Teksti suurus:

Keeleinspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2016, 6

Keeleinspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 09.02.2007 nr 15
RTL 2007, 16, 250
jõustumine 23.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2014RT I, 17.04.2014, 520.04.2014
02.03.2016RT I, 08.03.2016, 511.03.2016

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keeleinspektsioon

  (1) Keeleinspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

  (4) Inspektsiooni nimetus on
  1) inglise keeles – Language Inspectorate
  2) vene keeles – Языковая инспекция

§ 2.   Aruandekohustuslikkus ja koostöö

  (1) Inspektsioon on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib inspektsiooni tegevust ning teeb inspektsiooni üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

  (2) Inspektsioon teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna ja teiste osakondadega.
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]

§ 3.   Inspektsiooni pitsat ja sümboolika

  Inspektsioonil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 4.   Inspektsiooni dokumentide vormistamine

  (1) Inspektsioonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse inspektsiooni asjaajamiskorras.

  (2) Inspektsiooni kirjaplangil vormistatud dokumendid allkirjastab peadirektor või peadirektori volitatud ametnik.

  (3) Inspektsiooni järelevalveametnike kontrollaktid, ettekirjutused ja muud dokumendid allkirjastatakse vastavalt inspektsiooni asjaajamiskorrale.

§ 5.   Asukoht

  Inspektsioon asub Tallinnas. Inspektsiooni postiaadress on Endla 4, 10142 Tallinn.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 6.   Inspektsiooni tegevusvaldkond

  Inspektsiooni tegevusvaldkond on keeleseaduse ja teiste keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide täitmise riiklik ja haldusjärelevalve.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

§ 7.   Inspektsiooni ülesanded

  Inspektsioon:
  1) kontrollib seaduste alusel kehtestatud eesti keele ja võõrkeelte kasutamise nõuete järgimist riigiasutuses, kohalikus omavalitsuses ja nende hallatavates asutustes ning avalik-õigusliku juriidilise isiku asutustes (edaspidi asutus), notari, kohtutäituri või vandetõlgi büroos, äriühingus, mittetulundusühingus või sihtasutuses, samuti nende nõuete täitmist avalik-õigusliku juriidilise isiku ning füüsilisest isikust ettevõtja poolt;
  2) kontrollib ametnikele või töötajatele teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel eesti keele oskuse nõuete kohaldamist tööandja poolt;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  3) kontrollib ametniku või töötaja eesti keele oskuse vastavust keeleseaduse ja teiste keeleoskusnõudeid sätestavate õigusaktide alusel kehtestatud eesti keele oskuse nõuetele ning vajadusel teeb ettekirjutusi nõutava keeleoskustaseme omandamiseks, saadab ametniku või töötaja tasemeeksamile või teeb ettepaneku ametniku ametisse nimetamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks või töötaja töölepingu lõpetamiseks;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  4) teeb eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettepaneku tunnistada isiku keeleoskustunnistus kehtetuks keeleseaduses sätestatud juhtudel ja korras;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  5) kontrollib ametliku keelekasutuse, sh ametlike veebilehtede keelekasutuse vastavust eesti kirjakeele normile ja siltide, viitade, kuulutuste, teadaannete ning reklaami keelekasutust;
  6) kontrollib ametliku nimekuju kasutamist ning ümberkirjutusreeglite järgimist ametlikus keelekasutuses;
  7) kontrollib eestikeelse tõlke olemasolu võõrkeelse audiovisuaalse teose avalikul esitamisel, telejaamade võõrkeelsete saadete edastamisel ja avalikkusele suunatud rahvusvaheliste ürituste korraldamisel;
  8) kontrollib eestikeelse kasutusjuhendi ja nõuetekohase eestikeelse märgistuse olemasolu kaupade ja teenuste pakkumisel ning eestikeelse üldteabe olemasolu müügi- ja teenindusasutuses;
  9) teeb keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide rikkumiste avastamisel hoiatusi ja ettekirjutusi;
  10) menetleb kohtuvälise menetlejana oma pädevuse piires väärteoasju karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku alusel;
  11) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  12) analüüsib keelealaste õigusaktide tõhusust, järelevalvetöö tulemuslikkust ja keelesituatsiooni ning vajadusel esitab ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide muutmiseks või eelnõude väljatöötamiseks;
  13) kogub, töötleb ja analüüsib oma ülesannete täitmiseks vajalikku keelealast teavet;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  14) nõustab isikuid keeleliste õiguste ja keelealaste õigusaktide rakendamise küsimustes ning lahendab oma pädevuse piires üksikisikute kaebusi;
  15) nõustab tööandjaid keeleoskusnõuete kohaldamisel ja annab vajaduse korral hinnangu isiku keeleoskuse piisavuse kohta vastaval töö- või ametikohal töötamiseks;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  151) hindab eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba taotleva täienduskoolitusasutuse õppekavade, õppekeskkonna ning õpetajate vastavust seaduses või seaduse alusel kehtestatud nõuetele ning nõustab tegevusloa taotlejat;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  152) tutvub tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse korraldusega, viibib vastavalt vajadusele koolituse läbiviimise juures ning teeb ettepanekuid täienduskoolituse kvaliteedi parandamiseks;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  16) menetleb oma pädevuse piires inspektsioonile esitatud avaldusi, märgukirju ja pöördumisi ning vastab inspektsiooni tegevusvaldkonda kuuluvatele teabenõuetele;
  17) annab arvamusi ning kooskõlastusi oma tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes ja teeb keeleekspertiise;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  18) teeb oma pädevuse piires koostööd teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega;
  19) [kehtetu - RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  20) täidab muid inspektsioonile seaduse alusel pandud ülesandeid.

3. peatükk ÕIGUSED 

§ 8.   Inspektsiooni õigused

  Inspektsioonil on õigus:
  1) teha õigustoiminguid oma pädevuse piires seaduste ja muude õigusaktide alusel ja ulatuses;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  2) taotleda ning saada teavet ja dokumente seaduse ja seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks asutuselt, äriühingult, mittetulundusühingult ja sihtasutuselt ning füüsilisest isikust ettevõtjalt, samuti notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroolt;
  3) kontrollimisõigust tõendava dokumendi esitamisel pääseda oma ülesannete täitmiseks asutusesse, äriühingusse, mittetulundusühingusse ja sihtasutusse ning füüsilisest isikust ettevõtja, samuti notari, kohtutäituri ja vandetõlgi tööruumidesse.

4. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 9.   Inspektsiooni peadirektor

  Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ettepanekul.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

§ 10.   Inspektsiooni peadirektori ülesanded

  Inspektsiooni peadirektor:
  1) juhib inspektsiooni tööd ja korraldab inspektsiooni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) vastutab inspektsiooni tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja tõhusa täitmise eest ning annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile inspektsiooni tegevusest;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  3) tegutseb inspektsiooni nimel ja esindab inspektsiooni ning annab teistele ametnikele ja töötajatele volitusi inspektsiooni esindamiseks;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  4) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid inspektsiooni eelarve kohta ning vastutab selle täpse ja otstarbeka täitmise eest;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  5) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks ning keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks;
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]
  6) kinnitab inspektsiooni tööplaanid, töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra, vapipitsati kasutamise korra ning ametnike ja töötajate ametijuhendid;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib ja lõpetab töölepingud töötajatega, määrab vastavalt palgajuhendile ametnike palga ja lepib töötajatega kokku töötasu;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  8) kohaldab inspektsiooni ametnikele distsiplinaarkaristusi ja teeb töötajatele töölepingu ülesütlemise hoiatusi;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  9) kehtestab ametnike ja töötajate arengu- ja hindamisvestluste korra;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  10) vaatab läbi inspektsiooni haldusakti või toimingu peale esitatud vaided ja annab otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta;
  11) teeb teenistuslikku järelevalvet inspektsiooni ametnike tegevuse üle ja järelevalvet töötajate tegevuse üle õigusaktides ette nähtud korras;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  12) tagab inspektsiooni sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseauditi, lähtudes kokkuleppest valitsemisala siseauditi juhiga;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  13) moodustab inspektsiooni tegevusvaldkonnas nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning kaasab eksperte inspektsiooni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  14) valdab, kasutab ja käsutab inspektsiooni valdusesse antud riigivara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
  15) annab seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktide alusel ning täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju;
  16) annab inspektsiooni ametnikele ja töötajatele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  17) kinnitab inspektsiooni kuludokumendid;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  18) esindab inspektsiooni põhimäärusest ja muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel ning annab volitusi inspektsiooni esindamiseks;
  19) sõlmib inspektsiooni nimel lepinguid kinnitatud eelarve piires või volitab selleks teisi ametnikke või töötajaid;
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]
  20) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 11.   Inspektsiooni peadirektori asendamine

  Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik.

5. peatükk STRUKTUUR JA TEENISTUSKOHTADE KOOSSEIS 
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]

§ 12.   Inspektsiooni struktuur
[RT I, 17.04.2014, 5 - jõust. 20.04.2014]

  Inspektsiooni koosseisus on järgmised piirkondlikud järelevalvetalitused:
  1) Tallinna ja Harjumaa järelevalvetalitus – asukoht Tallinn;
  2) Ida-Viru järelevalvetalitus – asukoht Kohtla-Järve;
  3) Lõuna-Eesti järelevalvetalitus – asukoht Valga.

§ 13.   Piirkondlike järelevalvetalituste ülesanded

  (1) Piirkondlike järelevalvetalituste ülesanne on keeleseaduse ja teiste keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide täitmise järelevalve oma piirkonnas.

  (2) Järelevalveametnike teenistuskohustused ja tööpiirkond määratakse kindlaks ametijuhendis.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

§ 131.   Teenistuskohtade koosseis

  Teenistuskohtade koosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister või tema volitusel peadirektor.
[RT I, 08.03.2016, 5 - jõust. 11.03.2016]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Inspektsiooni ümberkorraldamine või lõpetamine

  Inspektsiooni tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seaduse alusel.

§ 15.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json