Teksti suurus:

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2013, 4

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Vastu võetud 29.10.2012 nr 34
RT I, 02.11.2012, 1
jõustumine 05.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.05.2013RT I, 08.05.2013, 311.05.2013

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab merel Eesti kalalaeva kapteni teate esitamise aja, korra ning esitatavate andmete nimistu.
[RT I, 08.05.2013, 3 - jõust. 11.05.2013]

§ 2.   Kalalaeva teise liikmesriigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Kui kalalaev saabub sadamasse Euroopa Liidu (edaspidi EL) teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel nõuetest, mille sätestab artikli 17 lõigetes 1, 4, 5 nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), ja nõuetest, mille nimetatud määrus sätestab artikli 18 lõikes 1 EL liikmeriigi sadama, kuhu saabutakse, elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke või mittetoimimise korral.

  (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust, juhul kui Läänemere piirkonnas, kus kala püüti, kavatsetakse siseneda sadamasse rohkem kui 300 kg eluskaalus tursaga pardal, lähtutakse sadamasse tulekust ette teatamisel nõuetest, mille sätestab artikli 17 lõigetes 1 ja 2 nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97 (ELT L 248, 22.9.2007, lk 1–10).

§ 3.   Kalalaeva kalapüügiloa alusel püüdva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine
[RT I, 08.05.2013, 3 - jõust. 11.05.2013]

  (1) Nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 loetletud andmed esitatakse vähemalt kaks tundi enne Eesti sadamasse saabumist.

  (2) Kui Eesti lipu all sõitval kalalaeval kulub püügikohast Eesti sadamasse jõudmiseks vähem kui kaks tundi, võib kalalaeva kapten pardal olevatest ning lossitavatest või ümberlaaditavatest kalakogustest teatada liikide kaupa pärast viimast püügioperatsiooni või püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul kalalaeva Eesti sadamasse jõudmine hilineb rohkem kui 30 minutit teates märgitud kellaajast, on kapten kohustatud sadamasse saabumise kellaaega täpsustama või esitatud teate tühistama.

§ 4.   Andmete registreerimine ja esitamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed ja teate registreerib kalalaeva kapten elektroonilises püügipäevikus, mis on Põllumajandusministeeriumi kalanduse infosüsteemi elektrooniline dokument.

  (2) Põllumajandusministeeriumi kalanduse infosüsteemi elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke või mittetoimimise korral esitatakse käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud juhul käesoleva määruse § 5 kohased andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.

  (3) Põllumajandusministeeriumi kalanduse infosüsteemi elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi tehnilise rikke või mittetoimimise korral esitatakse käesoleva määruse § 3 lõigete 2 ja 3 kohased andmed ja teate käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud telefonil või elektronposti aadressil. Teade peab sisaldama selle kalalaeva andmeid, mille kohta teade edastatakse.

§ 5.   Esitatavate andmete nimistu

  Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud juhul esitatakse andmed järgmises järjestuses:
  1) kalalaeva, mille kohta teade esitatakse, nimi ja pardanumber;
  2) teate esitava kapteni nimi;
  3) sihtsadama nimi ja sadamasse tuleku eesmärk: lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
  4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) püügireisi alguskuupäev ning Vabariigi Valitsuse 1. jaanuari 2011. a määrusega nr 104 kinnitatud „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra” lisas II nimetatud statistiline ruut, kus kala püüti;
  6) püügipäevikusse kantud kalakogused liikide kaupa;
  7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused liikide kaupa.

§ 6.   Kalakoguse nimetamise täpsuse nõue

  Paragrahvide 2, 3 ja 4 kohaselt esitatud teadetes nimetatud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda enam kui nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 14 lõikes 3 nimetatud laeva pardal hoitava kala ja püügipäevikusse kantud näitaja lubatud erinevuse määr.

§ 61.   Kaluri kalapüügiloa alusel kastmõrraga püüdva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi kohta tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist andmed järgmises järjestuses:
  1) loa, mille alusel püük toimus, number ja teadet esitava kapteni nimi;
  2) täpne sadamasse saabumise koht ja aeg;
  3) püügipäevikusse kantud püütud räimekogus kilogrammides.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronposti aadressil 1313@rescue.ee.

  (3) Teates märgitud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal või muus kalatranspordivahendis olevast ja kaldale toodavast kalakogusest rohkem kui 10%.

  (4) Kui püügikohast sadamasse või randa jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed, esitada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse või randa saabumist. Teade peab sisaldama loa, mille alusel püük toimus, numbrit.
[RT I, 08.05.2013, 3 - jõust. 11.05.2013]

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. novembril 2012. a.

/otsingu_soovitused.json