Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2017, 1

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" muutmine

Vastu võetud 01.02.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 kinnitatud „Eluruumidele esitatavate nõuete“ punktiga 10.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid‟ muutmine

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid‟  tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17 alusel.“;

2) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestab müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete sees ning mürataseme mõõtmise meetodid.

(2) Müratekitavate seadmete paigaldamisel ja haldamisel ei või müra ületada normtasemeid käesolevas määruses käsitletud hoonetes.“;

3) paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) helirõhutaseme korrigeeritud väärtus – mõõdetud helirõhutase, kus on rakendatud sageduskorrigeerimist vastavalt standardi EVS-EN 61672-1 või samaväärse dokumendi määratlusele. Käesolevas määruses kasutatakse helirõhutaseme A- ja C-korrigeeritud väärtusi ning tähistusi, vastavalt LpA ja LpC;“;

4) paragrahvi 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) impulssheli – ühest või mitmest impulsist koosnev heli; üksiku heliimpulsi kestus on tavaliselt alla 1 sekundi;“;

5) paragrahvi 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) müra piirtase – suurim lubatud normtase ehitistes;“;

7) paragrahvi 2 punktid 19, 22 ja 24 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 4 lõike 2 kolmandast lausest jäetakse välja sõnad „Olemasolevatel aladel ja“;

11) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 6 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „, sulgudes on esitatud helirõhu taotlustasemed“;

14) paragrahvi 6 lõike 1 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:

Tabel 1

Hoone ja ruum

Müra normtasemed

1. Elamu

LpA,eq,T (dB)

1.1. Eluruumides

päeval

40

1.2. Magamisruumides

öösel

30

LpA,max (dB)

öösel

451

2. Majutusasutus

LpA,eq,T (dB)

Hotellitubades

päeval

45

öösel

35

3. Tervishoiuasutus

LpA,eq,T (dB)

3.1. Palatites ja operatsioonisaalides

päeval

35

öösel

30

LpA,max (dB)

öösel

451

3.2. Arstikabinettides ja uuringuruumides2

LpA,eq,T (dB)

päeval

40

4. Kool ja muu õppeasutus

LpA,eq,T (dB)

4.1. Klassides, õppekabinettides, lugemissaalides ja muudes õpperuumides

päeval

40

LpA,eq,T (dB)

4.2. Nägemis- ja kuulmispuudega õpilaste klassiruumides, muusikaklassides

päeval

35

LpA,eq,T (dB)

4.3. Saalides, aulates

päeval

40

5. Koolieelne lasteasutus

LpA,eq,T (dB)

5.1. Rühmaruumides

päeval

40

5.2. Magamisruumides

päeval

35

öösel

30

LpA,max (dB)

öösel

451

6. Büroo- ja haldushoone

LpA,eq,T (dB)

6.1. Nõupidamisruumides, töökabinettides, lugemissaalides, õppeklassides ja nendega võrdsustatud ruumides

päeval

40

LpA,eq,T (dB)

6.2. Avatud plaanilahendusega tööruumides, näituseruumides

päeval

45

7. Spordirajatis

LpA,eq,T (dB)

Spordisaalides, ujulates

päeval

50

8. Kaubandus- ja teenindusettevõte

LpA,eq,T (dB)

8.1. Müügisaalides, teenindusruumides

päeval

50

LpA,eq,T (dB)

8.2. Sööklates, baarides ja restoranides

päeval

50

1 Nõue on esitatud magamisruumidele uutes hoonetes tingimusel, et öö jooksul leiab aset vähemalt 5 liiklusjuhtumit, kus müra maksimaalne tase LpAmax on ületatud.
2 Välja arvatud audioloogia uuringuruumid.“;

15) paragrahvi 6 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Mõõtmisaeg (T) ja -tingimused on määratud mõõtemetoodikas ja sõltuvad müraallikast. Eeldatakse, et õigusakti nõuded on täidetud, kui ruumis mõõdetud helirõhutasemetest arvutatakse keskmised väärtused mõõteperioodi ja ruumi suhtes vastavalt standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetele. Helirõhu normtasemete arvsuurused on kehtestatud kinniste akende ja ustega möbleeritud ruumidele. Möbleerimata ruumides rakendatakse parandusi vastavalt mõõtmiste standarditele või samaväärsetele dokumentidele. Ruumides, kus on ventilatsiooni sissepuhke- ja väljatõmbeavad, peavad need olema avatud. Tonaalse müra korral rakendatakse mõõdetud helirõhutasemetele käesoleva määruse § 11 lõikes 1 toodud parandust.“;

16) paragrahvi 7 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja hoonete välisterritooriumil“;

17) paragrahvi 7 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „, sulgudes on esitatud müra soovituslikud taotlustasemed“;

18) paragrahvi 7 lõike 3 tabel 2 sõnastatakse järgmiselt:

Tabel 2

Hoone ja ruum

Müraallikas

Müra normtasemed

1. Elamu

Elu- ja magamisruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,eq,T (dB) 30

LpC,eq,T (dB) 50

LpA,max (dB) 35

Tootmis- ja teenindusruumid,  tööstusettevõtted

LpA,eq,T (dB)

päeval 30

öösel 25

LA,max (dB)

öösel 40

2. Majutusasutus

2.1. Hotellitubades

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA, max (dB) 32

2.2. Koridorides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA, max (dB) 40


3. Tervishoiuasutus

3.1. Palatites ja operatsioonisaalides, sanatooriumide magamisruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpAmax (dB) 30

LpC,eq,T (dB) 50

3.2. Arstikabinettides ja uuringuruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 35

Märkus. Nõue müra normtasemele arstikabinettides ja uuringuruumides ei laiene audioloogia uuringuruumidele.

4. Kool ja muu õppeasutus

4.1. Klassides, õppekabinettides, lugemissaalides ja muudes õpperuumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB)  35

4.2. Nägemis- ja kuulmispuudega õpilaste klassiruumides,
muusikaklassides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB)

30

4.3. Saalides

30

5. Koolieelne lasteasutus

Rühma- ja magamisruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 32

6. Büroo- ja haldushoone

6.1. Nõupidamisruumides, töökabinettides, lugemissaalides, õppeklassides ja nendega võrdsustatud ruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 35

6.2. Avatud plaanilahendusega tööruumides, näituseruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 40

7. Spordirajatis

Spordisaalides, ujulates

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 40

8. Kaubandus- ja teenindusettevõte

8.1. Müügisaalides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 45

8.2. Teenindusruumides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 40

8.3. Sööklates, baarides ja restoranides

Hoone tehnokommunikatsioonid

LpA,max (dB) 40

19) paragrahvi 7 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Mõõtmisaeg (T) ja -tingimused on määratud mõõtemetoodikas ning sõltuvad müraallikast. Eeldatakse, et õigusakti nõuded on täidetud, kui ruumis mõõdetud helirõhutasemetest arvutatakse müra hinnatud tasemed vastavalt standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetele. Helirõhu normtasemete arvsuurused on kehtestatud kinniste akende ja ustega möbleeritud ruumidele. Möbleerimata ruumides rakendatakse parandusi vastavalt mõõtmiste standarditele või samaväärsetele dokumentidele. Ruumides, kus on ventilatsiooni sissepuhke- ja väljatõmbeavad, peavad need välismüra mõõtmisel hoone sees olema avatud. Helirõhu normtasemed välisterritooriumil vastavad vaba helivälja tingimustele. Kui müra on tonaalne või sisaldab impulsse, liidetakse mõõdetud helirõhutasemetele käesoleva määruse § 11 lõikes 1 toodud parandused.“;

20) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Mõõtemeetodid

(1) Eeldatakse, et õigusakti nõuded on täidetud, kui helirõhutaseme mõõtmiseks kasutatakse seadmeid, mis vastavad standardisarjale EVS-EN 61672, standardile EVS-EN 60942, Electroacoustics – Sound calibrators, standardisarjale EVS-EN 61260 või samaväärsetele dokumentidele.

(2) Mõõtmised, mille eesmärk on kontrollida helirõhutasemete vastavust käesolevas määruses kehtestatud normtasemetele, tehakse täpsusklassi 1 seadmetega vastavalt standardi EVS-EN 61672-1 või samaväärse dokumendi määratlusele. Klassi 2 nõuetele vastavaid seadmeid võib kasutada müraolukorra ligikaudseks hindamiseks.

(3) Helirõhutaseme mõõtmiseks kasutatavad seadmed peavad olema kalibreeritud akrediteeritud kalibreerimislabori poolt vähemalt iga kahe aasta järel. Akustilist kalibraatorit tuleb kalibreerida üks kord aasta jooksul.

Seadmeid tuleb enne ja pärast mõõtmisi kontrollida akustilise kalibraatori abil. Seadmete kontrollimine akustilise kalibraatori abil loetakse nõuetele vastavaks, kui see on tehtud vastavuses standardi EVS-EN 60942 või samaväärse dokumendi nõuetega.

(4) Müra mõõdetakse ja hinnatakse asjassepuutuvate Eesti, Euroopa või rahvusvaheliste standardite või nendele samaväärsete dokumentide kohaselt. Nende puudumisel lähtutakse käesoleva paragrahvi lõigetes 5–12 sätestatust.

(5) Regulaarse liiklusega sõiduteede müra mõõdetakse minimaalselt ühe tunni jooksul päevasel (7.00–19.00), õhtusel (19.00–23.00) ja öisel (23.00–7.00) ajal. Mõõtmiste ajal tehakse ka liiklusloendus, kus loendatakse vähemalt kahe kategooria mootorsõidukid – „rasked“ ja „kerged“.

Eeldatakse, et õigusakti nõuded on täidetud, kui liiklusmüra mõõdetakse ja hinnatakse vastavuses standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetega.

(6) Üksikute mürasündmuste korral mõõdetakse üksikute mürasündmuste ekspositsioonitasemed või ekvivalenttasemed ja arvutatakse summaarne müratase kogu hindamise kestuse vältel. Eeldatakse, et õigusakti nõuded on täidetud, kui hinnatud müratase on arvutatud vastavuses standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetega.

(7) Rongiliikluse müra mõõtmised ja hindamised loetakse nõuetele vastavaks, kui on järgitud standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõudeid.

Regulaarse liiklusega raudtee müra mõõdetakse minimaalselt ühe tunni jooksul päevasel (7.00–19.00), õhtusel (19.00–23.00) ja öisel (23.00–7.00) ajal. Mõõtmiste ajal tehakse ka liiklusloendus, kus loendatakse erinevate raudteeveeremite liigid ja arv.

(8) Lennukite müra mõõtmised loetakse nõuetele vastavaks, kui on järgitud standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõudeid. Mõõtmiseks valitakse aeg, kui lennuliiklus on maksimaalne.

(9) Tööstusettevõtete tootmisprotsessist põhjustatud müra mõõtmised loetakse nõuetele vastavaks, kui need on tehtud vastavuses standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetele.

Müra ekvivalenttase määratakse üksikute müratekitavate tehnoloogiliste protsesside mõõdetud müratasemete energeetilise summeerimise teel. Maksimaalne müratase määratakse vähemalt 5 kõige mürarikkama protsessi mõõtmise põhjal.

Tööstusettevõtete statsionaarsete müraallikate helirõhutaseme mõõtmised loetakse nõuetele vastavaks, kui need on tehtud vastavuses standardite EVS-ISO 1996-1 ja EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetele.

(10) Tehnoseadmete müra mõõtmised loetakse nõuetele vastavaks, kui need on tehtud vastavuses standardi EVS-EN ISO 16032: Acoustics – Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings – Engineering method või samaväärse dokumendi nõuetele.

(11) Madalsageduslikku müra mõõdetakse vastavuses standardiga EVS-EN ISO 16032: Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method või samaväärse dokumendiga. Kasutada võib samuti Rootsi mõõtemeetodit vastavalt juhendmaterjalile SP-INFO 1996:17, National Testing and Research Institute.

(12) Müra mõõtmise kestus valitakse vastavalt mõõtemeetodile. Püsiva tasemega müra mõõtmise kestus peab olema vähemalt 3–5 minutit. Muutuva tasemega müra mõõtmise kestus valitakse selliselt, et see hõlmaks müra kõiki iseloomulikke muutusi etteantud ajavahemikus, minimaalne ajavahemik on 10 minutit. Katkendliku müra puhul tuleb valida mõõtmise kestus selliselt, et oleks hõlmatud kogu mürale iseloomulik tsükkel.

(13) Helivõimendussüsteemidest põhjustatud helirõhutaseme mõõtmisel meelelahutuspaikades (kinod, kontserdisaalid, tantsusaalid, diskoteegid) on ekvivalenttaseme minimaalne mõõtmisaeg 20 min. Helirõhutaseme hindamise kestus on 4 tundi.

(14) Meelelahutuspaikade helivõimendussüsteemidest põhjustatud helirõhutaseme mõõtmisel eluruumides ja eluruumidega võrdsustatud ruumides on ekvivalenttaseme mõõtmise kestus 1 tund.

Helirõhu maksimaaltase mõõdetakse müramõõtmise režiimis «F». Mõõtekohad valitakse saalide esimestes ridades (1.–5. rida), baarides – heliallikale lähimate laudade juures, diskoteekides – vähemalt 2 m kaugusel heliallikast.

(15) Mõõtmise protokollis tuleb ära näidata kasutatud mõõtemeetod, kusjuures mõõtetulemused esitatakse vastavuses mõõtemeetodis sätestatud nõuetele.“;

21) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tonaalse ja impulssmüra parandused loetakse õigusaktile vastavaks, kui need tehakse standardite EVS-ISO 1996-1 ja EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi alusel. Korraga rakendatakse üht parandustegurit.

(3) Müra hinnatud tase LAr,LT etteantud ajavahemikus, mis sisaldab seeria mõõtmisajavahemikke ti (long-term rating level), leitakse valemiga

kus LAr,ti = LAeq.ti + K1i + K2i on i-mõõtmise müra hinnatud ekvivalentne tase. Müra hinnatud taseme leidmine loetakse õigusaktile vastavaks, kui see on tehtud vastavuses standardi EVS-ISO 1996-2 või samaväärse dokumendi nõuetega;

ti on i-mõõtmise ajavahemik, s;

N on mõõteperioodide arv.“;

22) lisa 1 kolmas lõik sõnastatakse järgmiselt:

„Madalsageduslikku müra mõõdetakse vastavuses standardiga EVS-EN ISO 16032: Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method või samaväärse dokumendiga.“.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json