Teksti suurus:

Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2013, 15

Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 06.02.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 9 ja § 80 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ajateenijale sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

 (1) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu piirmäära ulatuses üks kord sõiduks puhkusele ja tagasi ajateenistuskohta.

 (2) Eesti piires hüvitatakse sõidukulu Kaitseväe poolt üks kord sõidupileti või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.

 (3) Isikliku mootorsõiduki kasutamisel hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta ajateenistuskohast rahvastikuregistris registreeritud elukohta ja tagasi.

 (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale ajateenijale hüvitatakse Kaitseväe poolt üks kord sõidukulu elukohta ja tagasi ajateenistuskohta sõidupileti või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 70 euro ulatuses.

 (5) Sõidukulu hüvitamiseks peab ajateenija esitama taotluse ajateenistuskoha ülemale seitsme päeva jooksul puhkuselt ajateenistuskohta jõudmisest arvates. Isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise saamiseks peab ajateenija esitama koos taotlusega mootorsõiduki kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

 (6) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Hüvitis kantakse ajateenija esitatud arvelduskontole.

§ 2.  Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

 (1) Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule hüvitatakse Kaitseväe poolt sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi.

 (2) Eesti piires hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja tagasi sõidupileti maksumuse kahekordses ulatuses või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.

 (3) Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta rahvastikuregistris registreeritud elukohast kogunemiskohta ja tagasi.

 (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu Kaitseväe poolt kogunemiskohta ja tagasi elukohta sõidupileti või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 70 euro ulatuses.

 (5) Sõidukulu hüvitamiseks peab reservväelane esitama taotluse õppekogunemist korraldavale ülemale esimesel võimalusel õppekogunemisele saabudes, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval. Isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise saamiseks peab reservväelane esitama koos taotlusega mootorsõiduki kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

 (6) Reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja õppekogunemiselt tagasi 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest arvates. Hüvitis kantakse reservis oleva isiku esitatud arvelduskontole.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler