, kolme kuu või kuue kuu kaupa või üheks aastaks, kusjuures tegelik vedude arv loa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
222. Ümarpuidu eriveoks on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks üks erivedu ööpäevas. Eriveo tasu ümarpuidu ühe eriveo eest lühiajalise eriloaga on esitatud lisa 10 tabelis 1. Ümarpuidu pikaajalise eriloa eriveo tasu on esitatud lisa 10 tabelis 2.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
223. Tee omanik võib kehtestada avalikult kasutataval teel käesolevas määruses sätestatust väiksemad eriveo tasumäärad nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa alusel ümarpuidu eriveoks juhul, kui erivedu ei kahjusta oluliselt avalikult kasutatavat teed ja sellega ei suurene oluliselt teehoiukulu. Samuti võib tee omanik sõlmida ümarpuidu eriveo teostajaga või metsaomanikuga lepingu, mille kohaselt eriveo teostaja või metsaomanik kohustub taastama eriveoga kahjustatud tee või hüvitama teele tekitatud kahju.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
224. Kui eriloa kohalike teede kasutamiseks väljastab Maanteeamet, siis eritasu Maanteeameti väljastatud eriloa alusel kasutatavate kohalike teede kasutamise eest ei võeta. Eritasu ei võeta ka nende kohalike teede kasutamise eest, mille kasutamiseks on sõlmitud käesoleva määruse punktis 223 nimetatud leping.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
23. 
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
24.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
25.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
26.
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
27.  Eriluba ei anta ja välja antud eriluba tunnistatakse kehtetuks, kui ilmneb, et eriloa taotlemisel esitati valeandmeid või võltsiti dokumente, mis mõjutasid eriloa andmist, samuti juhul, kui eriloa omaja pole täitnud tee omaniku poolt eriveole kehtestatud tingimusi ja korda või pole vastavalt lepingule taastanud eriveoga kahjustatud teed või hüvitanud teele tekitatud kahju lepingus sätestatud määras või kui eriloa eest ei ole makstud.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
28.  Eriveost loobumisel enne eriloa kehtivuse algust tagastatakse nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa eriveo tasu. Tagastamisele ei kuulu eriveo tasu juhul, kui eriluba on kehtetuks tunnistatud käesoleva määruse punktis 27 nimetatud alustel. Kooskõlastuse hankimise ja eriloa hankimise tasu ning eriloa menetlustasu ei tagastata.
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]
29.  Eriloa vormistamise ja kõigi teiste tasude maksmisest on vabastatud teehoiu ja reisijateveoga seotud eriveod.

30.  Kui eriloa tasu hulka kuulub teiste loaandjate või kooskõlastajate poolt vastavalt punktile 17 võetav tasu, tasub eriloa väljastaja neile selle eest pärast vastava summa laekumist eriloa taotlejalt.

Lisa 1
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 2
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 3
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 4
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 5
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 6
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 7
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 8
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 9
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 10 Tasumäärad raskekaalulise eriveo eest
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 11 Tasumäärad suuremõõtmelise eriveo eest
[RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

Lisa 12
[Kehtetu – RT I, 08.01.2015, 1 - jõust. 01.03.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json