Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määruse nr 34 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2013, 3

Keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määruse nr 34 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 06.05.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 18 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määruses nr 34 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” (RT I, 02.11.2012, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus kehtestab merel Eesti kalalaeva kapteni teate esitamise aja, korra ning esitatavate andmete nimistu.”;

2) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kalalaeva kalapüügiloa alusel püüdva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine”;

3) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Kaluri kalapüügiloa alusel kastmõrraga püüdva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

(1) Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi kohta tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist andmed järgmises järjestuses:
1) loa, mille alusel püük toimus, number ja teadet esitava kapteni nimi;
2) täpne sadamasse saabumise koht ja aeg;
3) püügipäevikusse kantud püütud räimekogus kilogrammides.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.

(3) Teates märgitud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal või muus kalatranspordivahendis olevast ja kaldale toodavast kalakogusest rohkem kui 10%.

(4) Kui püügikohast sadamasse või randa jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed, esitada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse või randa saabumist. Teade peab sisaldama loa, mille alusel püük toimus, numbrit.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json