Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2023, 11

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 01.03.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruses nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause ja § 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tööinspektsiooni osakonnad ja nende põhiülesanded on järgmised:

1) järelevalve osakond, mille põhiülesanded on töökeskkonnaalase ehk töötervishoiu ja tööohutuse ning töösuhete järelevalve kavandamine ja tegemine; järelevalve aruannete koostamine; tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimine ning analüüsimine; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine järelevalve tegemisel ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisel; osakonnasisese õigusabiteenuse osutamine ning inspektsiooni esindamine järelevalve ja väärteomenetlustega seotud kohtuvaidlustes;

2) ennetuse ja teabe osakond, mille põhiülesanded on viia ellu töökeskkonna poliitikat läbi ennetus- ja teavitustöö, nõustades üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ning töösuhetega seotud nõuetest, ohtudest ja parimatest praktikatest, sh avalike suhete ja rahvusvaheliste suhete ning teavitustöö kavandamine ja korraldamine; asutuse veebilehe haldamine; Euroopa Sotsiaalfondi toetusel elluviidava programmi tegevuse korraldamine ja koordineerimine; Euroopa Komisjoni ja välispartneritega infovahetuse koordineerimine; inimestele selgituste andmine töökeskkonna ja töösuhte nõudeid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta, sealhulgas selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamine; töökeskkonna konsultandi teenuse pakkumine, sealhulgas töökeskkonnaalane tööandjatele suunatud ennetus- ja teavitustöö ning töötajate nõustamine oma pädevuse piires; ennetus- ja teavitustegevuste elluviimine koostöös teiste osakondadega, sealhulgas infohommikute korraldamine, messidel osalemine, kodanike vastuvõttude korraldamine ja läbiviimine, infotelefoni töökorralduse koordineerimine ja infotelefonile vastamise tagamine, inspektsiooni nimel avalike ettekannete tegemine ja artiklite kirjutamine ning muude avalikkuse teavitamise tegevuste kavandamine ja elluviimine;

3) üldosakond, mille põhiülesanded on inspektsiooni põhiteenuste toimimise tagamine ja toetamine, seejuures töökeskkonna andmekogu pidamine; isikuandmete ja infovarade kaitse tagamine ning infotehnoloogilise töö korraldamine koostöös teiste asutustega; asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine; riigivara haldamine ning hooldus- ja remonditööde korraldamine; hangete ja tellimuste ettevalmistamine ja läbiviimine.“;

3) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töövaidluse lahedamise asjaajamist korraldab üldosakond.“;

4) paragrahvi 16 punkt 51 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 16 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) kehtestab Tööinspektsiooni teenistuskohtade koosseisu ministri kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires, kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, ametijuhendid, tööplaanid, teenistujate palgad, reeglid töökorraldusele, asjaajamiskorra, puhkuste ajakava, palgajuhendi, eelarve detailse jaotuse ja muud töökorralduslikud dokumendid;“;

6) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda üldosakonna juhataja, viimase äraolekul järelevalveosakonna juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik.“;

7) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json