Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2012, 2

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded” muutmine

Vastu võetud 30.04.2012 nr 45

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse § 18 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määrust nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded” (RT I, 30.03.2011, 1) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rohkem kui viit koera, kassi ja valgetuhkrut võib importida komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, millest on lubatud koerte, kasside ja valgetuhkrute import ning rohkem kui viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liitu, ning näidissertifikaadid kõnealuste loomade impordiks ja mittekaubanduslikuks liikumiseks Euroopa Liitu (ELT L 343, 23.12.2011, lk 65–76), artiklis 2 nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

(2) Kuni viit koera, kassi ja valgetuhkrut võib mittekaubanduslikul eesmärgil importida komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL artiklis 3 nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

(3) Lõikes 1 nimetatud juhul on koera, kassi ja valgetuhkruga kaasas komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL I lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.

(4) Lõikes 2 nimetatud juhul on koera, kassi ja valgetuhkruga kaasas komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL II lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.

(5) Tunnustatud asutusse, instituuti ja keskusesse imporditava koera, kassi ja valgetuhkruga on kaasas komisjoni otsuse 2005/64/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ tunnustatud asutustele, instituutidele ja keskustele ettenähtud kasside, koerte ja valgetuhkrute importimise tingimuste suhtes (ELT L 27, 29.1.2005, lk 48–51), lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.”;

2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Seaspermat võib importida komisjoni rakendusotsuse 2012/137/EL, kodusigade sperma impordi kohta liitu (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29–37), I lisas nimetatud riigist või selle piirkonnast.”;

3) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Imporditava seaspermaga on kaasas komisjoni rakendusotsuse 2012/137/EL II lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.”;

4) määruse 5. peatükki täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Rakendussäte

(1) Komisjoni otsuse 2004/824/EÜ, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse (ELT L 358, 3.12.2004, lk 12–17), lisa kohane koerte, kasside ja valgetuhkrute impordiks enne 1. märtsi 2012. aastal välja antud sertifikaat kehtib kuni 30. juunini 2012. aastal.

(2) Komisjoni otsuse 2009/893/EÜ kodusigade sperma impordi kohta ühendusse kolmandate riikide ja seemendusjaamade loetelude ning sertifitseerimisega seotud nõuete osas (ELT L 320, 5.12.2009, lk 12–22) lisa kohane kodusea sperma impordiks enne 1. novembrit 2012. aastal välja antud sertifikaat kehtib kuni 31. oktoobrini 2012. aastal.”;

5) määruse normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesise kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (EÜT L 143, 11.06.2003, lk 23–32), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41); 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22); 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrustega (EP) nr 1282/2002 (ELT L 187, 16.07.2002, lk 3–12); (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9); (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6), (EÜ) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27);
nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.03.1994, lk 49–68), muudetud direktiividega 96/90/EÜ (EÜT L 13, 16.01.1997, lk 24–24), 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 31–32), 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15), 2004/41/EÜ (EÜT L 157, 30.04.2004, lk 33–44) ja määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.03.2004, lk 60–61);
nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20);
nõukogu direktiiv 2004/68/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 321–360);
nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ, hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, 23.07.2010, lk 1–24).”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json