Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2011, 3

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.04.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 105 lõigete 11 ja 2, § 25 lõike 2 ning „Kriminaalhooldusseaduse” § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” (RT I, 03.12.2010, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult esimese, teise, neljanda ja viienda üksuse, avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna, julgeolekuosakonna ja järelevalveosakonna tööd ning oma asetäitjate kaudu vangla teiste üksuste ja osakondade tööd;”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla koosseisus on direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal, direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal ning direktori asetäitja noorte vangistuse alal ametikoht.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult meditsiiniosakonna ja kriminaalhooldusosakonna ning teiste taasühiskonnastamise valdkonna, sealhulgas tööhõive, haridus, sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine, usuline tegevus, huvialategevus, raamatukogu, teenistujate tööd;”;

4) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal:
1) juhib vahetult vastuvõtu- ja arvestusosakonna, finants- ja majandusosakonna ning üldosakonna tööd;
2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
3) teeb ettepanekuid talle alluva osakonna juhatajale ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktori antud ülesandeid.”;

6) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 72 sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond ja jagunemine

(1) Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond.

(2) Kriminaalhooldusosakond jaguneb:
1) Jõhvi talitus;
2) Narva talitus;
3) Rakvere talitus.”;

8) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Vastuvõtu- ja arvestusosakonna põhiülesanded on pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust, pidada nende isiklikke toimikuid ja järgida kinnipidamistähtaegu, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.”;

9) paragrahvi 101 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist, vanglasiseseid ja -väliseid saatmisi ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil.”;

10) paragrahvis 11 jäetakse välja sõnad „samuti korraldada vangla raamatupidamist,”;

11) paragrahvi 141 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute järelevalvet peahoone vastuvõtu-, meditsiini- ja kartserikambrites, eraldatud lukustatud kambrites ja köögis.”;

12) paragrahvi 145 täiendatakse pärast sõna „kinnipeetavate” sõnadega „järelevalvet ja”;

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” (RT I, 20.01.2011, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Direktori pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 10 lõike 2, § 15 lõike 4, § 22, § 32, § 33 lõigete 1 ja 2, § 39 lõike 4 ja § 99 alusel ning anda üldkorraldus „Vangistusseaduse” § 46 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Otsustuspädevus „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2, § 24 lõike 1, § 25 lõigete 1 ja 2, § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 93 lõike 7 alusel

(1) Järelevalveosakonna juhatajal Tallinna Vanglas, Viru Vanglas ja Tartu Vanglas ning vangistusosakonna juhatajal Harku ja Murru Vanglas on pädevus teha otsus „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2 alusel. Edasilükkamatul juhul võib otsuse teha kõrgeim kohalviibiv vanglateenistuja.

(2) Pädevus teha otsus „Vangistusseaduse” § 24 lõike 1 ja § 25 lõigete 1 ja 2 alusel on Tallinna Vanglas direktori asetäitjal, kellele allub vangistusosakond, Harku ja Murru Vanglas vangistusosakonna juhatajal ning Viru Vanglas ja Tartu Vanglas järelevalveosakonna juhatajal.

(3) Pädevus teha otsus „Vangistusseaduse” § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 93 lõike 7 alusel on Harku ja Murru Vanglas ning Tallinna Vanglas direktori asetäitjal, kellele allub vangistusosakond, Tartu Vanglas direktori asetäitjal vangistuse alal ning Viru Vanglas direktori asetäitjal taasühiskonnastamise alal.”;

3) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevus

Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 12 lõike 2, § 28 lõike 3, § 29 lõike 3, § 69 lõike 4 esimese lause ja § 103 alusel.”;

4) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Üksuse juhi otsustuspädevuses või vangistusosakonna juhataja otsustuspädevuses vanglates, kus ei ole üksusi, on teha otsus „Vangistusseaduse” § 16 lõike 4, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4, § 93 lõike 3 alusel ja anda üksikjuhtumit reguleeriv haldusakt § 46 lõike 2 alusel.”;

5) paragrahvi 451 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loa andmisest võib keelduda, kui kaheldakse kokkusaaja maines, kui kinnipeetaval on poole aasta jooksul üks kokkusaamine olnud või kui pikaajaline kokkusaamine võib olla ohtlik vangla julgeolekule või kinnipeetava või kokkusaaja tervisele.”;

6) paragrahvi 57 lõiget 11 täiendatakse pärast sõnu „allub avavangla osakond,” sõnadega „või Viru Vanglas avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna juhataja”;

7) paragrahvi 62 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kellele allub vangistusosakond,” sõnadega „või Viru Vanglas direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal”.

§ 3. Määrus jõustub 25. aprillil 2011. a.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json