Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2012 otsus nr 65

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2012

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I, 23.12.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu territooriumina (edaspidi liidu territoorium) käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi territooriumi, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut vastavalt selle artiklile 52, arvestades nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12–30), artiklites 5 ja 6 sätestatut.”;

2) paragrahvi 11 lõikes 2, § 47 pealkirjas ja lõikes 1, § 491 lõikes 10, § 50 lõikes 1, § 57 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 61 lõikes 8 asendatakse lühend „EÜ” sõnaga „liidu”;

3) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Euroopa Liidu väline (edaspidi liiduväline) riik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mille suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingut ei kohaldata, ja territoorium, mis on nimetatud nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 5 lõikes 2 või 3.”;

4) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „EÜ tolliterritooriumist” sõnadega „liidu tolliterritooriumist”;

5) paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarettide maksimaalne jaehind on sigarettide müügipakendile või käesolevas seaduses sätestatud juhtudel sigarettide rühmapakendile kinnitatud maksumärgile trükitud hind, mis sisaldab aktsiisi vastavalt käesoleva seaduse § 56 lõigetes 1 ja 11 sätestatud määradele ja käibemaksu.”;

6) paragrahvi 19 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kütusena käsitatakse käesoleva seaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet (edaspidi vedel põlevaine) ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina.”;

7) paragrahvi 19 lõike 14 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 20 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaheksa numbrit on 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, samuti toode, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811.”;

9) paragrahvi 21 lõike 4 neljandas lauses asendatakse tekstiosa „punktides 2 ja 4” tekstiosaga „punktis 2”;

10) paragrahvi 22 lõikes 2, § 24 lõike 3 punktis 2, § 24 lõikes 201, § 26 lõike 1 punktis 31, § 455 lõikes 2, § 48 lõike 2 punktis 1, § 491 lõike 4 punktis 5, § 58 lõike 2 punktis 1, § 61 lõike 31 punktis 3 ja § 69 lõikes 1 asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

11) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi liiduvälisesse riiki, kui aktsiisikauba liiduvälisesse riiki toimetamise kinnitus on tunnistatud kehtetuks või kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;”;

12) paragrahvi 24 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Isikul või asutusel, kellel ei ole enam õigust aktsiisivabalt kasutada aktsiisikaupa, sealhulgas peremehetut aktsiisikaupa, tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba oma valdusesse jätmise või aktsiisikauba võõrandamise päeval, välja arvatud juhul, kui aktsiisikaup on maksuhalduri teadmisel võõrandatud teisele aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale või kui see aktsiisikaup on toimetatud aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses tingimusel, et aktsiisilaopidaja, kellele vastav aktsiisikaup lähetati, võttis selle vastu lähetaja juures. Aktsiisikaup loetakse võõrandatuks maksuhalduri teadmisel, kui enne aktsiisivaba aktsiisikauba kasutajale võõrandamist teavitab aktsiisikauba võõrandaja sellest maksuhaldurit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

13) paragrahvi 24 lõike 161 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole registreeritud kaubasaatjal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba veo lõppemise kohta käesoleva seaduse § 45 lõike 12 tähenduses, maksuhalduri teatist teises liikmesriigis aktsiisikaubaga toimepandud rikkumise kohta ega saatelehele märgitud saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta;”;

14) paragrahvi 24 lõige 20 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 25 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4, § 24 lõike 3 punktis 21 ja § 24 lõike 161 punktis 1 nimetatud juhul makstakse aktsiis haldusaktis määratud tähtpäevaks.”;

16) paragrahvi 25 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „8–12” tekstiosaga „8–111”;

17) paragrahvi 25 lõige 61 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 51 jäetakse välja tekstiosa „ühendusevälisesse riiki,”;

19) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) alkohol, mis esitatakse riiklikku alkoholiregistrisse kandmise eesmärgil akrediteeritud ja sõltumatusse laborisse analüüsimiseks;”;

20) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) peremehetu alkohol, mis on maksuhalduri järelevalve all denatureeritud ning vastab käesoleva seaduse § 13 lõike 1 tingimustele;”;

21) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) aktsiisikaup, mis on sellise isiku valduses, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, ja mis hävitatakse tolliseaduse alusel kehtestatud korras 30 päeva jooksul käesoleva seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud inventuuriakti koostamise päevast arvates;”;

22) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 22 ja 221 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„22) kütus, mida ettevõtjana äriregistrisse kantud kütusekäitleja kasutab muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena. Muul otstarbel kasutamiseks ei loeta selle kütuse võõrandamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 23 ja käesoleva seaduse § 698 lõikes 1 nimetatud juhtudel;
221) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit sõitvas laevas mootorikütusena laeva edasiliikumiseks, sealhulgas kütus, mida kasutatakse regulaarsel hooldustööl nimetatud laeva ettevalmistamiseks järgnevaks sõiduks väljapoole Eestit;”;

23) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23) kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnane toode, mis pole mõeldud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina, ja laborisse analüüsideks toimetatav kuni üheliitrisesse pakendisse villitud kütus;”;

24) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„26) kodumajapidamistes kütteainena kasutatavad tahkekütused;”;

25) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 281 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 28 lõikes 14 asendatakse sõna „aktsiisilaopidajalt” sõnaga „isikult”;

28) paragrahvi 28 lõikes 3 asendatakse number „20” numbriga „201”;

29) paragrahvi 28 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast arvates.”;

30) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Rahandusministeerium teavitab aktsiisimaksjat maksumärkide kujunduse muutmisest vähemalt kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist, kui kuus kalendrikuud enne uue kujundusega maksumärkide jõustumist on käesolevas seaduses sätestatud uus aktsiisimäär, mis jõustub samal päeval uue kujundusega maksumärkide jõustumisega.”;

31) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Riigi omandis oleva kütust käitleva kaitseväe aktsiisilao (edaspidi kaitseväe aktsiisiladu) puhul tagatist ei nõuta.”;

32) paragrahvi 31 lõikest 12 jäetakse välja teine lause;

33) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Aktsiisilaopidaja, kes on teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu ning kes toodab aktsiisikaupadest vaid õlut, veini ja kääritatud jooke ning kelle õlle toodang kalendriaasta jooksul on kuni 40 000 liitrit ning veini ja kääritatud joogi toodang kalendriaasta jooksul kokku kuni 15 000 liitrit, esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise aktsiisi maksmise tagamiseks. Maksuhaldur võib nõuda tagatist, kui tal on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata. Aktsiisilaopidaja loetakse teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatuks muu hulgas juhul, kui ta ei kuulu äriühingule, millele kuulub teine alkoholitootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine alkoholitootja, ning kui ta ei kuulu äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine alkoholitootja.”;

34) paragrahvi 31 lõike 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 33 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „oma tegevuskohta”;

36) paragrahvi 331 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) käesoleva seaduse § 31 lõikes 15 nimetatud aktsiisilaopidajal;”;

37) paragrahvi 331 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kaitseväe aktsiisilao puhul.”;

38) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) käesoleva seaduse alusel nõutav tagatis on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud.”;

39) paragrahvi 441 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 443 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisikauba Eesti-sisesel veol peab olema kaasas käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel kehtestatud ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses:
1) Eestis asuvale isikule;
2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
3) selle importimise kohast Eestis asuvasse aktsiisilattu ja aktsiisilaopidaja ei ole ise importija;
4) aktsiisilaost kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.”;

42) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Aktsiisikauba Eesti-sisesel veol peab olema kaasas käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel kehtestatud ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta:
1) Eestis asuvale isikule;
2) Eestist välisriiki suunduvale õhusõidukile või laevale;
3) kohta, kus see väljub Eestist liiduvälisesse riiki, ja aktsiisilaopidaja ei ole ise eksportija.

(12) Aktsiisilaopidaja võõrandab käesoleva seaduse § 341 tähenduses vastuvõetud aktsiisikauba teisele isikule Eesti-sisesel veol kasutatava ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehe alusel.

(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud saatelehed ei pea aktsiisikaubaga kaasas olema selle veol torujuhtmetransporti kasutades.”;

43) paragrahvi 45 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja dokument, mis tõendab aktsiisi maksmist või tagamist sihtkoha liikmesriigis”;

44) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Aktsiisikauba lähetaja on kohustatud viivitamata teavitama maksuhaldurit saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu veoki vahetusest, kauba osalisest või täielikust hävimisest, kauba või veoki kadumisest ja muudest sellistest juhtumitest, mis toimusid kauba ajutises aktsiisivabastuses veo ajal.”;

45) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval saatelehele aktsiisikauba sihtkohta jõudmise ajaks märgitud kuupäevast arvates.”;

46) paragrahvi 45 lõikes 12 asendatakse sõna „ühenduse” sõnaga „liidu”;

47) paragrahvi 45 lõiget 13 täiendatakse punktidega 31–34 järgmises sõnastuses:

„31) saatelehe tagasilükkamisest teatamise korda;
32) aktsiisikauba veol toimunud sündmusest teatamise korda;
33) saatelehe menetluse katkestamise korda;
34) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi põhjendamise korda;”;

48) paragrahvi 451 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 451 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Isikule, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi vaid sellelt koguselt aktsiisikauba kaolt, mis maksustati aktsiisiga teises liikmesriigis.”;

50) paragrahvi 456 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) millelt või millega maksumärgistatud aktsiisikaubalt on tekkinud aktsiisimaksukohustus ja mis tagastatakse käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatud müügi keelu tõttu pärast maksumärgi uue kujunduse kehtestamist üheksa kalendrikuu jooksul müügi keelu jõustumise päevast arvates.”;

51) paragrahvi 491 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „lõigetes 20 ja” tekstiosaga „lõikes”;

52) paragrahvi 491 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maksumärgi tellija ja aktsiisimaksja peavad maksuhaldurit teavitama maksumärkide kinnitamisest alkoholi müügipakendile ja maksumärgistatud alkoholilt tekkinud aktsiisi maksmise kohustusest alkoholi maksumärkide andmekogu kaudu. Maksumärgistatud alkoholi maksumärkide numbrid peab teatama kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud alkoholi Eestisse toimetamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati välisriigis. Maksukohustuse tekkimisel maksumärgistatud alkoholilt peab aktsiisimaksja teatama alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.”;

53) paragrahvi 491 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

54) seadust täiendatakse §-ga 496 järgmises sõnastuses:

§ 496. Alkoholi maksumärkide andmekogu

(1) Alkoholi maksumärkide andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed alkoholi maksumärgistamise kohta ning kus neid hoitakse ja töödeldakse.

(2) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada alkoholiaktsiisi maksmise järelevalve maksuhalduri väljastatud maksumärkide, nende saajate ning maksumärkide ja alkoholiga seotud toimingute kohta arvepidamise kaudu.

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet ning volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

(4) Andmekogu asutab ja põhimääruse kehtestab rahandusminister määrusega.”;

55) paragrahvi 55 lõike 1 punktis 6 ja § 696 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „aktsiisilaost” sõnaga „aktsiisilaopidajalt”;

56) paragrahvi 61 lõike 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tubakatoode loetakse maksumärgistatuks ka siis, kui maksumärk on kinnitatud ainult tubakatoote rühmapakendile, tingimusel et tubakatoode võõrandatakse reisijale rühmapakendis liikmesriikidevahelist reisi tegeva õhusõiduki või laeva pardal kaasaviimiseks või lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügikohas.”;

57) paragrahvi 61 lõike 31 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „20 või”;

58) paragrahvi 66 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta.”;

59) paragrahvi 66 lõige 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Kütusesarnase toote, mille KNi esimesed neli numbrit on 3811, vedela põlevaine ja biokütuse aktsiisimäär on sama, mis pliibensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või raske kütteõli aktsiisimäär, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini, diislikütust, kerget kütteõli või rasket kütteõli.”;

60) paragrahv 698 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 698. Aktsiisivaba kütuse võõrandamine

(1) Maksuhaldur võib aktsiisivaba kütuse kasutaja taotluse alusel lubada aktsiisivabalt soetatud kütust võõrandada teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale üksnes juhul, kui aktsiisivaba kütust võõrandaval isikul ei ole aktsiisivabalt võõrandatavat kütust enam ise võimalik aktsiisivabal otstarbel kasutada.

(2) Laevavarustajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele laevavarustajale või aktsiisilaopidajale maksuhalduriga kooskõlastatult.”;

61) seadust täiendatakse §-ga 8510 järgmises sõnastuses:

§ 8510. Aktsiisi tagastamine sigarettidelt

Enne 2011. aasta 17. novembrit tarbimisse lubatud sigarettidelt, mis ei vasta Euroopa Standardikomitee standardis EN 16156:2010 „Sigaretid. Süütevõime hindamine. Ohutusnõue” sätestatud ohutusnõuetele, tagastatakse aktsiis maksumärgi tagastamisel. Nimetatud maksumärgid peab tagastama kolme kalendrikuu jooksul käesoleva sätte jõustumisest arvates.”

§ 2.  Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduse (RT I, 29.12.2011, 193) § 75 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konfiskeeritud alkohol hävitatakse või denatureeritakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 13 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavaks.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 8, 23, 58 ja 59 jõustuvad 2012. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json