Teksti suurus:

Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2021, 3

Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 02.01.2013 nr 1
RT I, 04.01.2013, 28
jõustumine 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2021RT I, 08.01.2021, 211.01.2021

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Loodusmuuseumi staatus

  (1) Eesti Loodusmuuseum (edaspidi loodusmuuseum) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on asutatud Eestimaa Kirjanduse Ühingu Provintsiaalmuuseumi loodusteaduslike kogude baasil ning alustas tegevust riigiasutusena 1. jaanuaril 1941. aastal.

  (2) Loodusmuuseumi ametlik ingliskeelne nimetus on Estonian Museum of Natural History.

  (3) Oma ülesannete täitmisel esindab loodusmuuseum riiki.

§ 2.   Loodusmuuseumi eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Loodusmuuseumil on eelarve ja pangakonto ning oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat.

  (2) Loodusmuuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

  (3) Loodusmuuseum kasutab kujunduselemendina sümboolikat – öökulli kujutist, mis on esitatud määruse lisas.

§ 3.   Loodusmuuseumi asukoht

  Loodusmuuseumi asukoht on Tallinn. Loodusmuuseumi postiaadress on Lai 29A, 10133 Tallinn.

§ 4.   Järelevalve loodusmuuseumi tegevuse üle

  (1) Loodusmuuseumi kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) Loodusmuuseumi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) Loodusmuuseumi tegevust koordineerib ministeeriumi kantsler või selleks volitatud asekantsler.

2. peatükk Loodusmuuseumi tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 5.   Loodusmuuseumi tegevusvaldkond

  (1) Loodusmuuseum tegutseb looduse ainevaldkonnas riigimuuseumina.

  (2) Loodusmuuseumi tegevusvaldkond on koguda, säilitada ja uurida elusa ning eluta looduse mitmekesisust, selle arengut nii ajas kui ruumis ning vahendada seda üldsusele teaduslikel ning hariduslikel eesmärkidel.

§ 6.   Loodusmuuseumi põhiülesanded

  (1) Loodusmuuseum täidab oma tegevusvaldkonnas järgmisi põhiülesandeid:
  1) kogub ja säilitab materjale Eesti looduse, selle uurijate ja kaitsjate kohta;
  2) korraldab ekspeditsioone ning kogub ja säilitab loodusobjekte ning nende dokumentaalseid kujutisi kogu maailmast;
  3) korraldab Eesti ja muu maailma loodust ning loodus- ja keskkonnakaitset kajastavaid ekspositsioone ja näitusi, tagades punktides 1 ja 2 nimetatud kogude eksemplaride üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]
  4) korraldab loenguid, koolitusi, ekskursioone, muuseumitunde, annab erialaseid konsultatsioone ja publitseerib loodusmuuseumi ülesannetega seotud materjale loodushariduslikel eesmärkidel;
  5) teeb teaduslikku uurimistööd ja arendab vastavalt koostööd teiste sama ainevaldkonna asutustega;
  6) korraldab kogude eksemplaride, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist teiste muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]
  7) täidab muid seaduse või teiste õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (2) Loodusmuuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt.

  (3) Loodusmuuseumi eri liiki alakogud moodustavad muuseumikogu, millest kogude eksemplaride väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt Muuseumiseadusele.
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]

  (4) Loodusmuuseum koostab oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid vastavalt tema põhiülesannetele ning esitab need Keskkonnaministeeriumile teadmiseks.

3. peatükk Loodusmuuseumi juhtimine ja struktuur 

§ 7.   Loodusmuuseumi juhtimine

  (1) Loodusmuuseumit juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib keskkonnaminister. Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

  (2) Osakondi juhivad osakonnajuhatajad, kes alluvad vahetult direktorile. Osakonnajuhataja ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse osakonnajuhataja ametijuhendis.

§ 8.   Direktori ülesanded

  Direktor:
  1) planeerib ja juhib loodusmuuseumi tegevust ja vastutab loodusmuuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab loodusmuuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile ja ministeeriumi kantslerile;
  3) annab loodusmuuseumi töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab loodusmuuseumi tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ning teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab loodusmuuseumi juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab loodusmuuseumi tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud ministeeriumile;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid loodusmuuseumi põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab loodusmuuseumi suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib loodusmuuseumi nimel lepinguid ja annab volitusi loodusmuuseumi esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab loodusmuuseumi eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  11) käsutab loodusmuuseumi valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  12) käsutab eelarvevahendeid loodusmuuseumi ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab loodusmuuseumi töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  14) teostab järelevalvet loodusmuuseumi töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või keskkonnaministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

§ 9.   Loodusmuuseumi struktuuriüksused

  (1) Loodusmuuseumi struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

  (2) Loodusmuuseumi struktuuriüksused on:
  1) kogude valdkond;
  2) keskkonnateadlikkuse valdkond;
  3) administratiivvaldkond.
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]

  (3) Struktuuriüksus võib koosneda osakondadest.
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]

  (4) Loodusmuuseumi struktuuriüksuste põhiülesanded on järgmised:
  1) kogude valdkond kogub loodusmuuseumi kogudesse kuuluvaid eksemplare, säilitab ja uurib neid teaduslikult ning haldab kogude andmebaase;
  2) keskkonnateadlikkuse valdkond korraldab ja arendab muuseumi keskkonnahariduslikke tegevusi ning loob, arendab ja haldab ekspositsiooni ja ajutisi näitusi;
  3) administratiivvaldkond juhib, arendab ja haldab asjakohaselt loodusmuuseumi, peab korrektselt finantsarvestust, arendab personali, teeb keskkonnahoidlikke hankeid ning tagab õigus- ja muude haldusprotsesside, samuti avalike suhete, kommunikatsiooni, turunduse, teenuste müügi ja klienditeeninduse toimimise.
[RT I, 08.01.2021, 2 - jõust. 11.01.2021]

4. peatükk Loodusmuuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   Loodusmuuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Loodusmuuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. veebruaril.

Lisa Eesti Loodusmuuseumi sümboolika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json