Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.12.2019 otsus nr 540

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2019

§ 1.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Narkomaaniaraviregister on andmekogu, mida peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

(2) Psühhiaatria tervishoiuteenuseid osutades on narkomaaniaravi pakkuval teenuseosutajal kohustus esitada andmed narkomaaniaraviregistrisse.

(3) Narkomaaniaraviregistrisse kantakse järgmised andmed:
1) tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi üldandmed;
2) patsiendi narkomaaniaravi ja seotud nakkushaiguste andmed;
3) patsiendi riskikäitumise andmed.

(4) Narkomaaniaraviregistri asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse:
1) volitatud töötleja, kui volitatud töötleja on määratud, ja töötlejate ülesanded;
2) andmeandjad ja nendelt saadavad andmed;
3) kogutavate andmete täpsem koosseis ja narkomaaniaraviregistrisse kandmise kord;
4) andmetele juurdepääsu ja andmete väljastamise ulatus, tingimused ja kord;
5) logi- ja alusandmete säilitamise kord;
6) muud korraldusküsimused.

(5) Juurdepääsupiirang narkomaaniaraviregistri isikuandmetele kehtib tähtajatult.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, on tervishoiuteenuse osutamiseks õigus andmesubjekti nõusolekuta töödelda narkomaaniaraviregistris olevaid isikuandmeid.

(7) Õigustatud huvi eesmärgil isikuandmeid ei väljastata, välja arvatud isikuandmete kaitse seaduse §-s 6 nimetatud tingimustel ja korras.

(8) Narkomaaniaraviregistri andmeid säilitatakse tähtajatult. Logisid ja alusandmeid säilitatakse vastavalt narkomaaniaraviregistri põhimääruses sätestatule.

(9) Narkomaaniaraviregistri vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 182 järgmises sõnastuses:

§ 182. Käesoleva seaduse § 111 rakendamise erisus

(1) Isikustatud narkomaania ravijuhud kantakse narkomaaniaraviregistrisse alates 2020. aasta 1. veebruarist.

(2) Narkomaania ravijuhtude andmed, mis on kantud narkomaaniaraviregistrisse enne 2020. aasta 1. veebruari, arhiveeritakse isikustamata kujul vastavalt narkomaaniaraviregistri põhimääruses sätestatule.”.

§ 2.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 592 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Patsiendil on õigus edastada tervise infosüsteemi isikuandmeid teenuste pakkumiseks ja temaga ühenduse võtmiseks, samuti parema tervishoiuteenuse saamiseks ja terviseseisundi hindamiseks, sealhulgas tarkvaralahenduse kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 591 lõike 3 alusel kehtestatud tervise infosüsteemi põhimääruses sätestatule.”;

2) paragrahvi 592 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Tervishoiuteenuse osutajal on õigus edastada tervise infosüsteemi isikuandmeid tarkvaralahenduse kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 591 lõike 3 alusel kehtestatud tervise infosüsteemi põhimääruses sätestatule.”.

§ 3.  Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. veebruaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json