Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2016, 7

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.03.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määrust nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põllumajandustooted käesoleva paragrahvi tähenduses on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „ega” sõnadega „nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja, kes on taotluse esitamise ajaks esitanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja kellel on taotluse esitamise aastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aastal põllumajandusloomade registri andmetel olnud vähemalt üks siga, peab kavandama oma järgneva majandustegevuse selliselt, et ta ei tegutse vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest seakasvatuse tegevusalal, kui ta soovib taotluse hindamisel saada vastava hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte.”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajandustoodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt § 12 lõike 3 punktis 5 nimetatud tähtaja jooksul (edaspidi investeering).”;

5) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIAle avalduse ja äriplaani (edaspidi koos taotlus).”;

6) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse läbivalt sõna „valdkonnas” sõnaga „tegevusalal”;

8) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 1, 5 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 13 ja 14 sõnastatakse järgmiselt:

„13) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta müügitulu, sealhulgas omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu müüdud toodete ja teenuste kaupa, märkides iga toote või teenuse kohta müüdud ühikute koguse ja müügitulu summa;
14) taotleja taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta müügitulu prognoos ja omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu prognoos, märkides iga toote või teenuse kohta müüa planeeritavate ühikute koguse ja müügitulu summa.”;

11) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
1) käibedeklaratsiooni andmete saamiseks nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
2) tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ja kes ei ole käibemaksukohustuslased.”;

13) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) MTA edastab PRIAle lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.”;

14) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.”;

16) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „toetav” sõnaga „toetatav”;

17) paragrahvi 11 lõikes 6 asendatakse arv „70” arvuga „50”;

18) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud tingimustele.”;

19) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad „materiaalset vara” tekstiosaga „§ 4 lõikes 2 nimetatud investeeringut”;

20) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) tagama, et § 4 lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemise korral ei oma toetuse saaja ja vara müüja või teenuse osutaja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku.”;

21) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „PRIAle” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

22) paragrahvi 13 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

23) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 12 ja 13 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Urmas Kruuse
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotluste hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json