Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2019, 2

Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine

Vastu võetud 15.07.2004 nr 125
RTL 2004, 101, 1631
jõustumine 01.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2017RT I, 20.01.2017, 323.01.2017
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018
05.03.2019RT I, 08.03.2019, 101.05.2019

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.   Loosimise korra kohaldamine

  (1) Kohustuslik pensionifond (edaspidi pensionifond) loositakse isikule, kes on sündinud 1. jaanuaril 1983. aastal või hiljem ning kelle valikuavalduse kohta puuduvad pensioniregistri pidajal (edaspidi registripidaja) kohustusliku kogumispensioni sissemakse laekumise ajal andmed.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

  (2) Pensionifondi loosimiseks kasutatakse registripidajale Maksu- ja Tolliameti poolt kogumispensionide seaduse § 12 lõigete 2 ja 3 ning sotsiaalmaksuseaduse § 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatavat isikute nimekirja (edaspidi isikute nimekiri).

§ 2.   Loosimise korraldaja

  Pensionifondide loosimist käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isikule korraldab registripidaja.

§ 3.   Loositavad fondid

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud isikule loositakse pensionifond käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste kohaselt loositavaks fondiks arvatud pensionifondide hulgast.

  (2) Loositavate pensionifondide hulka arvatakse pensionifond, mille aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse tehtavate investeeringute maksimaalne osakaal on fondi tingimuste või prospekti kohaselt vähemalt 75% fondi vara väärtusest.

  (3) Registripidaja arvab loositavate pensionifondide hulka kolme kõige madalama jooksva tasu määraga lõikes 2 sätestatud tingimusele vastavad pensionifondid. Loositavate pensionifondide hulka ei arvata mitut sama pensionifondi valitseja pensionifondi.

  (4) Kui kolme madalama jooksva tasu määraga lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava pensionifondi hulgas on mitu sama pensionifondi valitseja pensionifondi, arvab registripidaja neist loositavate pensionifondide hulka soodsaima jooksva tasu määraga pensionifondi ja loositavate pensionifondide hulgast välja jäänud fondi asemele järgmise soodsaima jooksva tasu määraga pensionifondi, et loositavaid pensionifonde oleks vähemalt kolm. Kui sama pensionifondi valitseja pensionifondide jooksvad tasu määrad on võrdsed, nimetab pensionifondi, mis arvatakse loositavate pensionifondide hulka, pensionifondi valitseja.

  (5) Registripidaja koostab loositavate pensionifondide nimekirja iga aasta 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval. Võrdse tasu määraga fondide puhul teavitab pensionifondi valitseja registripidajat hiljemalt iga aasta 28. veebruaril pensionifondist, mille ta soovib nimetada loositavate pensionifondide hulka arvatavaks pensionifondiks.

  (6) Loositavate pensionifondide hulka ei arvata pensionifondi, millesse sissemaksed või millest väljamaksed on peatatud. Kui sissemaksed loositavate pensionifondide hulka arvatud pensionifondi või väljamaksed sellest pensionifondist on peatatud, arvab registripidaja selle pensionifondi viivitamata pärast Finantsinspektsioonilt vastava teate saamist loositavate pensionifondide hulgast välja ning arvab asemele uue pensionifondi, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.
[RT I, 08.03.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

§ 4.   Loosimise kord

  (1) Pensionifondi loosimiseks koostab registripidaja pensionifondide nimekirja reastades kõik käesoleva määruse § 3 kohaselt loositavate pensionifondide hulka arvatud pensionifondid tähestikulises järjekorras vastavalt pensionifondide täisnimetustele.
[RT I, 08.03.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (3) Pensionifondi loosimine toimub isikute nimekirja ja pensionifondide nimekirja ridade kokkuviimisega, kus isikute nimekirja iga rida, milles toodud isik vastab käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud tingimustele, viiakse kokku pensionifondide nimekirja reaga alustades mõlema nimekirja algusest.

  (4) Kui isikute nimekiri lõpeb ühel loosimisel enne pensionifondide nimekirja lõppemist, alustatakse järgmisel loosimisel isikute nimekirja ridade kokkuviimist pensionifondide nimekirja ridadega sellest pensionifondist, mis järgneb eelmisel loosimisel viimasena loositud pensionifondile.

  (5) Kui pensionifondide nimekiri lõpeb ühel loosimisel enne isikute nimekirja lõppemist, jätkatakse isikute nimekirja ridade kokkuviimist pensionifondide nimekirja ridadega pensionifondide nimekirja algusest.

§ 5.   Loosimise aeg

  Pensionifondi loosimine toimub esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul Maksu- ja Tolliameti poolt registripidajale kogumispensionide seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 ning sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 4 ja 41 ning § 11 lõikes 2 nimetatud summade ja andmete edastamisest arvates.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Registripidaja koostab loositavate pensionifondide nimekirja 2019. aasta 3. juunil. Kuni nimetatud tähtpäevani loosib registripidaja pensionifondi 2019. aasta 30. aprillini kehtinud määruse redaktsioonis sätestatud pensionifondi loosimise korra kohaselt. Võrdse tasu määraga fondide puhul teavitab pensionifondi valitseja registripidajat hiljemalt 2019. aasta 29. mail pensionifondist, mille ta soovib nimetada loositavate pensionifondide hulka arvatavaks pensionifondiks.
[RT I, 08.03.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json