Teksti suurus:

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2012, 7

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded

Vastu võetud 21.03.2011 nr 24
RT I, 30.03.2011, 1
jõustumine 02.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2012RT I, 08.05.2012, 211.05.2012

Määrus kehtestatakse "Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse" § 18 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse imporditavate loomade, nende paljundusmaterjali (sperma, embrüod ja haudemunad) ning imporditavate loomsete saaduste veterinaarnõuded.

2. peatükk Imporditava looma veterinaarnõuded 

§ 2.   Veterinaarnõuded nõukogu direktiivi 2004/68 I lisas nimetatud imporditava kabiloomalisega kaasasoleva loomatervisesertifikaadi kohta

  Nõukogu direktiivi 2004/68/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 321–360), I lisas nimetatud imporditava kabiloomalisega, kelle impordi sihtkohaks on loomanäitus või -võistlus, kus teda pidevalt ei peeta, või tsirkus või tunnustatud asutus, instituut või keskus, kus teda peetakse liigi säilitamiseks ning teaduslikul eesmärgil katsete tegemiseks, on kaasasloomatervisesertifikaat, mis tõendab, et loom on nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54–72), artikli 6 nõuete kohane, ning mille vorm on avaldatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

§ 3.   Imporditava hobuslase päritoluriigi ja selle piirkonna ja temaga kaasasoleva loomatervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Hobuslast võib importida komisjoni otsuses 2004/211/EÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (ELT L 073, 11.3.2004, lk 1–10), nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (2) Imporditava hobuslase (edaspidi hobuslane) päritoluriik või selle piirkond on tema karjast väljaviimisele eelnenud kahe aasta jooksul olnud vaba hobuste aafrika katkust ja hobuste venetsueela entsefalomüeliidist ning viimase kuue kuu jooksul ka kargtaudist ja malleusest.

  (3) Imporditava hobuslasega on kaasas komisjoni otsuse 92/260/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste ajutiseks impordiks (EÜT L 130, 15.5.1992, lk 67–83), 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1–6), 93/196/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta tapaloomadeks ettenähtud hobuslaste importimisel (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 7–15) või 93/197/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordil (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 16–33) lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.

§ 4.   Imporditava karuslooma päritoluettevõtte ja temaga kaasasoleva loomatervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Hõberebast ja sinirebast võib importida päritoluettevõttest, kus nende karjast väljaviimisele eelnenud 12 kuu jooksul ei ole diagnoositud Aujeszky haigust, marutaudi, lihasööjate katku, tuberkuloosi, tulareemiat, infektsioosset hepatiiti, parvoviirusenteriiti, trihhinelloosi, toksoplasmoosi ega dermatomükoosi.

  (2) Tuhkrut ja naaritsat võib importida päritoluettevõttest, kus nende karjast väljaviimisele eelnenud kolme aasta jooksul ei ole diagnoositud naaritsate entsefalopaatiat ning viimase 12 kuu jooksul viirusenteriiti, tulareemiat, marutaudi, tuberkuloosi, lihasööjate katku ega pseudomonoosi.

  (3) Küülikut võib importida päritoluettevõttest, kus tema karjast väljaviimisele eelnenud 12 kuu jooksul ei ole diagnoositud müksomatoosi ja ühe kuu jooksul marutaudi.

  (4) Imporditav karusloom vaktsineeritakse tema karjast väljaviimisele eelneva 14 päeva jooksul järgmiselt:
  1) hõbe- ja sinirebane lihasööjate katku vastu;
  2) tuhkur ja naarits botulismi, lihasööjate katku, pseudomonoosi ja viirusenteriidi vastu;
  3) nutria pastörelloosi vastu;
  4) küülik müksomatoosi, pastörelloosi ja hemorraagilise viirushaiguse vastu.

  (5) Imporditava karusloomaga on kaasas tema veterinaarnõuete kohasust tõendav loomatervisesertifikaat, mille vorm on avaldatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

§ 5.   Imporditava koera, kassi ja valgetuhkru päritoluriigi ja selle piirkonna ning loomaga kaasasoleva loomatervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Rohkem kui viit koera, kassi ja valgetuhkrut võib importida komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, millest on lubatud koerte, kasside ja valgetuhkrute import ning rohkem kui viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liitu, ning näidissertifikaadid kõnealuste loomade impordiks ja mittekaubanduslikuks liikumiseks Euroopa Liitu (ELT L 343, 23.12.2011, lk 65–76), artiklis 2 nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

  (2) Kuni viit koera, kassi ja valgetuhkrut võib mittekaubanduslikul eesmärgil importida komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL artiklis 3 nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul on koera, kassi ja valgetuhkruga kaasas komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL I lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

  (4) Lõikes 2 nimetatud juhul on koera, kassi ja valgetuhkruga kaasas komisjoni rakendusotsuse 2011/874/EL II lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

  (5) Tunnustatud asutusse, instituuti ja keskusesse imporditava koera, kassi ja valgetuhkruga on kaasas komisjoni otsuse 2005/64/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ tunnustatud asutustele, instituutidele ja keskustele ettenähtud kasside, koerte ja valgetuhkrute importimise tingimuste suhtes (ELT L 27, 29.1.2005, lk 48–51), lisas toodud näidise kohane loomatervisesertifikaat.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

3. peatükk Imporditava paljundusmaterjali veterinaarnõuded 

§ 6.   Imporditava paljundusmaterjali päritoluriigi ja selle piirkonna veterinaarnõuded

  (1) Veise sügavkülmutatud spermat võib importida komisjoni otsuse 2004/639/EÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma imporditingimused (ELT L 292, 15.9.2004, lk 21–30), I lisas nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (2) Hobuslase spermat, embrüoid ja munarakke võib importida komisjoni otsuses 2004/211/EÜ nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (3) Lamba ja kitse spermat, embrüoid ja munarakke võib importida komisjoni otsuses 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74–93) nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (4) Seaspermat võib importida komisjoni rakendusotsuse 2012/137/EL, kodusigade sperma impordi kohta liitu (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29–37), I lisas nimetatud riigist või selle piirkonnast.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

  (5) Veise embrüoid võib importida komisjoni otsuse 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (ELT L 57, 28.2.2006, lk 19–34), I lisas nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (6) Sea embrüoid ja munarakke võib importida komisjoni otsuses 2008/636/EÜ, milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida sigade munarakke ja embrüoid (ELT L 206, 2.8.2008, lk 32–33), nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

§ 7.   Imporditava veisesperma päritoluettevõtte ja spermaga kaasasoleva veterinaarsertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Veisespermat võib importida seemendusjaamast või spermahoiukeskusest, mis on kantud Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud seemendusjaamade või spermahoiukeskuste loetellu.

  (2) Imporditava veisespermaga on kaasas komisjoni otsuse 2004/639/EÜ II lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.

§ 8.   Imporditava seasperma päritoluettevõtte ja spermaga kaasasoleva veterinaarsertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Seaspermat võib importida seemendusjaamast, mis on kantud Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud seemendusjaamade või spermahoiukeskuste loetellu.

  (2) Imporditava seaspermaga on kaasas komisjoni rakendusotsuse 2012/137/EL II lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

§ 9.   Imporditava hobuslase, kitse ja lamba sperma päritoluettevõtte ning spermaga kaasasoleva veterinaarsertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Hobuslase, kitse ja lamba spermat võib importida seemendusjaamast, mis on kantud Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud seemendusjaamade loetellu.

  (2) Imporditava hobuslase spermaga on kaasas komisjoni otsuse 2010/471/EL hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta seoses seemendusjaamade ja spermasäilituskeskuste ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmade loetelude ja sertifitseerimisnõuetega (ELT L 228, 31.8.2010, lk 52–73) lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.

  (3) Imporditava kitse ja lamba spermaga on kaasas komisjoni otsuse 2010/472/EL II lisa kohane veterinaarsertifikaat.

§ 10.   Imporditavate veise embrüote ja embrüokogumisrühma ning embrüotega kaasasoleva veterinaarsertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Imporditavad veise embrüod on kogunud embrüokogumisrühm, mis on kantud Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud tunnustatud embrüokogumisrühmade loetellu.

  (2) Imporditavate veise embrüotega on kaasas komisjoni otsuse 2006/168/EÜ II–V lisas toodud näidiste kohane veterinaarsertifikaat lähtuvalt embrüote saamise või tootmise meetodist ja ajast.

§ 11.   Imporditavate hobuslase, kitse ja lamba ning sea embrüote ning munarakkudega kaasasoleva veterinaarsertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Imporditavate hobuslase embrüote ja munarakkudega on kaasas komisjoni otsuse 2010/471/EL II lisa osas 2 toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.

  (2) Imporditavate kitse ja lamba embrüote ja munarakkudega on kaasas komisjoni otsuse 2010/472/EL IV lisa osas 2 toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.

  (3) Imporditavate sea embrüote ja munarakkudega on kaasas veterinaarsertifikaat, mis tõendab, et need on nõukogu direktiivis 92/65/EMÜ sätestatud nõuete kohased.

4. peatükk Imporditavate loomsete saaduste veterinaarnõuded 

§ 12.   Imporditavate lihatoodete, magude, põite, loomasoolte ja lihavalmististe veterinaarnõuded

  (1) Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49–67), sätestatud nõuete kohaseid lihatooteid, töödeldud magusid, põisi ja loomasooli võib importida komisjoni otsuse 2007/777/EÜ II lisas nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast ning Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis nimetatud ettevõttest.

  (2) Komisjoni otsuses 2003/779/EÜ, millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest (ELT L 285, 1.11.2003, lk 38–41), sätestatud nõuete kohaseid loomasooli võib importida Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis nimetatud ettevõttest.

  (3) Imporditava lihavalmistisega on kaasas komisjoni otsuse 2000/572/EÜ, milles sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ja veterinaarsertifikaadid hakkliha ja lihavalmististe importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 97/29/EÜ (EÜT L 240, 23.9.2000, lk 19–24), II lisas toodud näidise kohane veterinaarsertifikaat.

§ 13.   Imporditava mee ja mesilasema piima päritoluriigi ja selle piirkonna veterinaarnõuded

  Mett ja mesilasema piima võib importida komisjoni otsuse 2003/812/EÜ, milles koostatakse loetelud nende kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida teatavaid nõukogu direktiivis 92/118/EMÜ käsitletud inimtoiduks ettenähtud tooteid (ELT L 305, 22.11.2003, lk 17–21), lisa IX osas nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

§ 14.   Imporditava mee ja mesilasema piimaga kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  Imporditava mee ja mesilasema piimaga on kaasas komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 27–59), VI lisa VI liites toodud näidise kohane tervisesertifikaat.

§ 15.   Imporditavate tigude päritoluriigi veterinaarnõuded

  Tigusid võib importida komisjoni otsuse 2006/766/EÜ, millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53–57), VI lisa IV liites ning komisjoni otsuse 2003/812/EÜ lisa VI osas nimetatud ühendusevälisest riigist.

§ 16.   Imporditavate tigudega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  Imporditavate tigudega on kaasas komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005 VI lisa I liite osas B toodud näidise kohane tervisesertifikaat.

§ 17.   Imporditavate konnakoibade päritoluriigi veterinaarnõuded

  Konnakoibi võib importida komisjoni otsuse 2006/766/EÜ VI lisa IV liites ning komisjoni otsuse 2003/812/EÜ lisa VII osas nimetatud ühendusevälisest riigist.

§ 18.   Imporditavate konnakoibadega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  Imporditavate konnakoibadega on kaasas komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005 VI lisa I liite osas A toodud näidise kohane tervisesertifikaat.

§ 19.   Imporditava toiduželatiini ja selle valmistamiseks kasutatava imporditava tooraine päritoluriigi, selle piirkonna ja päritoluettevõtte veterinaarnõuded

  (1) Toiduželatiini võib importida komisjoni otsuse 2003/812/EÜ lisa VIII osas nimetatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast.

  (2) Toiduželatiini valmistamiseks kasutatavat toorainet võib importida komisjoni otsuse 2001/556/EÜ, millega koostatakse nende kolmandates riikides asuvate asutuste ajutised loetelud, millest liikmesriigid lubavad importida inimtoiduks ettenähtud želatiini (EÜT L 200, 25.7.2001, lk 23–27), lisas nimetatud ettevõttest.

§ 20.   Imporditava toiduželatiini ja selle valmistamiseks kasutatava imporditava toorainega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  Imporditava toiduželatiiniga ja selle valmistamiseks kasutatava imporditava toorainega on kaasas komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005 VI lisa II liite osades A ja B toodud näidise kohane tervisesertifikaat.

§ 21.   Imporditavate toiduks mõeldud kontide ja nendest valmistatud toodete, sarvede ja nendest valmistatud toodete, kapjade ja sõrgade ning nendest valmistatud toodete ja nendega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Imporditavad toiduks mõeldud kondid ja nendest valmistatud tooted, välja arvatud kondijahu, sarved ja nendest valmistatud tooted, välja arvatud sarvejahu, kabjad ja sõrad ning nendest valmistatud tooted, välja arvatud kabja- ja sõrajahu, on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49–68), I lisa 5. peatüki punktis 3 sätestatud nõuete kohased.

  (2) Imporditavate toiduks mõeldud kontide ja nendest valmistatud toodetega, välja arvatud kondijahu, sarvede ja nendest valmistatud toodetega, välja arvatud sarvejahu, kapjade ja sõrgade ning nendest valmistatud toodetega, välja arvatud kabja- ja sõrajahu, on kaasas tervisesertifikaat, mis tõendab, et nimetatud loomsed saadused on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 5. peatüki punktis 3 sätestatud nõuete kohased.

§ 22.   Imporditava toiduks mõeldud töödeldud loomse valgu ja sellega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Imporditav toiduks mõeldud töödeldud loomne valk on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 6. peatükis sätestatud nõuete kohane.

  (2) Imporditava toiduks mõeldud töödeldud loomse valguga on kaasas tervisesertifikaat, mis tõendab, et ta on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 6. peatükis sätestatud nõuete kohane.

§ 23.   Imporditava toiduks mõeldud vere ja veretoote ning nendega kaasasoleva tervisesertifikaadi veterinaarnõuded

  (1) Imporditav toiduks mõeldud veri ja veretoode on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 7. peatüki osas B sätestatud nõuete kohased.

  (2) Imporditava toiduks mõeldud vere ja veretootega on kaasas tervisesertifikaat, mis tõendab, et nad on nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 7. peatüki osas B sätestatud nõuete kohased.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 231.   Rakendussäte

  (1) Komisjoni otsuse 2004/824/EÜ, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse (ELT L 358, 3.12.2004, lk 12–17), lisa kohane koerte, kasside ja valgetuhkrute impordiks enne 1. märtsi 2012. aastal välja antud sertifikaat kehtib kuni 30. juunini 2012. aastal.

  (2) Komisjoni otsuse 2009/893/EÜ kodusigade sperma impordi kohta ühendusse kolmandate riikide ja seemendusjaamade loetelude ning sertifitseerimisega seotud nõuete osas (ELT L 320, 5.12.2009, lk 12–22) lisa kohane kodusea sperma impordiks enne 1. novembrit 2012. aastal välja antud sertifikaat kehtib kuni 31. oktoobrini 2012. aastal.
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [ Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  1 nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesise kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (EÜT L 143, 11.06.2003, lk 23–32), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41); 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22); 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja määrustega (EP) nr 1282/2002 (ELT L 187, 16.07.2002, lk 3–12); (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9); (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6), (EÜ) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27);
nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.03.1994, lk 49–68), muudetud direktiividega 96/90/EÜ (EÜT L 13, 16.01.1997, lk 24–24), 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 31–32), 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15), 2004/41/EÜ (EÜT L 157, 30.04.2004, lk 33–44) ja määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.03.2004, lk 60–61);
nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20);
nõukogu direktiiv 2004/68/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 321–360);
nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ, hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, 23.07.2010, lk 1–24).
[RT I, 08.05.2012, 2 - jõust. 11.05.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json