Teksti suurus:

Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2011, 3

Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta

Vastu võetud 28.02.2011 nr 14

Määrus kehtestatakse „Tuleohutuse seaduse” § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite ning nende rajamise kohta.

§ 2.  Tuletõkestusribade ja -vööndite rajamine

  (1) Metsa tuleohtlikkust hindab omanik ja määrab selle põhjal tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise vajalikkuse.

  (2) Riigimetsa majandajal on käesoleva määrusega sätestatud maaomaniku õigused ja kohustused.

§ 3.  Nõuded tuletõkestusriba ja selle rajamise kohta

  (1) Mineraliseeritud katkestuseta tuletõkestusriba (edaspidi tuletõkestusriba) rajatakse metsade tuleohutuse tagamiseks ja tule leviku tõkestamiseks:
  1) tuleohtliku okaspuumetsa ja teemaa piirile laiusega 2,5 meetrit;
  2) tuleohtliku okaspuumetsa ümber laiusega 2,5–4 meetrit, kasutades metsa- ja piirisihte, liinitrasse, kokkuveoteid ja muid lagedamaid kohti ning vajaduse korral tükeldades okaspuumetsa väiksemateks metsaaladeks.

  (2) Okaspuumets käesoleva määruse tähenduses on okaspuu enamusega puistu, mille koosseisu kuulub rohkem kui 70% okaspuid.

  (3) Tuletõkestusriba võib rajada metsa tulekindluse tõstmiseks ka muudesse kui okaspuuenamusega metsadesse, lähtudes tuletõkestusriba kohta kehtestatud nõuetest.

§ 4.  Nõuded tuletõkestusvööndi ja selle rajamise kohta

  (1) Tuletõkestusvöönd rajatakse okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks.

  (2) Tuletõkestusvöönditega tuleb tekitada aladel, kus tulekahju tekkimise oht on suur, okaspuumetsas üksteisest isoleeritud katastriüksuste, metsaalade või metsakvartalite blokid nii, et vööndi keskel asetseb tõke, milleks võib olla tee koos tuletõkestusribaga, kraav, jõgi vms, nende puudumisel selleks rajatud 2,5–4 meetri laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba. Mõlemal pool tõket peab asetsema 5 meetri laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem kui 70% puistu koosseisust) vöönd.

  (3) Kui metsa kasvutingimuste tõttu ei ole lehtpuuenamusega vööndit võimalik kujundada, peab mõlemal pool tõket asetsema 5 meetri laiune risust, raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5 kuni 2 meetri kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.

  (4) Tuletõkestusvööndi võib rajada metsa tulekindluse tõstmiseks ka muudesse kui okaspuuenamusega metsadesse, lähtudes tuletõkestusvööndi kohta kehtestatud nõuetest.

§ 5.  Rajamise kooskõlastamine

  (1) Tulekaitseriba ja -vööndi rajamine tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.

  (2) Kaitstavatel loodusobjektidel rajatakse tuletõkestusribad ja -vööndid, kui see ei ole vastuolus kaitseala kaitse-eesmärgiga.

§ 6.  Tuletõkestusriba ja -vööndi hooldamine

  (1) Tuletõkestusribalt tuleb eemaldada sinna langenud puud ja oksad ning tuletõkestusriba rohtumise vältimiseks tuleb seda perioodiliselt mineraliseerida.

  (2) Tulekaitsevööndi hooldamisel tuleb tagada vööndis lehtpuuenamus või tulekaitsevööndi vastavus määruse § 4 lõike 3 nõuetele.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json