Teksti suurus:

Rahandusministri 25. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 1

Rahandusministri 25. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.05.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 16 lõike 31 ning õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 25. veebruari 2014. a määruses nr 11 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate andmete ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmed vara tagastamise menetluse lõpetamise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lõike 7 alusel;“;

2) paragrahvi 3  täiendatakse lõigetega 5‒9 järgmises sõnastuses:

„(5) Andmed vastuvõtmata kompensatsiooni registreerimiseks esitatakse koos omavalitsusüksuse kaaskirjaga, milles teavitatakse Rahandusministeeriumi vastuvõtmata kompensatsiooni registreerimise asjaoludest ja kompensatsiooni saaja otsimiseks või tema pärijate selgitamiseks rakendatud meetmetest viidetega Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kehtestatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra“ asjakohastele sätetele.

(6) Rahandusministeerium esitab teadaande vastuvõtmata kompensatsioonide kohta avaldamiseks Ametlikes Teadaannetes, märkides järgmised andmed:

1) isiku ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood või sünniaeg;

3) isiku viimane teadaolev elukohariik ja elukoha haldusüksus;

4) haldusakti andmed, millega kompensatsioon on määratud (kohaliku omavalitsuse üksuse nimi, kuupäev ja number).

(7) Teadaande adressaadiks on õigusvastaselt võõrandatud vara eest määratud kompensatsiooni saajad, pärijad, kohaliku omavalitsuse üksused, notarid, Eesti konsulaarametnikud välisriikides ja muud huvitatud isikud.

(8) Teadaanne avaldatakse märkega, et kompensatsiooni kättesaamiseks peab isik või tema pärija pöörduma Rahandusministeeriumi poole.

(9) Teadaanne avaldatakse tähtajaga kuni 30 aastat või kuni avaldamise eesmärgi saavutamiseni.“;

3) paragrahvi 5 lõike 1 lause lõppu täiendatakse tekstiosaga „käsitsi või digitaalselt allkirjastatuna.“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Soovituslikult kantakse avaldusele või lisatakse sellele eraldi dokumendina panga kinnitus avaldusele märgitud arvelduskonto õigsuse kohta.“;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui õigustatud subjekt ei ole kohaliku omavalitsuse üksusele avaldust esitanud enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud korras ja avalduse esitamise tähtaeg on möödunud, saadab kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord“ punktiga 362 õigustatud subjektile uuesti kompensatsiooni määramise korralduse koos teavituskirjaga, milles selgitab 2014. a 1. jaanuaril jõustunud  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõikes 7 sätestatud kompensatsiooni väljamaksmise korda. Väljastusteate kättesaamise järel saadab omavalitsusüksus kompensatsiooni määramise korralduse ärakirja Rahandusministeeriumile. Kompensatsiooni väljamaksmiseks esitab õigustatud subjekt või tema volitatud isik Rahandusministeeriumile kolme kuu jooksul vara kompenseerimise korralduse kättesaamisest arvates käesoleva korra lisas 2 toodud vormi kohase avalduse käsitsi või digitaalselt allkirjastatuna.“;

6) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Vorm 2 ja vorm 2A

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json