Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2019, 2

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” muutmine

Vastu võetud 05.02.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruses nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse sõnad „2016. aasta” sõnadega „toetuse andmise aastale eelneva aasta 1. jaanuari seisuga”;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Rakendussätted

(1) Alates 28. novembrist 2018. aastal esitatud taotlustele kohaldatakse tagasiulatuvalt käesoleva määruse 2019. aasta veebruaris jõustunud redaktsiooni.

(2) Enne 2018. aasta 28. novembrit esitatud taotlustele kohaldatakse käesoleva määruse 15. novembril 2017. aastal jõustunud redaktsiooni.

(3) Pärast 2019. aasta 1. novembrit esitatud taotlustele kohaldatakse käesoleva määruse 1. novembril 2019. aastal jõustunud redaktsiooni.”;

3) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 1 ja 3 jõustuvad 1. novembril 2019. aastal.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Maksimaalse toetusmäära arvutamise metoodika

Lisa 4 Toetuse taotluse hindamise kord

/otsingu_soovitused.json