Teksti suurus:

Nakkushaiguste registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2022, 2

Nakkushaiguste registri põhimäärus

Vastu võetud 12.03.2019 nr 25
RT I, 13.03.2019, 242
jõustumine 16.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2020RT I, 06.03.2020, 1109.03.2020
08.04.2020RT I, 10.04.2020, 113.04.2020
24.04.2020RT I, 28.04.2020, 1501.05.2020
01.02.2022RT I, 08.02.2022, 111.02.2022

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nakkushaiguste registri asutamine, registri pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Nakkushaiguste register (edaspidi register) on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registrit peetakse nakkushaigusjuhtumite registreerimiseks, nakkushaiguste epidemioloogiliste uuringute tegemiseks, nakkushaiguste levikutendentside selgitamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks, tõrje ja tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, nakkushaiguste haigestumuse, levimuse ja suremuse analüüsimiseks, diagnostika ja ravikäsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö tegemiseks.

  (3) Registri ametlik nimetus on nakkushaiguste register.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Communicable Diseases Register.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise, igapäevase haldamise, säilitamise ja arhiveerimise;
  3) tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) tagab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja andmete kandmise registrisse;
  5) menetleb isikute avaldusi registrist andmete väljastamiseks;
  6) peab arvestust väljastatud andmete üle;
  7) koostab andmete põhjal perioodiliselt statistilisi kokkuvõtteid, sealhulgas iga aasta kohta;
  8) tagab turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise ning volitatud töötleja sellekohase teavitamise;
  9) teavitab registri andmete töötlemisel avastatud rikkumistest kohe volitatud töötlejat;
  10) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  11) täidab muid vastutavale töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning korraldab tööde testimise;
  2) tagab registri tehnilise pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  21) koostab registri andmete alusel isikustamata kujul ülevaateid vastutava töötleja eesmärkide paremaks täitmiseks vastavalt vastutava töötleja vajadustele;
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat registri pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab registri kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab registri töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) korraldab elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  8) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  9) täidab muid volitatud töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

2. peatükk Registri ülesehitus ja andmete tähendus 

§ 4.   Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb elektroonsest andmebaasist ja arhiveeritud registriandmetest.

  (2) Registri alusandmed on elektroonsed või paberil. Paberil esitatud andmed kantakse registrisse elektroonselt.

§ 5.   Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad ja andmete esitamine, andmete koosseis, töötlemine ja logimine 

§ 7.   Andmete esitajad, esitamise viis ja andmete koosseis

  (1) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata järgmised tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud teatised:
  1) nakkushaiguse kahtluse teatis;
  2) nakkushaiguse teatis;
  3) HIV-teatis.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata mikrobioloogia labori edastatud saatekirja vastuselt kõikide positiivsete uuringutulemuste andmed, välja arvatud HIV puhul, järgmises andmekoosseisus:
  1) teatise esitaja ja labori andmed (täitja nimi, telefon, e-post, labori nimi ja aadress);
  2) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  3) nakkushaige isikukood, ees- ja perekonnanimi, vanus ja sugu;
  4) andmed diagnoosi ja nakkustekitaja kohta (saatediagnoos, nakkustekitaja liik ja alamliik);
  5) andmed uurimismaterjali ja uurimismaterjali saatja kohta (uurimismaterjali võtmise kuupäev ja nimetus, uurimismaterjali saatva tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi);
  6) andmed uuringumeetodi ja -tulemuse ning tehtud analüüsi kohta ja märkused uuringutulemuse kohta;
  7) laborianalüüsi ja referentlabori kood;
  8) andmed antimikroobse tundlikkuse kohta (antibiootikum, uurimistulemus ja väärtus);
  9) muu uuringuga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata nakkushaiguste valdkonna referentlabori edastatud saatekirja vastuselt kõikide positiivsete uuringutulemuste andmed käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmekoosseisus. HIV puhul edastatakse registrile vaid HIV referentlabori edastatud andmed.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (31) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile andmed nakkushaige seisundi jälgimise kohta nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel kehtestatud andmekoosseisus ja korras.
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

  (32) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab tervise infosüsteem nakkushaiguste registrile nakkushaiguse või selle tüsistuse tagajärjel surnud isiku kohta järgmised andmed:
  1) surnu andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu);
  2) surmakuupäev, surmakoht ja suremispaik;
  3) surma põhjuse andmed (vahetu surmapõhjus, varasem surmapõhjus, surma algpõhjus, välispõhjus, muud surma soodustanud olulised seisundid).
[RT I, 28.04.2020, 15 - jõust. 01.05.2020]

  (33) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab tervise infosüsteem nakkushaiguste registrile nakkushaige tervenemise kohta järgmised andmed:
  1) nakkushaige andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, sünniaeg, vanus, sugu);
  2) tervenemise võimalik aeg (haigusjuhu lõppemine).
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

  (34) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab tervise infosüsteem nakkushaiguste registrile nakkushaige haigestumise kohta järgmised andmed:
  1) nakkushaige andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, sünniaeg, vanus, sugu);
  2) haigestumise võimalik aeg (haigusjuhu alustamine);
  3) haigestumise andmed (põhi- ja kaasuv diagnoos, põhihaiguse tüsistus).
[RT I, 28.04.2020, 15 - jõust. 01.05.2020]

  (4) Andmete edastamisel e-posti teel kasutatakse digitaalallkirja e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud korras. Teabevahetus riiklike andmekogude ja infosüsteemide vahel toimub vastavalt avaliku teabe seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetele.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 8.   Muud isikud andmeandjana

  (1) Rahvastikuregister edastab registrile järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) ees- ja perekonnanimi;
  5) elukoht ja kontaktandmed (telefon ja e-post);
[RT I, 28.04.2020, 15 - jõust. 01.05.2020]
  6) surmakuupäev või Eestist lahkumise kuupäev.

  (2) Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja edastab registrile järgmised andmed tuberkuloosi haigusjuhu kohta, kui see on vajalik epidemioloogilise uuringu tegemiseks, tuberkuloosipuhangu vältimiseks, nakkuskontaktsete väljaselgitamiseks ja tervisekontrolli suunamiseks või teiste liikmesriikide teavitamiseks rahvusvahelise Euroopa Komisjoni varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) kaudu:
  1) teatise täitnud tervishoiutöötaja ja asutuse andmed (töötaja ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, registrikood ja aadress);
  2) teatise täitmise kuupäev;
  3) haige isikukood või sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, tegelik elukoht, töökoht või õppeasutus, amet ja sotsiaal-majanduslik seisund;
  4) ravi alguse kuupäev;
  5) andmed diagnoosi ja haigustekitaja kohta (lõplik kliiniline diagnoos, RHK-10 kood ja kuupäev, diagnoosi kinnitamise meetod, laboratoorse kinnituse kuupäev, haiguse tekitaja ja selle alamliik);
  6) väljaspool Eestit nakatumise korral välisriik ja välisriigis viibimise ajavahemik;
  7) surmakuupäev;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  8) vaktsiinvälditava nakkushaiguse esinemise korral andmed immuniseerimise kohta (immuniseerimise staatus, dooside arv, viimase immuniseerimise kuupäev);
  9) muu lõppdiagnoosiga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (21) Töötamise register edastab registrile:
  1) isikut identifitseerivad andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg);
  2) isiku tööandja andmed (nimi, registrikood, aadress);
  3) töötamise algus- ja lõpukuupäev ning ametinimetus.
[RT I, 08.02.2022, 1 - jõust. 11.02.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (4) Andmevahetus andmeandjatega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonset teabevahetust võimaldaval viisil.

§ 9.   Andmete registrisse kandmine, andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Vastutav töötleja kannab paberil, telefoni või e-posti teel esitatud teatiselt andmed registrisse kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest.

  (2) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Kui vastutav töötleja avastab ebaõiged andmed, on ta kohustatud teavitama andmete algset esitajat andmete parandamise ja muutmise vajadusest. Ebaõiged andmed suletakse kuni kande parandamiseni.

  (4) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (5) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed, mille alusel parandatakse registri kanne kahe tööpäeva jooksul.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 10.   Andmete logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega töötlemise logi koos töötlemise kuupäeva ja kellaaja ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.

§ 11.   Juurdepääs isikustatud registri andmetele ja nende väljastamine

  (1) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse järelevalve tegijale, kui sellekohane õigus tuleneb õigusaktist, ja andmete esitajale tema andmete piires.

  (2) Registri andmetele juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale töötlejale ka andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (3) Vastutav töötleja tagab sisemise töökorraldusega registri andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele ning väljastab kolmandatele isikutele registri andmeid isikustatud kujul üksnes juhul, kui selleks on olemas õiguslik alus ja eesmärk ei ole saavutatav muul moel. Registri vastutav töötleja peab isikuandmete töötlemisel tagama nende eesmärgipärase ja minimaalse töötlemise.

  (4) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

  (5) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registri andmete põhjal koostatud statistilistele ülevaadetele isikustamata kujul.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 12.   Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri andmeid säilitatakse registris tähtajatult.

  (2) Paberil alusdokumente säilitatakse viis aastat alates andmete registrisse kandmisest.

  (3) Logisid säilitatakse viis aastat alates nende tekkimisest.
[RT I, 13.03.2019, 242 - jõust. 16.03.2019, lõiget 3 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023. a.]

  (4) Arhiiviseaduse alusel arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed ja dokumendid antakse üle Rahvusarhiivile. Üleandmise üksikasjad lepitakse kokku koostöös Rahvusarhiivi ja registri vastutava töötlejaga. Andmete üleandmise tagab volitatud töötleja.

4. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 13.   Registri järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.   Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest selleks vastutavale ja volitatud töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 15.   Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri andmete üleandmisel tuleb määrata andmete üleandmise või hävitamise kord ja tähtaeg eraldi otsusega.

  (3) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Üleminekusätted

  (1) Alates 1. jaanuarist 2023. a kohaldatakse logide säilitamisele käesoleva määruse § 12 lõikes 3 nimetatud tähtaega ning logid, mis on selleks ajaks vanemad kui viis aastat, kustutakse.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 31. detsembrist 2021. a. Kuni nimetatud tähtajani sisestab mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor andmed nakkushaiguste registrisse või edastab andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (4) Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel sätestatud teavitamiskohustuse täitmiseks tagatakse juurdepääs registrile järgmiselt:
  1) mikrobioloogia laborile ja nakkushaiguste valdkonna referentlaborile kuni 31. detsembrini 2021. a;
  2) tervishoiuteenuse osutajale kuni 31. jaanuarini 2021. a;
  3) kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlikule eksperdile ajani, kui kohtuekspertiisiasutusele võimaldatakse sel eesmärgil juurdepääs tervise infosüsteemile tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (5) Kui Terviseametile on käesoleva määruse § 7 lõikes 31 nimetatud andmed edastatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 alusel, kantakse edastatud andmed registrisse esimesel võimalusel.
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

  (6) Paragrahvi 7 lõikes 32 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 1. detsembrist 2020. a.
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

§ 17.   Rakendussäte

  Määruse § 12 lõiget 3 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json