Teksti suurus:

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2013, 17

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.02.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Konkursi eesmärk

  Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on toetada kavandatavaid tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, taotlusele esitatavad nõuded, taotluste esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehekülgedel.

§ 3.  Konkursil osalemine

  Konkursil võivad osaleda ja taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.  Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursile esitatud projektide läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras nõuandva õigusega konkursikomisjoni, kuhu kuuluvad Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning muude organisatsioonide esindajad ja eksperdid, ja nimetab konkursikomisjoni esimehe.

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa enam kui pooled konkursikomisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursil osaleja lähisugulane, lähihõimlane või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud projektiga muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta vastava projekti hindamisel.

  (5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

  (6) Konkursikomisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

§ 5.  Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridus- ja teadusministrile ettepaneku taotlustele esitatavate nõuete ning esitatavate dokumentide kohta.

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab konkursile esitatud projekte, selgitades välja rahastatavad projektid;
  2) teeb haridus- ja teadusministrile ettepanekud konkursitulemuste kinnitamise kohta.

§ 6.  Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebileheküljel.

  (3) Taotlusi säilitatakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur seitse aastat alates taotluste esitamise tähtajast.

§ 7.  Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi projekti või ükski projekt ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json