Teksti suurus:

Proviisorite ja farmatseutide registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2022, 3

Proviisorite ja farmatseutide registri põhimäärus

Vastu võetud 05.03.2019 nr 11
RT I, 12.03.2019, 17
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.02.2022RT I, 08.02.2022, 111.02.2022

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 62 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Proviisorite ja farmatseutide register

  (1) Proviisorite ja farmatseutide register (edaspidi register) on ravimiseaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registri eesmärk on registreerida proviisorid ja farmatseudid, et tagada teenuse tarbija riiklik kaitse teenuse osutamise kaudu selleks nõutud kvalifikatsiooni omavate isikute poolt ja nende üle järelevalve teostamine, samuti tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning tervisestatistika tegemiseks.

  (3) Registri ametlik nimetus on proviisorite ja farmatseutide register.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist;
  2) vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja arendamise eest;
  3) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja registrisse kantud andmete õigsuse eest;
  5) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja hävitamise;
  6) korraldab elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  7) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  8) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  9) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat registri pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab registri kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab registri töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 4.   Registri ülesehitus

  Registrit peetakse elektrooniliselt ja see koosneb:
  1) elektroonilisest andmebaasist;
  2) paberil alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5.   Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) registreerimistaotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
  4) vajadusel erialast töökogemust puudutavad dokumendid;
  5) registreerimisotsus;
  6) proviisori või farmatseudi või apteegiteenuse osutaja tegevusloa omaja poolt esitatud registriandmete muutumist tõendav dokument või Eesti rahvastikuregistri andmekogu päring;
  7) kohtuotsus, millega on peatatud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või registreerimistõendis märgitud kutsealal tegutsemise õigus;
  8) Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi pädeva asutuse poolt väljastatud tõend proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse proviisorite ja farmatseutide kohta järgmised eluloolised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  4) kodakondsus;
  5) isikukood, selle puudumisel sünniaasta, -kuu ja -päev;
  6) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  7) proviisori või farmatseudi elukoha- ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post).

  (2) Registrisse kantakse proviisorite ja farmatseutide kohta järgmised kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  1) kutse nimetus;
  2) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus;
  3) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number;
  4) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus;
  5) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljaandmise aeg;
  6) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  7) varasem kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt.

  (3) Proviisori või farmatseudi kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonilisse andmebaasi tema töökoht, asutuse nimi ja registrinumber ja eelmise töökoha riik.

  (4) Registrisse kantakse proviisorite ja farmatseutide kohta järgmised registreerimist puudutavad andmed:
  1) Terviseameti otsus proviisorina või farmatseudina registreerimise kohta või kohtuotsus, millega on peatatud isikul kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimistõendis märgitud kutsealal tegutsemise õigus;
  2) Terviseameti otsus registreerimise kehtetuks tunnistamise kohta;
  3) proviisori või farmatseudi kood;
  4) registriandmete arhiveerimise kuupäev.

§ 8.   Andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on õiguslik tähendus ravimiseaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 9.   Registri andmeandjad

  (1) Eesti rahvastikuregistrist on õigus saada käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud andmeid.

  (2) Terviseametil on õigus seaduses sätestatud korras saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (3) Töötamise registrist on õigus saada järgmisi andmeid:
  1) isikut identifitseerivad andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg);
  2) isiku tööandja andmed (nimi, registrikood);
  3) töötamise algus- ja lõpukuupäev ning ametinimetus.
[RT I, 08.02.2022, 1 - jõust. 11.02.2022]

§ 10.   Andmete esitamine ja nende kandmine registrisse

  (1) Andmete registrile esitaja on registreerimist taotlev farmatseut või proviisor.

  (2) Andmed esitatakse registrile paberil või elektrooniliselt.

  (3) Terviseamet teeb kande registrisse kahe tööpäeva jooksul registreerimisotsuse tegemise päevast.

§ 11.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 12.   Registri andmete õigsuse tagamine ja andmete parandamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Terviseametil on õigus esitada andmete esitajale ja kolmandatele isikutele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (3) Kui andmete esitaja, vastutav töötleja või volitatud töötleja tuvastab registris ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab vastutav töötleja viivitama andmete parandamise, lisades võimaluse korral registrisse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 13.   Logiandmete pidamine

  Volitatud töötleja logib andmete töötlemise sisu, andmete töötleja ja töötlemise aja kohta.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 14.   Andmete väljastamine

  (1) Registrist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele isikule toimub õigusaktides sätestatud korras. Registrist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.

  (2) Õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks registrist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad vastutav töötleja ja andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi.

5. peatükk Andmete säilitamine 

§ 15.   Registrisse kantavate andmete säilitamine

  (1) Registri elektroonilisse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse 30 aastat pärast isiku surma.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajani.

  (3) Logiandmeid säilitatakse registris 7 aastat töötlemistoimingu tegemisest.

  (4) Proviisori või farmatseudi registreerimise eesmärgil esitatud dokumente, mis on isikule väljastatud kutse- või erialal mitteregistreerimise otsuse tegemise aluseks, säilitatakse kuus kuud otsuse tegemisest.

6. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 16.   Registri järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle teostatakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.   Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 18.   Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

7. peatükk Jõustumine 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json