Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2023, 2

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” muutmine

Vastu võetud 27.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpukuupäev määratakse taotluse rahuldamise otsuses, kuid see peab esimese avatud taotlusvooru projektide puhul jääma vahemikku 1. jaanuar 2015 – 31. detsember 2023 ja teise vooru projektide puhul vahemikku 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2023.”;

2) paragrahvi 26 lõike 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lõpparuanne esitatakse 2 kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu, kuid mitte hiljem kui 17. jaanuar 2024. Viimane makse projektile toimub pärast lõpparuande heakskiitmist juhtkomisjoni poolt ja kinnitamist rakendusüksuse poolt. Lähtuvalt projektide sisulisest edenemisest ja eelarve täitmisest on rakendusüksusel õigus juhtkomisjoni ettepanekul vähendada projekti lõppmakse suurust või jätta lõppmakse tegemata.”;

3) paragrahvi 27 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Viimane maksetaotlus esitatakse koos toetatavate tegevuste elluviimise lõpparuandega hiljemalt 17. jaanuaril 2024. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise ja tulemuste saavutamise, projekti kulude abikõlblikkuse ja makstuse tõendamist ning lõpparuande kinnitamist, kuid mitte hiljem kui 31. märts 2024.”.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json