Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2013, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.02.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 24 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 31 asendatakse sõnad „vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-06” sõnadega „vastavalt CEPT/ERC raportile nr 32”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) CEPT soovitusele ECC/REC/(05)06 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega, järgides käesoleva määruse ja CEPT soovituse ECC/REC/(05)06 nõudeid.”;

3) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Amatöörraadiojaama tööluba kehtib viis aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.”;

4) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad „15 tööpäeva jooksul” sõnadega „kuue nädala jooksul”;

5) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamine

(1) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel peab tööloa omanik vähemalt üks kuu enne tööloa kehtivuse lõppemist esitama Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse tööloa kehtivuse pikendamiseks.

(2) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tööloa kehtivuse pikendamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

(4) Tööloa kehtivuse pikendamisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet uue tööloa kehtivusega kuni viis aastat.”;

6) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 (Amateur services), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence), T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ECC/REC/(05)06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence), ERC raportiga nr 32 (Amateur radio novice examination syllabus and Amateur Radio Novice Examination Certificate within CEPT and non-CEPT countries) ja ECC raportiga nr 89 (A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 3 Amatöörraadioside raadiosagedusalad, saateliigid, kiirgusklassid ja suurimad saatevõimsused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json