Teksti suurus:

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2013, 6

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.02.2008 nr 14
RTL 2008, 18, 264
jõustumine 03.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2008RTL 2008, 39, 55823.05.2008
18.03.2009RTL 2009, 29, 37729.03.2009
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
01.03.2012RT I, 09.03.2012, 212.03.2012
05.03.2013RT I, 08.03.2013, 111.03.2013

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud» Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 3.4 «Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad» (edaspidi meede 3.4) raames toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, uute turgude arendamise ja reklaamikampaaniate toetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse maksimaalne määr, toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord, toetuse taotluse hindamise kriteeriumid ja kord, toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Kalandustoodete tarbimise ja uute toodete propageerimise ning uute turuväljundite leidmise eesmärgil toetatakse meetme 3.4 raames järgmisi tegevusi:
  1) reklaamikampaania (edaspidi kampaania) korraldamine;
  2) tarbija- ja turu-uuringu korraldamine;
  3) messil ja näitusel (edaspidi mess) osalemine.

  (2) Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

  (3) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud messi osavõtutasu ja ettevõtja andmete messikataloogi kandmise kulude puhul.

  (4) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015. a.
[RT I, 08.03.2013, 1 - jõust. 11.03.2013]

§ 3.   Toetuse kasutamise kava ja toetuse määr

  (1) Toetust antakse üksnes toetuse kasutamise kavas toodud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kava kehtestab põllumajandusminister, arvestades meetme 3.4 eelarve mahtu ning «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 66 alusel moodustatud kalandusnõukogu arvamust.

  (2) Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Ameti veebilehel 10 tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

  (3) Toetust antakse abikõlblike kulude maksumuse hüvitamiseks kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused tegevuste kaupa määratakse toetuse kasutamise kavas.

2. peatükk KULUDE ABIKÕLBLIKKUS 

§ 4.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on kulu, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 55 sätestatud nõuetega ning on nimetatud §-s 5 abikõlblike kulude loetelus. Abikõlblike kulude loetelus nimetatud kulu ei ole abikõlblik osas, mille moodustab §-s 6 nimetatud mitteabikõlblik kulu.

  (2) Tegevuste kulud peavad olema mõistlikud ja vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eelkõige ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

§ 5.   Abikõlblike kulude loetelu

  (1) Kampaania korraldamisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) teenustasu kujundamise ja tootmise eest reklaamiteenust osutavale ettevõtjale;
  2) reklaami avaldamise kulud reklaamiteenust osutavale ettevõtjale;
  3) kampaania raames infomaterjali trükkimise kulud;
  4) kampaania raames veebilehe tegemise kulud;
  5) kampaania raames korraldatava ürituse puhul ruumide, sisustuse ja tehnika üürimise kulud, kutsete trükkimise kulud, tootenäidiste valmistamise kulud ja teenindava personali kulud;
  6) kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumiseks tellitud tööde või teenuste kulud;
  7) teenustasu projektijuhtimise eest projekti elluviimise ajal;
  8) kulu, mis kaasneb «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega.

  (2) Tarbija- ja turu-uuringu korraldamisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) teenustasu tarbija- või turu-uuringu korraldamise eest tarbija- või turu-uuringut korraldavale ettevõtjale;
  2) uuringutulemusi kajastava infomaterjali toimetamise, trükkimise ja avaliku esitlemise kulud;
  3) uuringutulemusi kajastava veebilehe tegemise kulud;
  4) teenustasu projektijuhtimise eest projekti elluviimise ajal;
  5) kulu, mis kaasneb «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega.

  (3) Messil osalemisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) osavõtutasu;
  2) messiboksi maksumus;
  3) messikindlustus;
  4) stendi pinna üürimise kulud, teenustasu stendi kujundamise eest, stendi sisustuse üürimise ja hoiustamise kulud, tootenäidiste eksponeerimiseks vajaliku eritehnika ja messiboksi sisustuse veokulud, stendi sisustuse kindlustuse kulud, tootenäidiste eksponeerimiseks vajaliku eritehnika üürimise kulud ning stendi pinna ja sisustusega otseselt seotud muud kulud;
  5) tutvustava infomaterjali koostamise, toimetamise ja trükkimise kulud;
  6) messikataloogi ettevõtja andmete kandmise kulud;
  7) ettevõtja või mittetulundusühingu ühe esindaja (stendist) edasi-tagasi turismiklassi sõidupiletite maksumus messi toimumiskohta, reisikindlustus, viisa ja tema majutuskulud messi toimumiskohas;
  8) kulu, mis kaasneb «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblike kulude loetelus nimetatud kulu ei ole abikõlblik osas, mille moodustab:
  1) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  2) taotleja enda, tema liikme või töötaja tehtud töö kulu;
  3) tellitud töö või teenuse kulu, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenust osutanud juriidilises isikus või kui taotleja või taotleja juhatuse liige kuulub töö teinud või teenust osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;
  4) tellitud töö või teenuse kulu, kui töö tegi või teenust osutas taotleja juhatuse liige;
  5) remondi- ja üürikulu, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulu ning muu tegevuskulu, välja arvatud § 5 lõike 1 punktis 5 ja lõike 3 punktis 4 nimetatud kulutused;
  6) kulutus, mis on tehtud sularahas, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  7) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus;
  8) [Kehtetu - RT I, 09.03.2012, 2 - jõust. 12.03.2012]
  9) sisustuse ja seadmete ostmise kulud;
  10) varem kui Ametile taotluse esitamise päeval makstud tegevuse elluviimise kulu, välja arvatud messi osavõtutasu ja messikataloogi ettevõtja andmete kandmisekulu;
  11) messi osavõtutasu ja messikataloogi ettevõtja andmete kandmise kulu, mis on makstud enne 1. juunit 2007. a;
  12) erisoodustusmaks;
  13) nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 55 lõikes 5 sätestatud kulu;
  14) «Reklaamiseaduses» sätestatud nõuetele mittevastava kampaania kulu;
  15) kampaania raames koostatud materjali kulu, kus sisalduvad ettevõtja nimetus, logo ja kaubamärk ning muud andmed ettevõtja kohta, välja arvatud messikataloogi koostamise kulu;
  16) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” §-s 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu.
[RT I, 09.03.2012, 2 - jõust. 12.03.2012]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 7.   Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda mittetulundusühing (edaspidi taotleja), kes on tegutsenud vähemalt viis aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul.

§ 8.   Taotleja usaldusväärsus

  Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

§ 9.   Hinnapakkumuste küsimise kohustus

  (1) Kampaania ning tarbija- ja turu-uuringu korraldamiseks toetuse taotlemise korral teeb toetuse taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale.

  (2) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat.

  (3) Taotleja võib teha hinnapakkumuse esitamise ettepanekud projekti üksikute tegevuste kaupa, kui hinnapakkumuse esitamise ettepanekud kokku hõlmavad kõik tegevused, mis on vajalikud kogu projekti elluviimiseks.

  (4) Taotleja ei pea tegema hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui ta taotleb toetust messil osalemiseks. Sellisel juhul koostab taotleja projekti elluviimise kulude arvestuse.

§ 10.   Muu isikuga seonduvad taotleja kohustused
[RTL 2009, 29, 377 - jõust. 29.03.2009]

  (1) Taotleja sõlmib projektis osaleva isikuga kirjaliku kokkuleppe, mille kohaselt projektis osalev isik eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
[RTL 2009, 29, 377 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Messil osalemiseks toetuse taotlemise korral sõlmib taotleja kirjaliku kokkuleppe ettevõtjaga, kes soovib messil osaleda. Kokkuleppes peab olema toodud, millal ja millisel messil ettevõtja osaleda soovib.

  (3) Kampaania või tarbija- ja turu-uuringu korraldamiseks toetuse taotlemise korral peab taotleja saama töö tegija või teenuse osutaja viimase kolme taotluse esitamisele eelnenud aasta kampaania või tarbija ja turu-uuringute korraldamisega seotud tööde nimekirja.

§ 11.   Kampaania elluviimise projekti kooskõlastamine

  (1) Kui taotleja kavatseb toetust taotleda kampaania korraldamiseks, kooskõlastab ta kampaania elluviimise projekti Põllumajandusministeeriumiga (edaspidi ministeerium) enne toetuse taotluse esitamist.

  (2) Ministeerium otsustab kampaania elluviimise projekti kohta kooskõlastuse andmise viie tööpäeva jooksul arvates projekti kättesaamisest.

  (3) Ministeerium teeb kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise taotlejale teatavaks viivitamata. Kooskõlastuse andmise teeb ministeerium viivitamata teatavaks ka Ametile.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 12.   Toetuse taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

  (2) Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe projekti elluviimiseks.

§ 13.   Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  3) paragrahvis 9 nimetatud hinnapakkumused või projekti elluviimise kulude arvestus;
  4) tehtud valiku põhjendamise avaldus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
  5) paragrahvis 10 nimetatud dokumendid;
  6) kinnituskiri, et kampaania elluviimise projekti ei ole muudetud pärast ministeeriumi kooskõlastuse saamist, kui toetust taotletakse kampaania korraldamiseks;
  7) maksuvõla tasumise ajatamise korral mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ajakava kohaselt.

  (2) Kui toetust taotletakse kampaania korraldamiseks, esitab toetuse taotleja kuupäeva täpsusega ajakava kampaania korraldamisega seotud tegevuste elluviimise kohta.

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  (4) Kui taotleja taotleb projekti või projekti üksikute tegevuste kohta toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 14.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja või toetuse saaja teavitab Ametit viivitamata kirjalikult §-s 13 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada toetuse taotluse kohta otsuse tegemist.

5. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 15.   Taotluse kontrollimine ja nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet tunnistab taotluse nõuetele vastavaks, kui taotleja ja taotlus vastavad kõikidele ettenähtud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele ettenähtud nõudele, teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 16.   Taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamine

  (1) Kui toetuse kasutamise kavas toodud ühe projekti kohta on nõuetele vastavaks tunnistatud vähemalt kaks taotlust, teeb Amet nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise.

  (2) Taotluste hindamise korral loetakse paremaks selline taotlus, mis näeb ette projekti elluviimise väiksema toetuse summaga. Kui vähemalt kaks taotlust näevad ette projekti elluviimise sama suure toetuse summaga, loetakse paremaks varem esitatud taotlus.

  (3) Taotluste hindamise tulemuste alusel koostab Amet taotluste paremusjärjestuse.

§ 17.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse kasutamise kavas toodud projekti kohta teeb Amet ühe taotluse rahuldamise otsuse. Kui toetuse kasutamise kavas toodud ühe projekti kohta on esitatud vähemalt kaks taotlust, teeb Amet selle taotluse rahuldamise otsuse, mis taotluste hindamise tulemuste alusel koostatud paremusjärjestuses tuli esimesele kohale.

  (2) Taotluste paremusjärjestuses teisele ja järgnevatele kohtadele tulnud taotluste kohta teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 197 lõike 7 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Amet hiljemalt 75 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

  (4) Amet teeb toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 18.   Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuste elluviimisel järginud kõiki «Kalandusturu korraldamise seaduses», selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Tööd ja teenused, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Tarbija- ja turu-uuringu korraldamise korral makstakse toetus välja üksnes siis, kui toetuse saaja on pärast projekti elluviimist esitanud ministeeriumile tehtud tarbija- või turu-uuringu.

  (5) Kampaania ning tarbija- ja turu-uuringu korraldamise korral makstakse toetus välja üksnes siis, kui projekti elluviimise käigus tekkinud autori varalised õigused on tasuta antud üle riigile, kusjuures tehingus määratakse riigivara valitsejaks ministeerium.

  (6) Ministeerium teavitab Ametit tarbija- ja turu-uuringu esitamisest ning kampaania või tarbija- ja turu-uuringuga seotud varaliste õiguste üleandmisest 10 tööpäeva jooksul.

§ 19.   Toetuse väljamakse tegemise kord

  Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks pärast projekti täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, Ametile väljamaksetaotluse (lisa 3 või 4) koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia. Tarbija või turu-uuringu korraldamise korral tuleb lisada tarbija- või turu-uuringu üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  3) messil osaleva ettevõtja ja mittetulundusühingu ühe esindaja (stendist) edasi-tagasi turismiklassi lennuki- või laevapiletite maksumuse hüvitamiseks tuleb lisaks kulu tõendavale dokumendile esitada ka pardakaardi koopia.

§ 20.   Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul §-s 19 nimetatud väljamaksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 18 nimetatud toetuse väljamakse tegemise tingimusi või ei ole esitanud § 19 punktides 1–3 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Amet teeb toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.

  (4) Amet maksab toetusraha toetuse saajale 30 tööpäeva jooksul toetuse väljamakse tegemise otsuse tegemisest arvates.

§ 21.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil.

  (2) Toetuse saaja järgib toetatava tegevuse elluviimisel kõiki «Kalandusturu korraldamise seaduses», selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

§ 22.   Uuringu avalikustamine ja dokumentide säilitamine

  (1) Ministeerium avalikustab ministeeriumile pärast projekti elluviimist esitatud tarbija- ja turu-uuringu ministeeriumi veebilehel 30 päeva jooksul uuringu saamisest arvates.

  (2) Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Rakendussätted

  Paragrahvi 2 lõiget 3 ja § 6 punkti 10 ei kohaldata messi puhul, mis on toimunud ajavahemikus 1. juunist 2007. a kuni 1. juunini 2008. a, kui toetatava tegevuse elluviimist on alustatud ja kuludokumendid on väljastatud pärast 1. juunit 2007. a.
[RTL 2008, 39, 558 - jõust. 23.05.2008]

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Toetuse kasutamise kava

Lisa 3 Kampaania korraldamiseks või tarbija- ja turu-uuringu korraldamiseks toetuse

Lisa 4 Messil osalemiseks toetuse väljamakse taotlus

/otsingu_soovitused.json