Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruse nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2019, 1

Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruse nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel” muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 67

Määrus kehtestatakse ühistranspordi seaduse § 31 lõike 2 punkti 3, § 31 lõike 3 punkti 1, § 36 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 3 punkti 1 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.   Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruses nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 31 lõike 2 punkti 2” tekstiosaga „§ 31 lõike 2 punkti 3”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind ning sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel (edaspidi koos parvlaevaliinidel).”;

4) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Piletihinnad

(1) Parvlaevadega korraldatava avaliku liiniveo sõitja kõrgeim piletihind ning sõiduki ja selle haagise piletihind kehtestatakse vastavalt määruse lisale.

(2) Veo eest võib tasu küsida üksnes lähtudes käesoleva määrusega ja ühistranspordiseaduse § 31 lõike 4 alusel kehtestatud hindadest.”;

5) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „nõustamiskomisjoni” sõnadega „koolivälise nõustamismeeskonna”;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 3–7, § 4 lõike 2 punktides 2 ja 3 ning § 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 23” tekstiosaga „§ 25”;

8) paragrahvi 4 lõike 1 punktidest 5 ja 6 jäetakse välja tekstiosa „, Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendi”;

09.01.2019 11:45
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud koma väljajäetava tekstiosa ette, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

9) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidusoodustusega 50% sõitjapileti hinnast võib sõita:”;

10) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „Hiiu maakonnas” tekstiosaga „ning Sõru-Triigi parvlaevaliinil isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare või Hiiu maakonnas”;

11) paragrahvi 5 lõike 1 ning § 6 lõike 1 sissejuhatavates lauseosades asendatakse sõna „hinnakirjas” tekstiosaga „määruse lisas”;

12) paragrahvi 5 lõike 1 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „äriregistrijärgne” tekstiosaga „või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri järgne”;

13) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Sõru-Triigi parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri järgne asukoht on Saare või Hiiu maakonnas.”;

14) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab füüsiline isik, tuleb vedaja nõudmisel esitada isikut tõendav dokument või muu dokument, mis võimaldab tuvastada isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta ning sõiduki registreerimistunnistus.”;

15) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidusoodustust kasutab juriidiline isik, peab sõiduki juht vedaja nõudmisel esitama sõiduki registreerimistunnistuse ning dokumendi, mis tõendab, et ta on juriidilise isiku töötaja või muu isik, kelle eest sõidusoodustust saav juriidiline isik vastutab.”;

16) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel

/otsingu_soovitused.json