Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. septembri 2010. a määruse nr 88 „Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 4

Põllumajandusministri 6. septembri 2010. a määruse nr 88 „Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmine

Vastu võetud 04.05.2015 nr 57

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” punkti 4 alusel.


Põllumajandusministri 6. septembri 2010. a määrust nr 88 „Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Karuslooma pidamise puuris peab vastavalt looma liigiomastele vajadustele olema pesakast või peavad puuri seinad olema kaetud läbipaistmatu kattega (edaspidi varjumisvõimalus), mis võimaldab loomal varjuda inimese või teise looma eest. Pesakasti suurus peab võimaldama kõigil puuris peetavatel loomadel ühel ajal seal sees viibida. Pesakastis asuv pesa peab olema varustatud loomale sobiva pehme ja sooja materjaliga. Varjumisvõimalus peab olema tagatud ühel ajal kõigile puuris peetavatele loomadele.”;

2) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Rebase puur peab olema vähemalt 70 cm kõrge. Rebase puuris peab olema platvorm ja varjumisvõimalus või pesakast.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

„(31) Rebase puuris peab olema platvorm, kus rebane saab lamada. Juhul, kui puuris on aasta läbi pesakast, mille katusel rebane lamada saab, ei pea puuris eraldi platvormi olema.

(32) Varjumisvõimaluse tagamiseks peavad rebase puuri kolm seina olema vähemalt 40 cm laiuselt kaetud läbipaistmatu kattega selliselt, et vähemalt kahes seinas paiknev läbipaistmatu kate moodustab nurgast ühendatud varjumisala. Läbipaistmatu kate puuri seinal peab hõbe- ja punarebase pidamise puuris ulatuma kogu puuri kõrgusesse ning sinirebase pidamise puuris olema vähemalt 35 cm kõrgune.

(33) Pesakast peab koosnema põhiruumi sissepääsu varjavast eesruumist ning põhiruumist, kus on sooja ja pehme materjaliga varustatud pesa. Rebase pesakasti seinad peavad olema läbipaistmatud ja jäigad.”;

4) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Üksnes varjumisvõimalusega puuris paigutatakse pesakast  puuri või paigutatakse rebane pesakastiga poegimispuuri kaks nädalat enne oodatavat poegimist. Pesakast peab olema puuris või rebane pesakastiga poegimispuuris kuni noorloomade võõrutamiseni.”;

5) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 10 lõigetes 1–3” tekstiosaga „§ 10 lõigetes 1–33”.

Urmas Kruuse
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json