Teksti suurus:

Võlgade ümberkujundamise menetluses nõustaja tasu ja tasu piirmäärad ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2011, 1

Võlgade ümberkujundamise menetluses nõustaja tasu ja tasu piirmäärad ning hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord

Vastu võetud 04.04.2011 nr 21

Määrus kehtestatakse „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse” § 19 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamine

  Käesolevat määrust kohaldatakse võlgade ümberkujundamise menetluses nõustaja tasu (edaspidi tasu) maksmisel ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamisel.

§ 2.  Nõustaja tasu arvestamise alused ja tasu hindamine kohtu poolt

  (1) Aruande oma tegevuse kohta ja tehtud kulutuste hüvitamiseks esitab nõustaja pärast nõuete ümberkujundamise üle peetavate läbirääkimiste lõppemist, kuid hiljemalt „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse” § 22 lõike 4 alusel määratud tähtaja lõpuks.

  (2) Tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestust peetakse eraldi.

  (3) Nõustaja esitab kohtule tööaja arvestuse andmed koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandega.

  (4) Tasu suuruse määramisel arvestab kohus nõustaja ülesannete mahtu ja keerukust ning nõustaja teadmisi ja kogemusi. Tasu määramisel võib kohus lähtuda ka:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja võlgniku tegevusalast;
  2) võlausaldajate arvust;
  3) ümberkujundamiskavas osalevate võlausaldajate arvust;
  4) nõustaja kutseoskusest, mis on vajalik ümberkujundamiskava koostamiseks ja võlausaldajatega suhtlemiseks;
  5) võlgade ümberkujundamise menetluse tulemuslikkusest;
  6) muudest asjaoludest.

§ 3.  Nõustaja tasu piirmäärad

  (1) Nõustajale makstakse võlausaldajatega läbirääkimiste ettevalmistamise, läbirääkimiste pidamise, ümberkujundamiskava koostamise ja kohtu poolt määratud ülesannete täitmise eest tunnitasu, mille alampiir on kümme protsenti töötasu alammäärast kuus ja ülempiir kakskümmend protsenti töötasu alammäärast kuus. Tunnitasu arvutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrusele nr 90 „Töötasu alammäära kehtestamine”.

  (2) Piirmäärast väiksema tasu määramine on õigustatud, kui tasu alammäära suurus ei vasta nõustaja tehtud töö mahule ja keerukusele.

  (3) Piirmäärast kõrgema tasu maksmine on lubatud, kui:
  1) võlausaldajaid on palju;
  2) menetluse kestus väga pikk;
  3) nõustaja ülesanded on väga mahukad ja keerukad;
  4) nõustaja koostatud ümberkujundamiskava on kohtu poolt kinnitatud.

  (4) Juhul kui nõustaja tasu ühes menetluses ületab 2000 eurot, lähtutakse seda summat ületava tasuosa arvestamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alampiirist.

  (5) Kui nõustaja esitab „Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse” § 34 lõikest 3 tuleneva iga-aastase aruande, on nõustaja ühekordne tasu kuni kümme protsenti temale määratud tasust.

§ 4.  Nõustaja tasu suurus võlgade ümberkujundamise menetluse ennetähtaegsel lõpetamisel

  Võlgade ümberkujundamise menetluse ennetähtaegsel lõpetamisel määrab kohus nõustaja tasu lähtudes käesoleva määruse §-st 2.

§ 5.  Nõustajale hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamine

  (1) Võlgade ümberkujundamise menetluse kulude aruanne peab sisaldama iga aruandes märgitud kulu kohta vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kulu liik;
  2) kulu suurus;
  3) kulu tekkimise põhjus või alus;
  4) kulu tekkimise aeg.

  (2) Kohus kontrollib nõustaja kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust, õigsust ja põhjendatust ning kinnitab vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse. Kohus võib nõustajalt nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu kohta täiendavate andmete ja kuludokumentide esitamist.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json