Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Vastu võetud 03.04.2014 nr 45

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruses nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „tarbija” läbivalt sõnadega „elektri- ja elektroonikaseadme kasutaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud jäätmeteks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmetele ja nende osadele, mille kategooriad on nimetatud määruse lisas 1.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Alates 15. augustist 2018. a kohaldatakse määrust jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud jäätmeteks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmetele (edaspidi elektroonikaromud) ja nende osadele, mille kategooriad on nimetatud määruse lisas 2.”;

4) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Elektri- ja elektroonikaseade, mida kasutatakse tõenäoliselt nii kodumajapidamises kui ka mujal, loetakse igal juhul kodumajapidamises kasutatavaks elektri- ja elektroonikaseadmeks.”;

6) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootja teeb elektroonikaromude käitluskohtadele iga turule lastud uut tüüpi elektri- ja elektroonikaseadme kohta hiljemalt ühe aasta möödumisel seadme turule laskmisest arvates tasuta kättesaadavaks korduskasutuse ja töötlemisega seotud teabe elektroonikaromude korduskasutuseks ettevalmistamise ning keskkonnaohutu töötlemise, sealhulgas hooldusremondi, ajakohastamise, parandamise ja ringlussevõtu hõlbustamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud teave sisaldab kõikide seadmeosade ja materjalide ning ohtlike ainete ja segude asukoha elektri- ja elektroonikaseadmes.

(3) Tootja teeb lõikes 1 nimetatud teabe kättesaadavaks juhendina paberil või elektrooniliselt (näiteks CD-l, DVD-l, veebilehel).”;

7) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Elektroonikaromude kogumisel ja vedamisel tuleb vältida nende purunemist ja omavahelist segunemist, et seadmed oleksid korduskasutatavad võimalikult suures ulatuses ning seadmetest ei lekiks ohtlikke aineid.”;

8) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse läbivalt sõnad „määruse lisas” sõnadega „määruse lisas 1 või 2”;

9) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustaja on kohustatud oma müügikoha kaudu elektri- ja elektroonikaseadme kasutajalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.”;

10) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Turustaja on kohustatud oma müügikohas, mille müügipind on vähemalt 400 m2, elektri- ja elektroonikaseadme kasutajalt tasuta vastu võtma elektroonikaromu, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm.”;

11) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Turustaja ei ole kohustatud müügikohas vastu võtma saastunud elektroonikaromu. Turustaja võib suunata saastunud elektroonikaromu valdaja lähimasse jäätmekäitluskohta (jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti), kus võetakse vastu elektroonikaromusid.”;

12) paragrahvi 7 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–5 järgmises sõnastuses:

„(2) Alates 1. juulist 2014. a peab tootja tagama vähemalt 5 kilogrammi kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga Eesti elaniku kohta aastas.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kogumise määra arvutatakse kilogrammides, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud kodumajapidamiste elektroonikaromude massi jagamisel Eesti elanike arvuga sellel kalendriaastal.

(4) Tootja peab tagama järgmised elektroonikaromude kogumise määrad:
1) alates 1. jaanuarist 2016. a – vähemalt 45%;
2) alates 1. jaanuarist 2017. a – vähemalt 52%;
3) alates 1. jaanuarist 2018. a – vähemalt 59%;
4) alates 1. jaanuarist 2019. a – vähemalt 65%.

(5) Lõikes 4 nimetatud kogumise määr on konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud elektroonikaromude massi jagamisel kolme eelmise aasta jooksul turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmise massiga aasta kohta.”;

13) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tootja tagab, et jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromusid võetakse taaskasutusse järgmiselt:
1) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvaid seadmeid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist;
2) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 65% ulatuses seadmete keskmisest massist;
3) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvaid seadmeid vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 50% ulatuses seadmete keskmisest massist;
4) gaaslahenduslampide ringlusse võetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses lampide massist.”;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Alates 15. augustist 2015. a tagab tootja, et jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromusid võetakse taaskasutusse järgmiselt:
1) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvaid seadmeid vähemalt 85% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist;
2) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvaid seadmeid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist;
3) määruse lisas 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 55% ulatuses seadmete keskmisest massist;
4) gaaslahenduslampide ringlusse võetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses lampide massist.

(22) Alates 15. augustist 2018. a tagab tootja, et jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromusid võetakse taaskasutusse järgmiselt:
1) määruse lisas 2 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 1 ja 4 kuuluvaid seadmeid vähemalt 85% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist;
2) määruse lisas 2 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriasse 2 kuuluvaid seadmeid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 70% ulatuses seadmete keskmisest massist;
3) määruse lisas 2 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatesse 5 ja 6 kuuluvaid seadmeid vähemalt 75% ulatuses seadmete keskmisest massist ning korduskasutuseks ettevalmistatavaid ja ringlusse võetavaid seadmete komponente, materjale ja aineid vähemalt 55% ulatuses seadmete keskmisest massist;
4) määruse lisas 2 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriasse 3 kuuluvate seadmete ringlusse võetavaid komponente, materjale ja aineid vähemalt 80% ulatuses seadmete keskmisest massist.”;

15) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad „lõikes 2” sõnadega „lõigetes 2–22”;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 41–45 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõigetes 2–22 nimetatud sihtarve arvutatakse iga kategooria kohta eraldi.

(42) Lõigetes 2–22 nimetatud sihtarve arvutatakse protsentides, mis saadakse taaskasutamise, ringlussevõtuga või korduskasutuseks ettevalmistamisega tegelevasse käitisesse saabuvate elektroonikaromude, mida on seoses taaskasutuse või ringlussevõtuga jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punktiga 6 sätestatud nõuete kohaselt eelnevalt töödeldud, massi jagamisel kogutud elektroonikaromude massiga.

(43) Lõigetes 2–22 nimetatud sihtarvude arvutamisel ei võeta arvesse taaskasutamisele eelnevaid toiminguid, sealhulgas sortimist ja ladustamist.

(44) Lõigetes 2–22 nimetatud sihtarvude arvutamiseks peab tootja või tema nimel tegutsev kolmas isik elektroonikaromude, nende osade, materjalide või ainete massi kohta arvestust, kui need väljuvad kogumiskohast (väljund), antakse üle töötlemiskohta (sisend) või lahkuvad sealt (väljund) ja kui need antakse üle taaskasutamiseks, ringlussevõtuks või korduskasutuseks ettevalmistamiseks (sisend).

(45) Lisaks lõikes 44 sätestatule peab tootja või tema nimel tegutsev kolmas isik toodete ja materjalide arvestust, kui need väljuvad taaskasutamise, ringlussevõtu või korduskasutuseks ettevalmistamise kohast (väljund).”;

17) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnad „lõikes 2” sõnadega „lõigetes 2–22”;

18) paragrahvi 11 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–5 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 1 lõiget 1 ja § 8 lõiget 21 rakendatakse 14. augustini 2018. a.

(3) Paragrahvi 5 lõiget 11 rakendatakse alates 1. maist 2014. a.

(4) Paragrahvi 7 lõiget 2 rakendatakse 31. detsembrini 2015. a.

(5) Paragrahvi 8 lõiget 2 rakendatakse 14. augustini 2015. a.”;

19) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71)”;

20) määruse lisa loetakse lisaks 1 ja määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud);

21) määruse lisa 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KATEGOORIAD (KUNI 14. AUGUSTINI 2018. A)”;

22) lisa 1 punkti 3 näidete loetelu täiendatakse tekstiga järgmiselt:

„; kasutajaterminalid ja -süsteemid”;

23) lisa 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

4. Tavatarbijatele määratud seadmed

Näiteks raadiod; televiisorid; videosalvestid; kõrgekvaliteedilise heli salvestusseadmed; helivõimendid; muusikariistad; muud tooted või seadmed heli või kujutise salvestamiseks või esitamiseks, sealhulgas vahendid heli, kujutiste ja muude kui telekommunikatsiooni tehnoloogiate signaalide levitamiseks; päikesepaneelid.”;

24) lisa 1 punkti 10 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

10. Automaatsed väljastusseadmed”.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 2 Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad (alates 15. augustist 2018. a)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json