Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016 määruse nr 86 "Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2019, 5

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016 määruse nr 86 "Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid" muutmine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruses nr 86 „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) CO2-heite arvutusliku määramise meetodid on standardmeetod ja massibilansi meetod.

(3) Ühes käitises on lubatud kasutada kombineeritult pidevseire meetodit, standardmeetodit ja massibilansi meetodit, kui käitaja tagab, et CO2-heite seires ei esine puudusi ega peeta topeltarvestust.“;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 2. Süsinikdioksiidi heite määramine standardmeetodi abil

Standardmeetodiga määratakse CO2-heide järgmiselt:
1) arvutatakse kütusekulu;
2) kütusekulu arvutatakse ümber ühtsesse mõõtsüsteemi energiaühikule;
3) leitakse kütuse eriheide määruse lisast 2 või arvutatakse kütuse süsinikusisalduse ja kütteväärtuse järgi;
4) määratakse kütuse oksüdatsioonitegur ja arvutatakse kütuse süsinikuheide;
5) arvutatakse kütuse süsinikuheite alusel välisõhku väljutatav CO2-heide;
6) leitakse käitise välisõhku väljutatav CO2-heide, summeerides kõigist põletatud kütuseliikidest väljutatud CO2-heited.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

„§ 21. Süsinikdioksiidi heite määramine massibilansi meetodi abil

Massibilansi meetodiga määratakse CO2-heide järgmiselt:
1) määratakse massibilansiga hõlmatud sisendvood ja väljundvood (kütused ja materjalid);
2) määratakse sisend- ja väljundvoogude kogused;
3) määratakse sisend- ja väljundvoogude süsinikusisaldus;
4) leitakse iga sisend- ja väljundvoo jaoks määruse lisas 2 esitatud süsiniku eriheide või arvutatakse see vastava sisend- või väljundvoo süsinikusisalduse järgi;
5) määratakse iga sisend- ja väljundvoo jaoks oksüdatsioonitegur ning arvutatakse iga sisend- ja väljundvoo süsinikuheide;
6) arvutatakse iga sisend- ja väljundvoo süsinikuheite alusel iga sisend- ja väljundvoo CO2-heide;
7) arvutatakse käitise välisõhku väljutatav CO2-heide, lahutades kõikide sisendvoogude CO2‑heidete summast maha kõikide väljundvoogude CO2-heidete summa.“;

4) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kütusekulu arvutatakse ümber teradžaulidesse (TJ), kasutades määruse lisas 1 esitatud energiaühikute ümberarvutuse vahekordi ja järgmist valemit:

B1 = B × Qri × n,
kus
B1 – ümberarvutatud kütusekulu, TJ;
B – kütusekulu, kg;
Qri – kütuse kütteväärtus, MJ/kg;
n – suhtarv määruse lisast 1.“;

5) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Tehnoloogilise gaasi süsiniku eriheite arvutamine

(1) Tehnoloogilise gaasi (edaspidi gaasisegu) eriheite arvutamiseks kasutatakse gaasisegu koostist (üksikkomponentide CO2, CO, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6, C4H10, C4H8 jt mooli%), üksikkomponentide molaarmassi (g/mol) ja süsiniku aatomite arvu ning gaasisegu kütteväärtust (kcal/m3, kJ/m3, MJ/m3) ja tihedust (kg/m3) reaalse gaasi oleku tingimustel.

(2) Gaasisegu süsiniku eriheide arvutatakse, kasutades järgmist valemit:

qcgaas = 103 x (ρgaas x Crgaas/Qrgaas), tC/TJ,
kus
ρgaas – gaasisegu tihedus reaalse gaasi oleku tingimustel, kg/m3;
Crgaas – gaasisegu süsinikusisaldus massi osakaaluna, kgC/kggaas;
Qrgaas – gaasisegu kütteväärtus mahuühiku kohta, MJ/m3.

(3) Gaasisegu süsinikusisalduse arvutamise näide on esitatud määruse lisas 4.“;

6) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 8. Kütuste oksüdatsioonitegur

Kütuste oksüdatsioonitegur on 1.“;

7) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Tegeliku süsinikuheite ja välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutamine

(1) Korrutades kütuse või massibilansiga hõlmatud sisendvoo või väljundvoo tegeliku süsinikukoguse sama kütuse või massibilansiga hõlmatud sisendvoo või väljundvoo oksüdatsiooniteguriga, arvutatakse tegelik süsinikuheide (Mc) gigagrammides (GgC), kasutades järgmist valemit:

Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc,
kus
B1 – kütusekulu või massibilansiga hõlmatud sisendvoo või väljundvoo kogus, TJ;
qc – süsiniku eriheide, tC/TJ;
Kc – oksüdatsioonitegur.

(2) Kütuse põletamisel välisõhku väljutatav või massibilansiga hõlmatud sisendvoo või väljundvoo CO2-heide (Mco2) arvutatakse gigagrammides (GgCO2), kasutades järgmist valemit:

Mco2 = Mc × 3,664,
kus
Mc – kütuse või massibilansiga hõlmatud sisendvoo või väljundvoo süsinikuheide, GgC.

(3) Standardmeetodi korral leitakse käitise välisõhku väljutatav CO2-heide, summeerides kõigist põletatud kütuseliikidest väljutatud CO2-heited.

(4) Kütuste põletamisel tekkiva CO2-heite arvutamise näide on esitatud määruse lisas 3.

(5) Massibilansi meetodi korral arvutatakse käitise välisõhku väljutatav CO2-heide, lahutades kõikide sisendvoogude CO2-heidete summast maha kõikide väljundvoogude CO2-heidete summa.“;

8) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tsemendi ja klinkri tootmisel arvutatakse välisõhku väljutatav CO2-heide gigagrammides (GgCO2), kasutades järgmist valemit:

Mco2 = 10–3 × T × qCO2,
kus
T – klinkritoodang, t;
qCO2 – CO2 eriheide, tCO2/t klinkri kohta. CO2 eriheite määramisel arvestatakse otseste mõõtmiste alusel saadud CaO ja MgO keskmist sisaldust klinkris ning kõrvaldatud ahjutolmu kogust ja selle kaltsineerimisastet.“;

9) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tööstusharudes, kus CO2 väljutatakse välisõhku mitteenergeetiliste protsesside tagajärjel, arvutatakse CO2-heide gigagrammides (GgCO2) järgmist valemit kasutades:

Mco2 = 10–3 × T × CaOT × qCO2,
kus
T – materjali lõpptoodang, t;
CaOT – CaO sisaldus lõpptoodangus, %;
qCO2 – CO2 eriheide, tCO2/t toodangu kohta.“;

10) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

11) määrust täiendatakse lisaga 4 käesoleva määruse lisa 2 sõnastuses.

§ 2. Rakendussäte

Enne määruse jõustumist antud õhusaaste- ja keskkonnakompleksload ning registreerimistõendid kehtivad kuni kehtivuse või tähtaja lõpuni, nende muul põhjusel muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Energeetikas tekkiva CO2-heite arvutamise näide

Lisa 2 Tehnoloogiliste gaaside CO2-heite arvutamise näide

/otsingu_soovitused.json