Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2019, 4

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 26.12.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Annamõisa, Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas;”;

2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sihtkaitsevööndis on 1. juulist kuni 31. jaanuarini lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine, muude metsa kõrvalsaaduste varumine, välja arvatud Annamõisa püsielupaiga Kopliotsa sihtkaitsevööndis, kus käesolevas lõikes nimetatud tegevused on lubatud aasta läbi.”;

3) määruse lisas esitatud Annamõisa püsielupaiga kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga1.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitsekorra muutmise kohta;
2) püsielupaiga välispiiri muutmise kohta;
3) kaitsevööndite muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 9. juuli 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/518 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Annamõisa püsielupaiga kaart

/otsingu_soovitused.json