Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.04.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse kaevandamisseaduse § 4 lõike 5, lõhkematerjaliseaduse § 25 lõike 3, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, tuleohutuse seaduse § 28 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 8 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 172 „Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kaevandamisseaduse § 4 lõike 5 ja tuleohutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruses nr 63 „Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse § 25 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus sätestab nõuded lõhkematerjalitehasele.”;

4) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. märtsi 2012. a määruse nr 23 „Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 8 ja lõike 2 alusel.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määruse §-d 1 ja 2 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json