Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2022, 6

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.02.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) punktis 5 nimetatud tegevustele antavat toetust saab anda artikli 53 kohase kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abina või artikli 55 kohase spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antava abina või artikli 56 kohase kohalikule taristule antava investeeringuteks ettenähtud abina.”;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksus on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abikõlblik kulu peab olema tekkinud projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus. Abikõlblik kulu peab olema tasutud toetuse saaja või partneri poolt projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31. oktoobril 2023. a.”;

4) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 31. oktoobril 2023. a. Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne rakendusüksusele taotluse esitamist.”;

6) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 93 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada 31. oktoobriks 2023. a.”;

9) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) pikendada toetuse saajast mitteolenevate asjaolude ilmnemisel vastavasisulise taotluse olemasolul projekti elluviimise aega ja sellest tulenevalt projekti abikõlblikkuse perioodi tingimusel, et tegevused lõpetatakse hiljemalt 31. oktoobriks 2023. a.”.

Tiit Terik
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json