Teksti suurus:

Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määruse nr 89 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2013, 11

Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määruse nr 89 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.02.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga” (edaspidi rakenduskava).

§ 1.  Põllumajandusministri 29. august 2008. a määrust nr 89 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 35) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „ühe”;

2) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluses nimetatud kalalaevaga on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kalapüügiloa alusel merel kala püütud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12-kuulisel perioodil vähemalt 75 päeva. Päevaks, millal kala püüti loetakse päev, millal kalalaev viibis püügipiirkonnas ja teostas püügioperatsioone, ning mille kohta on kalalaeva kalapüügiloa omanik esitanud kalapüügiandmed.”;

3) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „kuni kolm taotlust” sõnadega „ühe taotluse”;

4) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saaja tagab taotluses nimetatud kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe lõpliku muutmise § 2 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.”;

5) paragrahvi 14 lõikes 7 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „ühe”;

6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud kohustuse võtnud toetuse saaja, kes esitas taotluse teise taotluste esitamise tähtaja jooksul, võib kasutada toetust nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamisest kuni 18 kuu möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json