Teksti suurus:

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2019, 1

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruses nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvis 1 nimetatud isikule loositakse pensionifond käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste kohaselt loositavaks fondiks arvatud pensionifondide hulgast.

(2) Loositavate pensionifondide hulka arvatakse pensionifond, mille aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse tehtavate investeeringute maksimaalne osakaal on fondi tingimuste või prospekti kohaselt vähemalt 75% fondi vara väärtusest.

(3) Registripidaja arvab loositavate pensionifondide hulka kolme kõige madalama jooksva tasu määraga lõikes 2 sätestatud tingimusele vastavad pensionifondid. Loositavate pensionifondide hulka ei arvata mitut sama pensionifondi valitseja pensionifondi.

(4) Kui kolme madalama jooksva tasu määraga lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava pensionifondi hulgas on mitu sama pensionifondi valitseja pensionifondi, arvab registripidaja neist loositavate pensionifondide hulka soodsaima jooksva tasu määraga pensionifondi ja loositavate pensionifondide hulgast välja jäänud fondi asemele järgmise soodsaima jooksva tasu määraga pensionifondi, et loositavaid pensionifonde oleks vähemalt kolm. Kui sama pensionifondi valitseja pensionifondide jooksvad tasu määrad on võrdsed, nimetab pensionifondi, mis arvatakse loositavate pensionifondide hulka, pensionifondi valitseja.

(5) Registripidaja koostab loositavate pensionifondide nimekirja iga aasta 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval. Võrdse tasu määraga fondide puhul teavitab pensionifondi valitseja registripidajat hiljemalt iga aasta 28. veebruaril pensionifondist, mille ta soovib nimetada loositavate pensionifondide hulka arvatavaks pensionifondiks.      

(6) Loositavate pensionifondide hulka ei arvata pensionifondi, millesse sissemaksed või millest väljamaksed on peatatud. Kui sissemaksed loositavate pensionifondide hulka arvatud pensionifondi või väljamaksed sellest pensionifondist on peatatud, arvab registripidaja selle pensionifondi viivitamata pärast Finantsinspektsioonilt vastava teate saamist loositavate pensionifondide hulgast välja ning arvab asemele uue pensionifondi, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.“;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud“ tekstiosaga „kohaselt loositavate pensionifondide hulka arvatud“;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 6 järgmises sõnastuses:

§ 6. Määruse rakendamine

Registripidaja koostab loositavate pensionifondide nimekirja 2019. aasta 3. juunil. Kuni nimetatud tähtpäevani loosib registripidaja pensionifondi 2019. aasta 30. aprillini kehtinud määruse redaktsioonis sätestatud pensionifondi loosimise korra kohaselt. Võrdse tasu määraga fondide puhul teavitab pensionifondi valitseja registripidajat hiljemalt 2019. aasta 29. mail pensionifondist, mille ta soovib nimetada loositavate pensionifondide hulka arvatavaks pensionifondiks.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json