Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määruse nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” ja 3. augusti 2015. a määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2016, 2

Majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määruse nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” ja 3. augusti 2015. a määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” muutmine

Vastu võetud 06.04.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 ning ehitusseadustiku § 96 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 22. septembri 2014. a määruses nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Muldkeha täitematerjalide nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 4 kohaselt.”;

2) määrust täiendatakse §-dega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

§ 121. Liiklusmüra tõkked

(1) Liiklusmüra tõkete nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 3 kohaselt.

(2) Liiklusmüra tõkete põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 10.

§ 122. Materjal teede aluste stabiliseerimiseks

(1) Materjal teede aluste stabiliseerimiseks (edaspidi stabilisaator-sideaine) nõuetele vastavuse tõendamine toimub hindamissüsteemi 2+ kohaselt.

(2) Stabilisaator-sideaine põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa punktile 11.”;

3) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkti 1.1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.1. Katendi sidumata ja hüdrauliliselt seotud kihtides kasutatav jämetäitematerjal ning fraktsioneerimata täitematerjal (EVS-EN 13242 või 13285 kohane toode):”;

4) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktiga 1.1.10 järgmises sõnastuses:

„1.1.10. settekivimitest fraktsioneerimata täitematerjalil ja neid sisaldavatel materjalidel peenosiste kvaliteet (kui peenosiste sisaldus f > 3) – katsemeetod EVS-EN 933-9.”;

5) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkti 1.3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.3. Täitematerjal dreenkihis ning kaevetööde tagasitäites katte pinnast kuni 2 meetri sügavuses kasutamisel (EVS-EN 13285 või 13242 kohane toode):”;

6) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktiga 1.5.11 järgmises sõnastuses:

„1.5.11. mineraloogiline koostis looduslikel täitematerjalidel – katsemeetod EVS-EN 932-3.”;

7) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktiga 1.6.12 järgmises sõnastuses:

„1.6.12. mineraloogiline koostis looduslikel täitematerjalidel – katsemeetod EVS-EN 932-3;”;

8) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktiga 1.7.5 järgmises sõnastuses:

„1.7.5. mineraloogiline koostis looduslikel täitematerjalidel – katsemeetod EVS-EN 932-3;”;

9) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkt 1.8.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.8.5. CaCO3 sisaldus – katsemeetod EVS-EN 196-2;”;

10) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktidega 1.9–1.10.4 järgmises sõnastuses:

„1.9. Muldkehas kasutatav jämetäitematerjal ja fraktsioneerimata täitematerjal (EVS-EN 13242 või 13285 kohane toode):
1.9.1. terastikuline koostis – katsemeetod EVS-EN 933-1;
1.9.2. peenosiste sisaldus – katsemeetod EVS-EN 933-1;
1.9.3. veeimavus – katsemeetod EVS-EN 1097-6;
1.9.4. külmakindlus (kui täitematerjali veeimavus WA24 > 1) – katsemeetod EVS-EN 1367-1;
1.9.5. radioaktiivne emissioon – järgides EVS 901-1 põhimõtteid.

1.10. Muldkehas kasutatav peentäitematerjal (EVS-EN 13242 või 13285 kohane toode):
1.10.1. terastikuline koostis – katsemeetod EVS-EN 933-1;
1.10.2. peenosiste sisaldus – katsemeetod EVS-EN 933-1;
1.10.3. radioaktiivne emissioon – järgides EVS 901-1 põhimõtteid;
1.10.4. filtratsioonimoodul (töökihis kasutataval materjalil) – katsemeetod EVS 901-20.”;

11) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5. Avalikult kasutatavate teede teehoius kasutatavatel EVS-EN-ISO 10318 tähenduses geosünteetidel tuleb vastavalt standardite: EVS-EN 13249; EVS-EN 13251; EVS-EN 13252; EVS-EN 13253; EVS-EN 13254 EVS-EN 13255; EVS-EN 13491; EVS-EN 15381; EVS-EN 15382 ühtlustatud versioonis („Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega”) või Euroopa tehnilises raportis EOTA TR 041 vastavalt teehoius nõutavale funktsioonile kõik põhiomadused määrata ja deklareerida.”;

12) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punktid 7.1.1–7.1.12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.1.1. veekindlus – katsemeetodid EVS-EN 14694 ja EVS-EN 14223;
7.1.2. tõmbeomadused – maksimaalne tõmbejõud ja pikenemine – katsemeetod EVS-EN 12311-1;
7.1.3. nakketugevus – katsemeetod EVS-EN 13596;
7.1.4. pragude katmise võime – katsemeetod EVS-EN 14224;
7.1.5. ühilduvus – katsemeetod EVS-EN 14691;
7.1.6. painduvus peale vanandamist madalal temparatuuril (EVS-EN 1109) – katsemeetod EVS-EN 1296;
7.1.7. nihketugevus – katsemeetod EVS-EN 13653;
7.1.8. vastupanu asfaltkatte paigaldamisel kuumuse mõjule – katsemeetod EVS-EN 14693;
7.1.9. vastupanu asfaltkihi tihendamisele – katsemeetod EVS-EN 14692:2005;
7.1.10. vastupidavus – katsemeetodid veeimavus EVS-EN 14223, painduvus peale vanandamist madalal temparatuuril (EVS-EN 1109) – katsemeetod EVS-EN 1296 ja voolamiskindlus peale vanandamist kõrgel temparatuuriga (EVS-EN 1110) – katsemeetod EVS-EN 1296 ja ühilduvus – katsemeetod EVS-EN 14691;
7.1.11. ohtlike ainete sisaldus – asbest, tõrv;
7.1.12. paksus – katsemeetod EVS-EN 1849-1;”;

13) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktidega 7.1.13 ja 7.1.14 järgmises sõnastuses:

„7.1.13. pinnaühiku mass – katsemeetod EVS-EN 1849-1;
7.1.14. mõõtmete stabiilsus kõrgetel temparatuuridel – katsemeetod EVS-EN 1107-1.”;

14) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkti 9.1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9.1. Silla, viadukti, tunneli jms ning truubi konstruktsiooni ehitamisel kasutatava betoonisegu (EVS-EN 206 kohane toode):”;

15) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” punkt 9.1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9.1.4. maksimaalne kloriidisisaldus – kloriidisisalduse klass vastavalt EVS-EN 206;”;

16) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktiga 9.1.6 järgmises sõnastuses:

„9.1.6. keskkonnatingimuste põhine keskkonnaklass – keskkonnaklass vastavalt EVS-EN 206.”;

17) määruse lisa „Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika” täiendatakse punktidega 10–11.5 järgmises sõnastuses:

10. Liiklusmüra tõketel tuleb vastavalt kasutusotstarbele määrata ja deklareerida vähemalt järgmised omadused:
10.1. Müraseinad (ja nende ehitamisel kasutatavad müratõkkepaneelid) (EVS-EN 14388 kohane toode):
10.1.1. heli neeldumine – katsemeetod EVS-EN 1793-1;
10.1.2. õhumüra isolatsioon – katsemeetod EVS-EN 1793-2;
10.1.3. normaalne (90º) koormus, mida akustiline element talub (tuulest ja staatilisusest) – katsemeetod EVS-EN 1794-1 Lisa A;
10.1.4. normaalne (90º) koormus, mida konstruktsioonielement talub (tuulest, staatilisest välisest ja omakaalust) – katsemeetod EVS-EN 1794-1 Lisa B;
10.1.5. paindemoment maapinnal, mida konstruktsioonielement talub (lumetõrjel) – katsemeetod EVS-EN 1794-1 Lisa E;
10.1.6. normaalne (90º) koormus, mida akustiline element talub (lumetõrjel) – katsemeetod EVS-EN 1794-1;
10.1.7. oht lenduvast prahist – katsemeetod EVS-EN 1794-2;
10.1.8. akustiliste omaduste oodatav püsivus (deklareeritud akustiliste omaduste eluiga erinevates keskkonnaklassides) – katsemeetod EVS-EN 14389-1;
10.1.9. mitteakustiliste omaduste oodatav püsivus (deklareeritud mitteakustiliste omaduste eluiga erinevates keskkonnaklassides) – katsemeetod EVS-EN 14389-2.

11. Stabilisaator-sideainel tuleb vastavalt kasutusotstarbele määrata ja deklareerida vähemalt järgmised omadused (EVS 925 kohane toode):
11.1. survetugevus – katsemeetod EVS-EN 196-1;
11.2. peenus – katsemeetod EVS-EN 196-6 jaotis 3;
11.3. tardumise algus – katsemeetod EVS-EN 196-3;
11.4. mahupüsivus – katsemeetod EVS-EN 196-3;
11.5. sulfaadisisaldus – katsemeetod EVS-EN 196-2.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 10 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Tsementstabiliseerimine on stabiliseerimine stabilisaator-sideainega, tsemendiga või hüdraulilise teesideainega (edaspidi hüdrauliline sideaine). Tsementstabiliseerimisel kehtivad järgmised nõuded:
1) tsementstabiliseerimisel kasutatakse sideainena hüdraulilist sideainet. Nõuded sideainetele on kirjeldatud standardites EVS-EN 197-1, EVS 925 ja EVS-EN 13282-1;”;

2) paragrahvi 13 lõike 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kompleksstabiliseerimisel kasutatakse sideainena bituumenemulsioone, mille lagunemisindeks on vähemalt klass 3 ning mille bituumeni sisaldus on vähemalt 60% või vahtbituumenit, mille lähtebituumen on naftabituumen margiga 100/150 kuni 650/900 (kui stabiliseerimisel ei kasutata freespuru, võib kasutada ka margiga 70/100) ja hüdraulilist sideainet;”;

3) paragrahvi 13 lõike 11 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) hüdraulilise sideaine keskmine sisaldus peab olema vähemalt 1,5% segu massist ja üksikproovil võib olla vähemalt 1,5% segu massist;”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json