Teksti suurus:

Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2011, 9

Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord

Vastu võetud 07.01.2005 nr 4
RTL 2005, 9, 80
jõustumine 01.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.12.2007RTL 2008, 3, 3314.01.2008(kohaldatakse alates 1.01.2008)
15.12.2009RTL 2009, 96, 142901.01.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
05.04.2011RT I, 08.04.2011, 411.04.2011

Määrus kehtestatakse «Investeerimisfondide seaduse» § 238 lõigete 6 ja 11 alusel.
[RT I, 08.04.2011, 4 - jõust. 11.04.2011]

1. peatükk ARUANDLUS 

§ 1.  Aruannete koostamine

  Fondivalitseja ja aktsiaseltsina asutatud fond on kohustatud koostama järgmised aruanded:
 1) fondi investeeringute aruande vastavalt määruse lisale 1;
 2) fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruande vastavalt määruse lisale 3, arvestades määruse lisas 2 sätestatut;
 3) fondi osakute ja aktsiate aruande vastavalt määruse lisale 4.
[RTL 2009, 96, 1429 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Aruandeperiood ja tähtajad

 (1) Käesoleva määruse lisade 1–4 kohaste aruannete aruandeperioodiks on kalendrikuu.

 (2) Aktsiaseltsina asutatud fondi jaoks on käesoleva määruse lisa 4 kohase aruande aruandeperioodiks kvartal.
[RTL 2009, 96, 1429 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Aruannete esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu kümnes kalendripäev.

 (4) Juhul kui kuu kümnes kalendripäev on puhkepäev, esitatakse aruanded puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

2. peatükk ARUANNETE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITAMINE 

§ 3.  Üldpõhimõtted, hindamise alused ja aruannete esitamine

 (1) Fondi aruanded koostatakse rahalises vääringus.

 (2) Aruannete koostamisel määratakse fondi varade ja kohustuste väärtus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, võttes arvesse investeerimisfondide seaduse § 142 lõike 2 ja § 204 lõike 1 alusel kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korda.
[RTL 2009, 96, 1429 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Aruannete koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisas 6 sätestatud mõistetest.

 (4) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fond on kohustatud esitama määrusega sätestatud aruanded Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML (eXtensible Markup Language) dokumendina.

 (5) Aruannete esitamisel on fondi investeeringute aruande koodiks 570, fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruande koodiks 571, lepingulise fondi osakute aruande koodiks 572, aktsiaseltsina asutatud fondi aktsiate aruande koodiks 573.

3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE 

§ 4.  Andmevahetuse turvamine

 (1) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fond on elektroonilise andmevahetuse turvamiseks kohustatud kasutama avaliku võtmega algoritme, mida realiseerivad OpenPGP standardit toetavad rakendused.

 (2) Andmevahetuse turvamine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva määrusega kehtestatud turvameetmete kasutamine andmete elektroonilisel edastamisel ja vastuvõtmisel.

§ 5.  Võtmepaar

 (1) Võtmepaar koosneb avalikust ja isiklikust võtmest «Digitaalallkirja seaduse» § 2 lõike 2 tähenduses käesoleva määruse erisustega.

 (2) Avaliku võtme pikkuseks on 1024 bitti.

 (3) Võtmepaari kasutajatunnuses peab sisalduma fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi kood, sõna «aruandlus», vastutava töötaja nimi ja võtmepaari kehtivuse lõppkuupäev.

 (4) Võtmepaare tuleb plaaniliselt muuta vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

 (5) Kasutatud võtmepaarid tuleb säilitada, et oleks tagatud vahetatud andmete käideldavus.

§ 6.  Andmevahetuse korraldamine

 (1) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fond on andmevahetuse korraldamiseks kohustatud määrama vastutava töötaja, kes tagab fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi võtmepaari ja vahetatud andmete käideldavuse.

 (2) Vastutav töötaja tekitab fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi aruandluse võtmepaari, organiseerib selle kasutamise fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi andmeid edastavate töötajate poolt ja edastab avaliku võtme Finantsinspektsiooni poolt volitatud isikule (edaspidi võtmehaldur).

 (3) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi aruandluse võtmepaari isiklikku võtit kaitsvat paroolifraasi võib Finantsinspektsioonile avaldada ainult fondi andmeid edastavad töötajad ja vastutav töötaja.

 (4) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fond signeerib elektrooniliselt edastatavad andmed fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi aruandluse isikliku võtmega, krüpteerib need avaliku võtmega ning edastab Finantsinspektsioonile.

 (5) Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fond dekrüpteerib Finantsinspektsioonilt elektroonilisel kujul saabunud andmed ning veendub nende autentsuses ja terviklikkuses.

 (6) Krüpteerimine käesoleva määruse tähenduses on teabe elektrooniline teisendamine, mille tagajärjel andmete tulemi tähenduslik sisu ei ole kättesaadav mittevolitatud isikutele.

 (7) Signeerimine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, mille käigus andmeüksus allkirjastatakse isikliku võtmega.

§ 7.  Võtmete vahetus

 (1) Esimesel võtmete vahetamisel fondivalitseja vastutav töötaja või muu volitatud isik ja võtmehaldur kohtuvad ning vahetavad avalikud võtmed.

 (2) Edaspidisel plaanilisel võtmevahetusel edastatakse uued avalikud võtmed elektrooniliselt, signeerides need eelnevalt kehtiva isikliku võtmega ning krüpteerides, kasutades adressaadi avalikku võtit.

 (3) Eriolukordade puhul (isiklik võti on avalikustatud, kadunud või hävinenud) teatatakse juhtunust viivituseta adressaatidele ning tekitatakse uued võtmepaarid. Fondivalitseja või aktsiaseltsina asutatud fondi vastutav töötaja või muu volitatud isik ja võtmehaldur kohtuvad ning vahetavad avalikud võtmed.

 (4) Võtmete vahetus vormistatakse aktiga, milles fikseeritakse vahetatud avalike võtmete võtmetunnus ja kasutajatunnus ning vahetuse läbiviinud isikute andmed ning sõrmejäljed. Sõrmejälg käesoleva määruse tähenduses on võtmepaarist tuletatud sümboljäljend, mis tuvastab võtmepaari kasutaja.

 (5) Nii plaaniliste võtmevahetuste kui ka eriolukordade tagajärjel kasutamiskõlbmatuks muutunud võtmepaarid tuleb kasutusest kõrvaldada.

4. peatükk RAKENDAMINE 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 29. aprilli 1998. a määruse nr 33 «Fondivalitseja regulaarse aruandluse kord» lisad 2–5 ning 7–8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Käesolev määrus jõustub 2005. aasta 1. veebruaril.

 (2) Käesoleva määruse kohased aruanded koostatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2005. aasta 1. veebruaril ja hiljem.

 (3) Käesoleva määruse 1. jaanuaril 2010 jõustunud muudatusi kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 2010. aasta 31. jaanuaril või hiljem.
[RTL 2009, 96, 1429 - jõust. 01.01.2010]

Lisa Fondi investeeringute aruanne

Lisa Fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruande koostamise juhend

Lisa  Fondi kohustuste, tasude ja väljamaksete aruanne

Lisa Fondi osakute ja aktsiate aruanne

Lisa Nõuded investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord

Lisa Lisades kasutatud mõisted

/otsingu_soovitused.json