Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine sõiduki teisaldamise kulude piirmäära ja alarmsõidukite tähistamise korra muutmise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2022, 8

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine sõiduki teisaldamise kulude piirmäära ja alarmsõidukite tähistamise korra muutmise tõttu

Vastu võetud 04.02.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 84 lõike 6 ja § 92 lõike 14 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 6 asendatakse arv „45” arvuga „75”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „0,90” arvuga „1,20”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „120 eurot esimene tund ja 60 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit” tekstiosaga „150 eurot esimene tund ja 75 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit”;

4) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15 eurot koos käibemaksuga, kuid kokku mitte rohkem kui 45 eurot” tekstiosaga „25 eurot koos käibemaksuga, kuid kokku mitte rohkem kui 75 eurot”;

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse arv „22,50” arvuga „40”;

6) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „10 eurot esimesel päeval ja 2 eurot igal järgneval alustatud päeval” tekstiosaga „25 eurot esimesel päeval ja 5 eurot igal järgneval alustatud päeval, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kalendrikuus”;

7) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „10 eurot esimesel päeval ja 2,50 eurot igal järgneval alustatud päeval” tekstiosaga „25 eurot esimesel päeval ja 10 eurot igal järgneval alustatud päeval, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühes kalendrikuus”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Alarmsõidukite kaartide piirarv”;

3) paragrahvi 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud alarmsõidukite piirarvu võib kehtestada:”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud sõiduki alarmsõidukina kasutamise õigust tõendav dokument on Politsei- ja Piirivalveameti või pädeva valitsusasutuse juhi väljaantud alarmsõiduki kaart, mis vastab määruse lisale 1. Alarmsõiduki kaart väljastatakse konkreetsele sõidukile ja selle kasutamine teise sõidukiga ei ole lubatud.”;

5) paragrahvi 10 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõiduk värvitakse põhivärviga ning § 11 lõigetes 1, 3 ja 4 toodud kirjed kantakse sõidukile kontrastvärviga. Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõidukile kantava kirje ja lisamärgistuse mõõtmed kinnitatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga, lähtudes käesoleva määrusega kehtestatud värvimise ja tähistamise nõuetest.

(6) Alarmsõiduki, välja arvatud Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku sõiduki kapoti võib värvida kontrastvärviga osaliselt ning alarmsõidukile võib kanda esi- ja külgakendest kõrgemale teise kontrastvärvi triibu laiusega 150 ± 30 millimeetrit. Värvimisel tuleb lähtuda alarmsõiduki disainist.”;

6) paragrahvi 11 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästeameti alarmsõiduki esiustele kantakse Päästeameti embleem ja esiustele, külgustele või külgedele komando, korrapidamisgrupi või allstruktuuriüksuse nimetus.

(4) Päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõiduki esiustele, külgustele või külgedele kantakse tema nimetus või vabatahtliku päästekomando nimetus ning eraldi kuuluvust näitav kirje „VABATAHTLIK PÄÄSTE”.”;

7) paragrahvi 12 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõiduki ja kiirabisõiduki tähistamiseks võib lisaks kasutada ruudustikukujulist või kaldtriipudega linthelkur-värviriba alarmsõiduki allosas laiusega kuni 400 millimeetrit. Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõiduki allosas kasutatakse kaldtriipudega linthelkur-värviriba, mille põhikontuuri kõrgus esiosal ja külgedel võib ulatuda kuni sõiduki pealisehituse horisontaalse keskjooneni ning tagaosal katta kogu pinna. Kasutatava linthelkur-värviriba värvikombinatsioon on järgmine:”;

8) paragrahvi 12 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõidukil – punane ja valge või punane ja kollane;”;

9) paragrahvi 16 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Jälitussõiduki kaartide piirarv”;

10) paragrahvi 16 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Jälitussõiduki kaartide piirarvu võib kehtestada:”;

11) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne § 10 lõigete 5 ja 6, § 11 lõigete 3 ja 4 ning § 12 muudatuste jõustumist kehtinud nõuete kohaselt värvitud ja tähistatud alarmsõidukit võib kasutada ekspluatatsiooniaja lõpuni.”;

12) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 jõustub 1. märtsil 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristian Jaani
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Alarmsõiduki kaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json