HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Tubakaseadus (lühend - TubS)

Tubakaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2016, 2

Tubakaseadus1

Vastu võetud 04.05.2005
RT I 2005, 29, 210
jõustumine 05.06.2005, osaliselt vastavalt §-le 59.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2006RT I 2007, 4, 1901.09.2007
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.06.2010RT I 2010, 41, 24001.09.2010
17.06.2010RT I 2010, 44, 26201.09.2010
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014; jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 722.03.2015, osaliselt 01.05.2015 ja 01.01.2016
17.02.2016RT I, 08.03.2016, 120.05.2016, osaliselt 01.06.2017 ja 20.05.2019

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvatele toodetele kohaldatavad nõuded, tubakatoote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Liidu territooriumi, liikmesriiki ning liiduvälist riiki alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Käesolevas seaduses tubakatootele ja selle pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud juhul;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) tubakatootele, mida vähemalt kaheksateistaastane reisija toimetab Eestisse koos temaga liikuvas pagasis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) tubakatootele, mis saadetakse välisriigist vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatoote jaemüügil ühendusvälisel reisil laeva või õhusõiduki pardal.

  (5) Käesolevas seaduses tubakatoote pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) tubakatoote jaemüügil liikmesriikidevahelisel reisil laeva või õhusõiduki pardal;
  2) tubakatoote jaemüügil tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis;
  3) tubakatoote kaugmüügil alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 212 lõike 1 tähenduses;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatootele, mida toodetakse või ladustatakse aktsiisilaos välisriiki võõrandamise eesmärgil.

  (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.   Tubakas

  Tubakas on taim, mis kuulub perekonda Nicotiana.

§ 3.   Tubakatoode

  (1) Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

  (2) Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

  (3) Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 16 lõigete 2–41 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

§ 31.   Tubakatootega seonduvad tooted

  (1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
  1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;
  2) otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, sealhulgas vesipiibud ja piibud, nende osad ja tarvikud, sigaretipaberid, sigaretihülsid ja nende täitmise seadmed, tubakatoodete juurde kuuluvad ja nendega ühendatavad filtrid, filtreerivad piibupesad ja filtripadrunid, sigari- ja sigaretipitsid ning nendega võrdsustatavad kaubad ja nende osad ning muud tooted.

  (2) Elektrooniline sigaret on toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed või täitepakendi või mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

  (3) Taimne suitsetatav toode on taimede, ravimtaimede või puuviljade baasil valminud toode, mis ei sisalda tubakat ja mida saab tarbida põlemisprotsessi abil.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 4.   Pakend

  (1) Tubakatoote müügipakend on tubakatoote pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

  (2) Tubakatoote rühmapakend on pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 2 tähenduses.

§ 5.   Tootemark

  Tootemark käesoleva seaduse tähenduses on tubakatootele antud nimi koos tubakatoodet või selle müügipakendit iseloomustava laiendiga või ilma selleta.

§ 6.   Käitlemine

  (1) Tubakatoote käitlemine on:
  1) tubakatoote valmistamine, töötlemine ja pakendamine (edaspidi tubakatoote tootmine);
  2) tubakatootega kauplemine;
  3) tubakatoote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

  (2) Isiku valduses oleva tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks kohaldatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (21) Käitlemiseks mittelubatud suitsetatavaid tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (22) Käitlemiseks mittelubatud suitsuvabu tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogus ületab kolmekümnekordselt käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 märgitud kogust.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Tubakatootega kauplemine on:
  1) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse korras (edaspidi tubakatoote hulgimüük);
  2) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük jaekaubanduse korras (edaspidi tubakatoote jaemüük).

  (4) Kui ettevõtja võimaldab kasutada piipu, milles suits kulgeb läbi vedeliku (edaspidi vesipiip), sellekohase suitsetamistubaka (edaspidi vesipiibutubakas) tarvitamiseks, käsitatakse seda tubakatoote jaemüügiga seonduva teenusena, millele kohaldatakse tubakatoote jaemüügi kohta kehtivaid sätteid.

§ 7.   Suitsetamine

  Suitsetamine käesoleva seaduse tähenduses on sigareti, sigari, sigarillo või suitsetamistubaka eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.

2. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMINE 

1. jagu Tubakatootele esitatavad nõuded 

§ 8.   Nõuded tubakatoodete koostisele
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Sigarettide tõrvasisaldus on anhüdraatse nikotiinivaba suitsu toorkondensaadi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (2) Sigarettide nikotiinisisaldus on nikotiinsete alkaloidide hulk, mis ei tohi ületada ühte milligrammi sigareti kohta.

  (3) Sigarettide vingugaasisisaldus on põlemisel tekkiva vingugaasi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (4) Tubakatooted ei tohi sisaldada järgmisi lisandeid:
  1) vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast väiksemat terviseohtu kui muude tubakatoodete kasutamine;
  2) kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat või jõudu andva mõjuga;
  3) ained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;
  4) ained, mis hõlbustavad sissehingamist või nikotiini omastamist;
  5) ained, mis on põletamata kujul kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (5) Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristav maitse või lõhn. Eristav maitse või lõhn on selgelt tuntav maitse või lõhn, välja arvatud tubaka maitse või lõhn, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon ja mis on äratuntav enne sigareti või suitsetamistubaka tarbimist või tarbimise ajal.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubaka koostisosad, nagu filtrid, paberid, pakendid ja kapslid, ei tohi sisaldada maitse- ega lõhnaaineid. Keelatud on mis tahes tehnilise lahenduse kasutamine, mis võimaldab muuta tubakatoote maitset või lõhna või suitsu intensiivsust.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (7) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubakaga kasutatavad filtrid, paberid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat ega nikotiini.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (8) Tubakatoodete suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 136, 29.05.2007, lk 3–280).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 9.   Sigarettide koostise kontrollimine

  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister .

§ 10.   Tubakatoote koostisest teatamine

  (1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab iga aasta 10. oktoobriks Sotsiaalministeeriumile kirjalikus vormis aruande tema poolt möödunud aasta neljandas kvartalis ning jooksva aasta kolmes esimeses kvartalis käideldud tubakatoodete koostisainete ja nende koguste kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne koosneb kolmest nimekirjast:
  1) tähestikulises järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mida lisatakse tubakale, millest valmistatakse Eesti turul müüdavaid tubakatooteid; nimekirja märgitakse igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal koostisainete maksimaalne kogus ja funktsioon;
  2) masside kahanevas järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mis sisalduvad järgmistes materjalides, mida kasutatakse Eesti turul müüdavate tubakatoodete valmistamisel: sigaretipaber, küljeühenduse liim, monogrammitindid, filterpaberid, filtreerimismaterjal ja filtriliimid; nimekirja märgitakse iga kategooria maksimaalne kogus igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal;
  3) masside kahanevas järjekorras ja tootemarkide kaupa esitatud nimekiri tubakatoodete koostisainetest, mida kasutatakse iga Eesti turul müüdava tubakatoote valmistamisel; nimekirja märgitakse kasutatavad lõhna- ja maitseained eraldi liigina.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb lisada ettevõtjale kättesaadavad andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ja võttes arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatud andmed avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel iga aasta 1. novembriks. Andmeid avaldades, välja arvatud tubakatoodete tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlevate andmete puhul, arvestatakse tubakatoote koostisega seotud ärisaladuse kaitse vajadust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatavad andmed edastab Sotsiaalministeerium igal aastal Euroopa Komisjonile.

2. jagu Tubakatoote pakendile esitatavad nõuded 

§ 11.   Tubakatoote pakendile esitatavad üldnõuded

  (1) Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatoote omaga.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (2) Tubakatoote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:
  1) reklaamib tubakatoodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;
  2) annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta;
  3) loob eksitavalt mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või selle kasutamine vähendab suitsu kahjulike koostisosade mõju või et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile;
  4) osutab maitsele, lõhnale, maitse- või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele;
  5) loob mulje, et tubakatoode on teistest parema biolagunduvusega või sellel on muid keskkonnaalaseid eeliseid;
  6) vihjab majanduslikule kasule;
  7) sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (3) Tootjapartii tähistus peab olema tubakatoote pakendil nähtav pakendit avamata ja tavapärase tähelepanu juures selgelt eristatav.

  (4) Märgistuse trükkimine tubakatoote pakendamisel kasutatud läbipaistvale ümbrisele on keelatud.

  (5) Sigarettide müügipakend peab olema risttahukakujuline. Suitsetamistubaka müügipakend peab olema risttahuka-, silindri- või taskukujuline.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Sigarettide müügipakend võib olla kartongist või pehmest materjalist. Välistatud peab olema võimalus, et pakendit saab pärast avamist sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul. Kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul peab liigendpind jääma müügipakendi tagaküljele.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 12.   Tubakatoote pakendi märgistus

  (1) Tubakatoote müügipakendile ja rühmapakendile trükitakse:
  1) terviseohu hoiatused;
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]
  2) tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides;
  3) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]
  4) filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis);
  5) tootjapartii tähistus.

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata sigarettide rühmapakendile, kui selleks on vaid läbipaistev ümbris.

  (4) Tubakatoote rühmapakendite paljususe korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1 vaid müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe võib sigari, sigarillo või suitsetamistubaka, välja arvatud sigarettideks keeratav suitsetamistubakas, müügipakendil ja rühmapakendil esitada kleebistel. Kleebise kasutamine on kohustuslik siis, kui eelnimetatud tubakatoote rühmapakendiks on vaid läbipaistev ümbris. Kleebis kinnitatakse nii, et seda ei ole võimalik pakendit kahjustamata eemaldada. Kleebisel esitatud tekst peab olema kulumiskindel.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 13.   Tubakatoote terviseohu hoiatused
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks, terviseohu lisateabeks ja terviseohu ühendhoiatusteks.

  (2) Terviseohu üldhoiatus on järgmine eestikeelne tekst:

  „Suitsetamine tapab – loobu kohe.”.

  (3) Terviseohu lisateave on järgmine eestikeelne tekst:

  „Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine.”.

  (4) Terviseohu ühendhoiatus koosneb eestikeelsest teksthoiatusest ning sellele vastavast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 1–38) (edaspidi tubakadirektiiv) II lisas esitatud värvifotost ja teabest suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”.

  (5) Terviseohu ühendhoiatuses kasutatakse järgmisi eestikeelseid teksthoiatusi:
  1) „Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.”;
  2) „Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.”;
  3) „Suitsetamine rikub kopse.”;
  4) „Suitsetamine põhjustab südamerabandust.”;
  5) „Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.”;
  6) „Suitsetamine ummistab veresooni.”;
  7) „Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.”;
  8) „Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.”;
  9) „Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.”;
  10) „Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.”;
  11) „Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.”;
  12) „Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.”;
  13) „Suitsetamine vähendab viljakust.”;
  14) „Suitsetamine suurendab impotentsusriski.”.

  (6) Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse tubakadirektiivi II lisa kohaselt kolme rühma, millest iga rühma kasutatakse teatud aastal ja mis vahelduvad korrapäraselt igal aastal.

  (7) Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale ning teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud terviseohu ühendhoiatused sellel aastal kasutusel olevast ühendhoiatuste rühmast ja need vahelduvad korrapäraselt.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja lõikes 3 nimetatud terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinnale.

  (9) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja teave suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”. Müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühendhoiatuse teksthoiatused, mis vahelduvad korrapäraselt.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 14.   Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus
[Kehtetu - RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.01.2016]

§ 15.   Teave sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta
[Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 16.   Terviseohu hoiatuste paigutus
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Terviseohu ühendhoiatused kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile:
  1) kartongist pakendi kõige nähtavama pinna ülemisse serva muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas ja teise hästi nähtava pinna ülemisse serva otse maksumärgi alla muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas, kusjuures tootemarke või logosid ei paigutata terviseohu hoiatuste kohale;
  2) pehmest materjalist pakendi ülemisse serva otse maksumärgi alla, kuid mitte kaugemale kui 13 millimeetrit pakendi ülemisest servast, muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas.

  (2) Terviseohu ühendhoiatus peab katma 65 protsenti pakendi vastavast välispinnast. Silindrikujulisel pakendil esitatakse kaks terviseohu ühendhoiatust, mis on teineteisest võrdsel kaugusel ja millest kumbki katab 65 protsenti pakendi vastavast kumerast pinnast.

  (3) Terviseohu ühendhoiatuse minimaalsed mõõtmed sigareti müügipakendi puhul on järgmised:
  1) kõrgus vähemalt 44 millimeetrit;
  2) laius vähemalt 52 millimeetrit.

  (4) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinna alumisele osale ning see peab katma 50 protsenti sellest külgpinnast. Nimetatud terviseohu hoiatuste laius peab olema vähemalt 20 millimeetrit.

  (5) Liigendklapiga toestatud pakendi puhul, mille külgpind jaguneb pakendi avamisel kaheks, paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave tervikuna suuremale jagunenud pindadest või ülemise pinna sisepoolele, et see oleks nähtav, kui pakend on avatud. Seda liiki pakendi külgpinna kõrgus peab olema vähemalt 16 millimeetrit.

  (6) Taskukujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave selliselt, et on tagatud terviseohu hoiatuste täielik nähtavus.

  (7) Silindrikujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus kaane välispinnale ja terviseohu lisateave kaane sisepinnale.

  (8) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantav terviseohu üldhoiatus peab katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast ning teisele hästi nähtavale pinnale kantav teksthoiatus 40 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (9) Kui sigarite ja sigarillode müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind on suurem kui 150 ruutsentimeetrit, peab terviseohu üldhoiatus või teksthoiatus katma 45 ruutsentimeetrit sellest pinnast.

  (10) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused peavad paiknema nii, et pakendi avamisel ei muutu tekst loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks ega ole varjatud või poolitatud maksumärgi, hinnasildi, turvaelemendi, pakkematerjali, ümbrise, kasti või muu esemega.

  (11) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave trükitakse:
  1) valge tausta keskele;
  2) musta värviga;
  3) kasutades kirjatüüpi Helvetica ja kirjalaadi Bold;
  4) kasutades sellist kirja suurust, mis võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud valgest taustast võimalikult suure osa.

  (12) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused ümbritsetakse ühemillimeetrise joonepaksusega musta värvi raamiga, mis jääb hoiatuste jaoks ettenähtud pinna sisse, välja arvatud sigarite ja sigarillode terviseohu üldhoiatuste ja teksthoiatuste puhul, kui valge taust ümbritsetakse musta värvi raamiga, mille joonepaksus ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit. Raami ei loeta valge tausta sisse ja see ei tohi takistada valgel taustal esitatud teksti lugemist.

  (13) Terviseohu ühendhoiatuste kujundus, kuju ja küljendus peavad vastama erinevatele tootepakenditele esitatud nõuetele nende kuju, tehnilise spetsifikatsiooni ja muu kohta, Euroopa Liidu õigusele ning seda rakendavatele aktidele, nagu komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1842, milles käsitletakse suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilisi spetsifikatsioone (ELT L 267, 14.10.2015, lk 5–10), ning komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1735, milles käsitletakse üldhoiatuse ja lisateabe täpset paiknemiskohta isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul (ELT L 252, 29.09.2015, lk 49–55).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 161.   Taimse suitsetatava toote märgistamine

  (1) Taimse suitsetatava toote müügipakend ja seda vahetult ümbritsev rühmapakend peab vastama käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele.

  (2) Taimse suitsetatava toote iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus:

  „Selle toote suitsetamine kahjustab sinu tervist.”.

  (3) Taimse suitsetatava toote terviseohu hoiatus peab vastama käesoleva seaduse § 16 lõikes 11 sätestatud tingimustele ja katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 17.   Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote hulk müügipakendis
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

  (2) Suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

  (3) Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordselt kasutatava täitekapsli või mahuti maht ei tohi olla suurem kui kaks milliliitrit.

  (4) Nikotiini sisaldava elektroonilise sigareti täitevedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui kümme milliliitrit.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

3. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMISELE ESITATAVAD ERINÕUDED 

§ 18.   Teatamiskohustus

  (1) Tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:
  1) jaekaubandus;
  2) hulgikaubandus;
  3) toitlustamine.

  (11) Majandustegevusteadet ei esitata tubakatoodete müügiks avalikul üritusel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
  1) kaup, mida soovitakse müüa (tubakatooted), ning andmed tubakatoodete impordi või ekspordi kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses;
  2) tegevuskoht või tegevuskohad (tegevuskoha määrang, nimi, e-kaubanduse korral veebilehe aadress).
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustus täidetakse Eesti teabevärava või notari kaudu.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist]

  (4) Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud teadet ei esitata Eesti teabevärava kaudu, siis esitatakse see ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele, kes kannab teates sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.]

§ 19.   Tubakatoote võõrandamine täite- või pankrotimenetluses

  (1) Kohtutäitur või pankrotihaldur võib arestitud või pankrotivara hulka kuuluva nõuetekohase tubakatoote võõrandada vastavalt täite- või pankrotimenetluses isikule, kellel on tubakatoote hulgi- või jaemüügi õigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse kohtutäiturile ja pankrotihaldurile kõiki hulgimüügiga tegeleva ettevõtja kohta käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatu.

§ 20.   Arveldamine tubakatoote hulgimüügil

  Tubakatoote hulgimüügil arveldatakse sularahata arvelduse korras.

§ 21.   Kaubadokumendile esitatavad erinõuded

  Tubakatoote kohta vormistatud saatedokumendil, sealhulgas ettevõttesisesel saatedokumendil, peab olema märgitud:
  1) selle tubakatoote tootjapartii tähistus;
  2) sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

§ 22.   Keelud tubakatoote jaemüügil

  (1) Tubakatoote jaemüük on keelatud müügikohas, mis paikneb järgmiste asutuste ruumides või nende piiratud maa-alal:
  1) laste hoolekandeasutus;
  2) koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, avatud noortekeskus või noorte püsilaager ja noorte projektlaager;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) haigla.

  (2) Tubakatoote jaemüük on keelatud:
  1) kandekaubanduses;
  2) müügiautomaadist;
  3) tänava- ja turukaubanduses kaubandustegevuse seaduse § 17 tähenduses;
  4) apteegis;
  5) aktsiisilaos.

  (3) Tubakatootega tükikaupa või avatud müügipakendist või lahtiselt kaalu järgi kauplemine on keelatud, välja arvatud:
  1) sigari jaemüügil avatud müügipakendist tingimusel, et sigarid on pakendatud ühekaupa ja iga sigar on eraldi maksumärgistatud;
  2) sigari jaemüügil toitlustusettevõttes avatud müügipakendist tingimusel, et sigar on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas;
  3) vesipiibutubaka jaemüügil toitlustusettevõttes või avaliku ürituse müügikohas kohapeal tarbimiseks tingimusel, et vesipiibutubakas on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas.

  (4) Keelatud on kaubelda tubakatootega ja muu tootega, mis asuvad ühtses pakendis.

  (5) Sigarettide jaemüügil on keelatud rakendada võtteid, mille eesmärgipärane või võimalik tulem on sigarettide maksimaalse jaehinna ületamine.

  (6) Müüjal on keelatud anda kasutusse vesipiibu suulist, mida on juba tarvitatud.

§ 23.   Ettevõtja kaasaaitamiskohustus

  (1) Ettevõtja, kes teostab tubakatoote jaemüüki kaupluses, rändkaupluses, kioskis või avaliku ürituse müügikohas, peab:
  1) võtma tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt vastu Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks tubakatoote tarbimise leviku vähendamise eesmärgil;
  2) panema käesoleva lõike punktis 1 nimetatud trükised välja tarbija nägemis- ja käeulatusse kohas, kus tubakatoodet müügiks pakutakse.

  (2) Ettevõtja võib tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt nõuda, et ta tõendaks oma isikut, volitust ja tema poolt üle anda soovitavate trükiste kooskõlastamist Sotsiaalministeeriumiga, ning tõenduse puudumisel keelduda trükiste vastuvõtmisest.

§ 24.   Suitsuvaba tubakatoote käitlemise piiramine

  (1) Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud, välja arvatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:
  1) teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
  2) liiduvälisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil liiduvälisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

4. peatükk SPONDEERIMISPIIRANG JA TUBAKATOOTE MÜÜGIEDENDUSE KEELD 

§ 25.   Spondeerimispiirang ja sponsorteated

  (1) Keelatud on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete müüki või tarbimist.

  (2) Kui spondeerijaks on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või tubakatootega seonduvale tootele või selle tarbimisele.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 26.   Tubakatoote müügiedenduse keeld

  (1) Keelatud on tubakatoote müügi suurendamiseks avalikkusele suunatud tegevus, mis seisneb tarbijale tubakatoote või sellega seotud toote või teenuse tasuta või tubakatoote maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga pakkumises või kingituste jagamises või müüki edendava tarbijavõistluse, -mängu või -loterii korraldamises (edaspidi müügiedendus).

  (2) Müügiedenduseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
  1) tubakatoote müügikohas antavat kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses, sealhulgas tubakatoote nimetust kaubamärgi kaudu ja teavet tubakatoote olulistest omadustest;
  2) tubakatoote käitleja tegevuskoha tähistust, sealhulgas käitleja tegevuskoha tähistamist käitlejale kuuluvate või tema poolt kasutatavate kaubamärkidega;
  3) tubakatoote hinnakujundust ja selle kohta teabe avalikustamist tubakatoote müügikohas;
  4) tubakatoote või sellega seotud informatsiooni edastamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või tubakatoote tutvustamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul vastaval üritusel;
  5) tubakatoodete kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsiooni või tegevusi, mis toimuvad vaid erinevate tubakatoodete käitlejate vahel.

5. peatükk TUBAKATOOTE TARBIMISE KEELUD JA PIIRANGUD 

1. jagu Alaealisele kohaldatav keeld ja meetmed keelu tagamiseks 

§ 27.   Alaealisele kohaldatav keeld

  (1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 28.   Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

  (1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

  (2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

  (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

  (4) Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad 

§ 29.   Suitsetamiseks keelatud kohad

  (1) Suitsetamine on keelatud:
  1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
  2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) apteegi ruumides;
  4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
  5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
  6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
  7) ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatud majutusettevõttes);
  8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
  9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
  10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
  11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
  12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
  13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
  14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
  15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
  16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
  17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
  18) jalakäijate tunnelis;
  19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
  20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtades on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 30.   Kohad, kus suitsetamine on piiratud

  (1) Käesoleva seaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning käesoleva seaduse § 31.

  (2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal:
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
  2) kõrgkooli ruumides;
  3) kultuuriasutuse ruumides;
  4) vabaajakeskuse ruumides;
  5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
  6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
  7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
  8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
  9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

  (3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
  2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) ruum on alarõhuline;
  4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
  5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

  (4) Suitsetamisala on ehitises või sõidukis asuv piireteta ala, millel on paikne ventilatsioonisüsteem ja mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisalal viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
  2) alal asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) toimiv ventilatsioonisüsteem tagab, et õhk liigub suitsetamisalalt otse väliskeskkonda.

§ 31.   Suitsetamine toitlustusettevõttes

  (1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.

  (3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

6. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.   Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
  1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra ning tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  2) Tarbijakaitseamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra, tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu järgimise üle;
  3) valla- ja linnavalitsused – tubakatoodete jaemüügiga seonduvate nõuete ning tubakatoodete tarbimise keeldude ja piirangute, välja arvatud suitsetamisruumile kehtestatud nõuded, täitmise üle oma haldusterritooriumil;
  4) Terviseamet – suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  5) politseiametnik – alaealise tubakatoote tarbimise keelu ja piirangute üle.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 33.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (3) Politseiametnik võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-des 47 ja 48 sätestatud erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Maksu- ja Tolliamet võib riikliku järelevalve teostamisel kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 331.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet ning valla- ja linnavalitsus võivad korrakaitseseaduse §-des 49 ja 50 sätestatud tingimustel siseneda üksnes tubakatoote käitleja valdusse ja avada tema veovahendeid käitleja või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Korrakaitseorganil on õigus:
  1) plommida või pitseerida konfiskeerimisele kuuluda võiva tubakatoote hoiukoht;
  2) juhul, kui ta avastab mootorsõidukis või selle haagises tubakatoote, mis võib kuuluda konfiskeerimisele, suunata see mootorsõiduk tubakatoote mahalaadimiseks lähimasse kohta, kus on võimalik äravõetud tubakatoodet hoida.

  (3) Korrakaitseorganil on õigus võtta tasuta tubakatoote näidis ja vajaduse korral tellida ekspertiis. Ekspertiisi kulud kannab korrakaitseorgan. Kui tuvastatakse, et tubakatoode ei vasta nõuetele, hüvitab ettevõtja ekspertiisi dokumentaalselt tõendatud kulud.

  (4) Politseiametnikul on õigus korrakaitseseaduse §-s 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetme kohaldamisel korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras hoiulevõetud tubakatoode üle anda alaealise seaduslikule esindajale.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 34.   Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 35.   Sunniraha
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 36.   Ettekirjutuse vaidlustamine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

7. peatükk VASTUTUS 

§ 37.   Tubakatoote koostisest teatamata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 38.   Tubakatoote kohta kehtestatud nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 39.   Tubakatoote käitlemise korra rikkumine

  (1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis või keelatud tubakatoodetega kauplemise või nende hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 40.   Sigarettidega kauplemine ettenähtust kõrgema hinnaga

  (1) Sigarettide jaemüügi eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 41.   Tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete rikkumine

  (1) Käesoleva seadusega tubakatoote käitlemise kohta kehtestatud erinõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 42.   Spondeerimispiirangu rikkumine

  (1) Spondeerimispiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 43.   Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumine

  (1) Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 44.   Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele

  Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 45.   Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

  (1) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 46.   Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

  Täisealise isiku poolt tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 47.   Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt

  Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 48.   Tubakatoote omandamine ja omamine alaealise poolt
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 49.   Suitsetamine selleks keelatud kohas

  Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

§ 50.   Suitsetamiskoha piiramise nõude rikkumine

  (1) Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile või suitsetamisalale kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 51.   Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 39–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 39–41 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 39–41 ja 44–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 50 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja suitsetamisalale ja suitsetamisruumile kehtestatud nõuete osas on Terviseamet.

  (5) Käesoleva seaduse §-des 39–43 ja 50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

  (6) Käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud esemele kohaldab kohus, Maksu- ja Tolliamet või Politsei- ja Piirivalveamet konfiskeerimist.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 52.   Konfiskeeritud tubakatootega tehtavad toimingud

  Konfiskeeritud tubakatoode hävitatakse tolliseaduse või väärteomenetluse seadustiku alusel kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduse rakendamine 

§ 53.   Üleminekusätted

  (1) Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarettide jae- ja hulgimüüki võib teostada ühe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest. Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kahe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (2) Kehtetuks tunnistatava tubakaseaduse § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusluba kehtib, kui tegevusloaga lubatud tegevus ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga, kuni tema omaja kandmiseni hulgimüüjana majandustegevuse registrisse ning registri registreeringus tubakatoote hulgimüügi kohta, vajaduse korral ka tubakatoote impordi või ekspordi kohta märke tegemiseni, kuid mitte kauem tegevusloale märgitud tähtpäevast.

  (3) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Enne 2016. aasta 20. maid kehtinud nõuetele vastavaid tubakatooteid võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Käesoleva seaduse § 8 lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse eristava maitse või lõhnaga sigarettidele ja sigarettideks keeratavale suitsetamistubakale, mille müügimaht Euroopa Liidus on vähemalt 3 protsenti konkreetses tootekategoorias, alates 2020. aasta 20. maist.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 531.   Seaduse kohaldamine närimistubakale

  Enne 2015. aasta 1. maid tarbimisse lubatud närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kuni 2015. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Erisätted 

§ 54.   Tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegiline tegevuskava

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegilise tegevuskava käesoleva seaduse jõustumisest alates viie kuu jooksul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskava teostamise kulud nähakse ette sihtotstarbeliste kuludena riigieelarves.

§ 55.   Valdkonna eest vastutava ministri iga-aastane ettekanne

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kannab kord aastas Riigikogu sotsiaalkomisjonile ette tubakatoodete tarbimise leviku suundumustest ning rakendatud ja kavandatavatest abinõudest, mille eesmärk on tubakatoodete tarbimise leviku vähendamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekanne avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

3. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 56. – § 58. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. jagu Seaduse jõustumine 

§ 59.   Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse § 22 lõige 4, §-d 25 ja 26, § 29 punkt 6 ning § 31 lõige 1 jõustuvad kahe aasta möödumisel käesoleva seaduse jõustumise päevast.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ETL L 127, 29.04.2014, lk 1–38).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

/otsingu_soovitused.json