Teksti suurus:

Kultuuriministri 16. mai 2022. a määruse nr 7 „Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2023, 3

Kultuuriministri 16. mai 2022. a määruse nr 7 „Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 16. mai 2022. a määruses nr 7 „Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlus peab muu hulgas sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: 
1) üldandmed taotleja kohta; 
2) partneri kaasamisel tema nõusoleku kinnitus, üldandmed partneri kohta, sealhulgas tema roll projektis ja olemasolu korral tema rahaline panus, ning käesoleva määruse §-s 5 toodud nõuetele vastavuse kinnitus;
3) projekti nimetus eesti ja inglise keeles; 
4) projekti lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles; 
5) projekti elluviimise periood; 
6) projekti uurimisprobleemi ja -eesmärgi kirjeldus käesoleva määruse § 2 punktis 1 toodud loovuurimuse määratluse alusel;  
7) projekti teoreetiline ja metoodiline põhjendatus, sealhulgas multidistsiplinaarsus ja viited kirjandusele;  
8) projekti oodatavad tulemused ja nende potentsiaalne rakendatavus Eesti kultuuri, ühiskonna või majanduse kontekstis ning edaspidises uurimistöös;  
9) projektimeeskonna kvalifikatsioon ja senised saavutused, sealhulgas tõend projektijuhi vastavuse kohta käesoleva määruse § 5 lõike 3 punktis 9 sätestatud nõudele ning loovuurija roll projektimeeskonnas;  
10) projekti teadusandmete haldamine;  
11) projekti teaduseetika ja eetilised riskid;  
12) projekti tegevuskava ja projekti elluviimise riskianalüüs;  
13) projekti eelarve tegevuste ja rahastusallikate lõikes, projekti kogumaksumus, taotletava toetuse summa; 
14) projekti elluviimiseks vajalikud ressursid ja taristu; 
15) uurimistöö avalikkusele tutvustamise plaan;
16) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.“;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Taotlus peab olema koostatud eesti keeles.“;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse arv „14“ arvuga „21“;

4) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotluse esitamise kuupäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast ning kesta kuni taotluse rahuldamise otsuse tegemisele järgneva kalendriaasta 31. detsembrini.“;

5) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse arv „40 000“ arvuga „45 000“;

6) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
1) uurimisprobleemi ja -eesmärgi püstitus;
2) teoreetiline ja metoodiline põhjendatus, sealhulgas multidistsiplinaarsus;
3) oodatud tulemuste potentsiaalne rakendatavus Eesti kultuuri, ühiskonna või majanduse kontekstis ning edaspidises uurimistöös;
4) projektimeeskonna kvalifikatsioon ja loovuurija roll projektimeeskonnas;
5) teadusandmete haldamine ja tulemuste avalikustamine;
6) teaduseetika ja eetilised riskid;
7) projekti tegevuskava ja projektijuhtimise riskianalüüs;
8) projekti kuluefektiivsus, ressursid ja taristu.“;

7) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „31. detsembrini 2022“ sõnadega „taotluse rahuldamise otsuse tegemise kalendriaasta 31. detsembrini“;

8) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „31. detsembri 2022“ sõnadega „taotluse rahuldamise otsuse tegemise kalendriaasta 31. detsembri“.

Piret Hartman
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json