Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2013, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga” (edaspidi rakenduskava).

§ 1. Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”  muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Meetme 2.1 raames toetatakse sellise olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimist, mille Eesti Standardile EVS 811:2006 “Hoone ehitusprojekt” vastava hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht on täisvõimsusel enne või pärast projekti elluviimist vähemalt 50 tonni tuuraliste, lõheliste või ahvenaliste seltsi kuuluvat kala.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

“(52) 2013. aasta taotlusvooru raames rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatav tegevus loetakse vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viiduks, kui Ametile esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 30 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

“4) paragrahvi 2 lõigetes 11 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul 127 823,29 eurot ühe taotlusvooru kohta, kuid mitte rohkem kui 511 293,20 eurot rakenduskava programmiperioodil;”;

4) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 13 ja 14 sõnastatakse järgmiselt:

“13) ettevalmistava töö kulud, mis moodustavad kuni 12% § 2 lõigetes 1, 11 ja 2  nimetatud toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;

14) “Ehitusseaduses” sätestatud juhtudel omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemise kulud, mis moodustavad kuni 3% § 2 lõigetes 1, 11 ja 2 nimetatud toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;”;

5) paragrahvi 5 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

“26) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 11 nimetatud vesiviljeluskasvanduse sisesteks töödeks vajaliku siseveovahendi ning siseveovahendi koos haakeseadmega ostmise või liisimise kulu, mis ületab 38 347 eurot;”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 261 järgmises sõnastuses:

“261) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 11 nimetatud vesiviljeluskasvanduse sisesteks töödeks vajaliku haakeseadme ostmise või liisimise kulu, mis ületab 9586,75 eurot, sh kui haakeseade soetatakse koos siseveovahendiga;”;

7) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Veterinaar- ja Toiduamet on tunnustanud taotleja kasutuses olevat vesiviljelusehitist või piiritletud ala “Loomatauditõrje seaduse” alusel, kui toetust taotletakse olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks.”;

8) paragrahvi 13 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

“3) hinnapakkumuse esitamise ettepanekud ja hinnapakkumused koos tehnilise spetsifikatsiooniga;”;

9) paragrahvi 13 lõike 6 punkti 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

“Ametile toetuse taotlemiseks esitatud hoone põhiprojekti või rajatise ehitusprojekti tehnilisele ja tehnoloogilisele elluviidavusele ning optimaalsele ehitusmaksumusele, veevahetuse mahule ja korduvkasutuse süsteemile ning võimalusele toota vähemalt § 2 lõike 1 punkides 1 ja 2 ning lõikes 11 nimetatud tootmismahus.”;

10) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

“3) 10 hindepunkti § 2 lõigetes 1 ja 11 nimetatud toetatava tegevuse eest, kui püstitatav või rekonstrueeritav vesiviljeluskasvandus on suletud veeringlusega ehk sellise veeretsirkulatsiooniga, mille puhul suurem osa basseinist või tiigist väljavoolavast veest suunatakse läbi setteeraldusfiltri biopuhastisse ja sealt basseini või tiiki tagasi;”;

§ 2. Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrust nr 61 “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”  muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

“2013. aasta taotlusvooru toetatav tegevus peab olema ellu viidud mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. aastal.”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

“8) kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külm- ja laohoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kulud, kuni 200 000 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta;”;    

3) paragrahvi 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

“6) sõiduvahendi ostmise või kapitalirendi kulu, välja arvatud § 4 lõike 3 punktis 9 nimetatud sõiduvahendi puhul, mis ületab 200 000 eurot ühe taotlusvooru kohta;”;

4) paragrahvi 5 punkt 18 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 14 “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa “31. juuniks 2015. a.” tekstiosaga “30. juuniks 2015. a.”;

§ 4. Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa “31. juunil 2015. a.” tekstiosaga “30. juuniks 2015. a.”;

§ 5. Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määruse nr 89 “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 “Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa “31. juunil 2015. a.” tekstiosaga “30. juuniks 2015. a.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Töötlemise ja turustamise toetuse avaldus

/otsingu_soovitused.json