Teksti suurus:

Tubakaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2016 otsus nr 742

Tubakaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2016

§ 1.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Nõuded tubakatoodete koostisele”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 4–8 järgmises sõnastuses:

„(4) Tubakatooted ei tohi sisaldada järgmisi lisandeid:
1) vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast väiksemat terviseohtu kui muude tubakatoodete kasutamine;
2) kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat või jõudu andva mõjuga;
3) ained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;
4) ained, mis hõlbustavad sissehingamist või nikotiini omastamist;
5) ained, mis on põletamata kujul kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised.

(5) Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristav maitse või lõhn. Eristav maitse või lõhn on selgelt tuntav maitse või lõhn, välja arvatud tubaka maitse või lõhn, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon ja mis on äratuntav enne sigareti või suitsetamistubaka tarbimist või tarbimise ajal.

(6) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubaka koostisosad, nagu filtrid, paberid, pakendid ja kapslid, ei tohi sisaldada maitse- ega lõhnaaineid. Keelatud on mis tahes tehnilise lahenduse kasutamine, mis võimaldab muuta tubakatoote maitset või lõhna või suitsu intensiivsust.

(7) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubakaga kasutatavad filtrid, paberid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat ega nikotiini.

(8) Tubakatoodete suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 136, 29.05.2007, lk 3–280).”;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatoote omaga.

(2) Tubakatoote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:
1) reklaamib tubakatoodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;
2) annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta;
3) loob eksitavalt mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või selle kasutamine vähendab suitsu kahjulike koostisosade mõju või et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile;
4) osutab maitsele, lõhnale, maitse- või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele;
5) loob mulje, et tubakatoode on teistest parema biolagunduvusega või sellel on muid keskkonnaalaseid eeliseid;
6) vihjab majanduslikule kasule;
7) sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Sigarettide müügipakend peab olema risttahukakujuline. Suitsetamistubaka müügipakend peab olema risttahuka-, silindri- või taskukujuline.

(6) Sigarettide müügipakend võib olla kartongist või pehmest materjalist. Välistatud peab olema võimalus, et pakendit saab pärast avamist sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul. Kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul peab liigendpind jääma müügipakendi tagaküljele.”;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) terviseohu hoiatused;”;

6) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõna „suitsetamistubaka” sõnadega „suitsetamistubaka, välja arvatud sigarettideks keeratav suitsetamistubakas,”;

9) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Tubakatoote terviseohu hoiatused

(1) Tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks, terviseohu lisateabeks ja terviseohu ühendhoiatusteks.

(2) Terviseohu üldhoiatus on järgmine eestikeelne tekst:
„Suitsetamine tapab – loobu kohe.”.

(3) Terviseohu lisateave on järgmine eestikeelne tekst:
„Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine.”.

(4) Terviseohu ühendhoiatus koosneb eestikeelsest teksthoiatusest ning sellele vastavast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 1–38) (edaspidi tubakadirektiiv) II lisas esitatud värvifotost ja teabest suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”.

(5) Terviseohu ühendhoiatuses kasutatakse järgmisi eestikeelseid teksthoiatusi:
1) „Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.”;
2) „Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.”;
3) „Suitsetamine rikub kopse.”;
4) „Suitsetamine põhjustab südamerabandust.”;
5) „Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.”;
6) „Suitsetamine ummistab veresooni.”;
7) „Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.”;
8) „Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.”;
9) „Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.”;
10) „Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.”;
11) „Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.”;
12) „Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.”;
13) „Suitsetamine vähendab viljakust.”;
14) „Suitsetamine suurendab impotentsusriski.”.

(6) Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse tubakadirektiivi II lisa kohaselt kolme rühma, millest iga rühma kasutatakse teatud aastal ja mis vahelduvad korrapäraselt igal aastal.

(7) Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale ning teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud terviseohu ühendhoiatused sellel aastal kasutusel olevast ühendhoiatuste rühmast ja need vahelduvad korrapäraselt.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja lõikes 3 nimetatud terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinnale.

(9) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja teave suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”. Müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühendhoiatuse teksthoiatused, mis vahelduvad korrapäraselt.”;

10) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 16 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Terviseohu hoiatuste paigutus

(1) Terviseohu ühendhoiatused kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile:
1) kartongist pakendi kõige nähtavama pinna ülemisse serva muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas ja teise hästi nähtava pinna ülemisse serva otse maksumärgi alla muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas, kusjuures tootemarke või logosid ei paigutata terviseohu hoiatuste kohale;
2) pehmest materjalist pakendi ülemisse serva otse maksumärgi alla, kuid mitte kaugemale kui 13 millimeetrit pakendi ülemisest servast, muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas.”;

12) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Terviseohu ühendhoiatus kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale ning teisele hästi nähtavale pinnale pakendi ülaservaga paralleelselt pakendi ülemisse serva muu sellele pakendi pinnale kantud teabega samas suunas.”;

13) paragrahvi 16 lõiked 2–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Terviseohu ühendhoiatus peab katma 65 protsenti pakendi vastavast välispinnast. Silindrikujulisel pakendil esitatakse kaks terviseohu ühendhoiatust, mis on teineteisest võrdsel kaugusel ja millest kumbki katab 65 protsenti pakendi vastavast kumerast pinnast.

(3) Terviseohu ühendhoiatuse minimaalsed mõõtmed sigareti müügipakendi puhul on järgmised:
1) kõrgus vähemalt 44 millimeetrit;
2) laius vähemalt 52 millimeetrit.

(4) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinna alumisele osale ning see peab katma 50 protsenti sellest külgpinnast. Nimetatud terviseohu hoiatuste laius peab olema vähemalt 20 millimeetrit.

(5) Liigendklapiga toestatud pakendi puhul, mille külgpind jaguneb pakendi avamisel kaheks, paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave tervikuna suuremale jagunenud pindadest või ülemise pinna sisepoolele, et see oleks nähtav, kui pakend on avatud. Seda liiki pakendi külgpinna kõrgus peab olema vähemalt 16 millimeetrit.

(6) Taskukujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave selliselt, et on tagatud terviseohu hoiatuste täielik nähtavus.

(7) Silindrikujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus kaane välispinnale ja terviseohu lisateave kaane sisepinnale.

(8) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantav terviseohu üldhoiatus peab katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast ning teisele hästi nähtavale pinnale kantav teksthoiatus 40 protsenti pakendi vastavast välispinnast.”;

14) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 9–13 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui sigarite ja sigarillode müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind on suurem kui 150 ruutsentimeetrit, peab terviseohu üldhoiatus või teksthoiatus katma 45 ruutsentimeetrit sellest pinnast.

(10) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused peavad paiknema nii, et pakendi avamisel ei muutu tekst loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks ega ole varjatud või poolitatud maksumärgi, hinnasildi, turvaelemendi, pakkematerjali, ümbrise, kasti või muu esemega.

(11) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave trükitakse:
1) valge tausta keskele;
2) musta värviga;
3) kasutades kirjatüüpi Helvetica ja kirjalaadi Bold;
4) kasutades sellist kirja suurust, mis võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud valgest taustast võimalikult suure osa.

(12) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused ümbritsetakse ühemillimeetrise joonepaksusega musta värvi raamiga, mis jääb hoiatuste jaoks ettenähtud pinna sisse, välja arvatud sigarite ja sigarillode terviseohu üldhoiatuste ja teksthoiatuste puhul, kui valge taust ümbritsetakse musta värvi raamiga, mille joonepaksus ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit. Raami ei loeta valge tausta sisse ja see ei tohi takistada valgel taustal esitatud teksti lugemist.

(13) Terviseohu ühendhoiatuste kujundus, kuju ja küljendus peavad vastama erinevatele tootepakenditele esitatud nõuetele nende kuju, tehnilise spetsifikatsiooni ja muu kohta, Euroopa Liidu õigusele ning seda rakendavatele aktidele, nagu komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1842, milles käsitletakse suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilisi spetsifikatsioone (ELT L 267, 14.10.2015, lk 5–10), ning komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1735, milles käsitletakse üldhoiatuse ja lisateabe täpset paiknemiskohta isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul (ELT L 252, 29.09.2015, lk 49–55).”;

15) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Taimse suitsetatava toote märgistamine

(1) Taimse suitsetatava toote müügipakend ja seda vahetult ümbritsev rühmapakend peab vastama käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele.

(2) Taimse suitsetatava toote iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus:
„Selle toote suitsetamine kahjustab sinu tervist.”.

(3) Taimse suitsetatava toote terviseohu hoiatus peab vastama käesoleva seaduse § 16 lõikes 11 sätestatud tingimustele ja katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.”;

16) paragrahvi 17 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote hulk müügipakendis”;

17) paragrahvi 17 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

(3) Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordselt kasutatava täitekapsli või mahuti maht ei tohi olla suurem kui kaks milliliitrit.

(4) Nikotiini sisaldava elektroonilise sigareti täitevedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui kümme milliliitrit.”;

18) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keelatud on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete müüki või tarbimist.

(2) Kui spondeerijaks on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

(3) Tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või tubakatootega seonduvale tootele või selle tarbimisele.”;

19) paragrahvi 27 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või suitsetamisalal”;

20) paragrahvi 30 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „või suitsetamisalal”;

21) paragrahvi 30 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 32 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ja suitsetamisalale”;

23) paragrahvi 50 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või suitsetamisalale”;

24) paragrahvi 51 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „suitsetamisalale ja”;

25) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne 2016. aasta 20. maid kehtinud nõuetele vastavaid tubakatooteid võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.

(6) Käesoleva seaduse § 8 lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse eristava maitse või lõhnaga sigarettidele ja sigarettideks keeratavale suitsetamistubakale, mille müügimaht Euroopa Liidus on vähemalt 3 protsenti konkreetses tootekategoorias, alates 2020. aasta 20. maist.”;

26) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ETL L 127, 29.04.2014, lk 1–38).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–11, 13–18, 25 ja 26 jõustuvad 2016. aasta 20. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 19–24 jõustuvad 2017. aasta 1. juunil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 12 jõustub 2019. aasta 20. mail.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json