Teksti suurus:

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 5

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruse nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 30.04.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 8. juuli 2011. a määruses nr 44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Käesoleva määrusega sätestatakse:
1) heitkoguse loa taotlemise ja andmise kord;
2) nõuded heitkoguse loa taotluse ja heitkoguse loa kohta;
3) tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise ja eraldamise kord;
4) kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise kord;
5) kasvuhoonegaaside heitkogusega seotud aruandluse kord.”;

2) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õhusõiduki käitaja, kelle lendude arv kolmel järjestikusel neljakuulisel perioodil on väiksem kui 243 või kelle kasvuhoonegaaside heitkogus on alla 25 000 tonni aastas, loetakse väikeste heitkoguste tekitajaks.

(2) Väikeste heitkoguste tekitajad võivad kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogusena esitada heitkoguse, mis on määratud väikestele õhusõiduki käitajatele ette nähtud vahendiga, mis on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) 606/2010, milles käsitletakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt teatavate väikeste saasteallikate hulka kuuluvate õhusõidukite käitajate kütusetarbimise hindamiseks välja töötatud lihtsustatud vahendi heakskiitmist (ELT 175, 9.07.2010, lk 25–26).

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käitaja esitab eelnenud kalendriaasta kohta heitkoguse aruande Keskkonnaministeeriumile iga aasta 25. märtsiks.”;

5) paragrahvi 14 lõike 4 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Tõendaja võib teatatud heitkoguseid tõendada üksnes juhul, kui heitkoguste andmed on usutavad ja usaldusväärsed ning heitkoguseid on võimalik piisava kindlusega määrata. Selleks peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja näitama, et:”;

6) paragrahvi 14 lõike 6 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:
„(61) Õhusõiduki käitajatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise taotluse tõendamisel teeb tõendaja kindlaks, et:
1) taotluses on arvesse võetud ainult selliseid lende, mis on tegelikult toimunud ja kuuluvad välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalade alla ning mille eest vastutab õhusõiduki käitaja. Selleks kasutab tõendaja võimalusel õhusõiduki käitaja liiklemist käsitlevad andmeid, sealhulgas kõnealuse käitaja nõutud Eurocontroli andmeid;
2) õhusõiduki käitaja esitatud nimikoormus vastab kõnealuse käitaja nimikoormuse registrile, mida ta peab ohutuse eesmärgil.”;

8) paragrahvi 15 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Heitkoguse aruanne ja tõendamise aruanne

(1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab eelneva kalendriaasta heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega Keskkonnaministeeriumile iga aasta 25. märtsiks.

(2) Paikse saasteallika ja õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise aruande vorm on esitatud Keskkonnaministeeriumi veebilehel.”;

9) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvid 16, 17 ja 20 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kõik heitkoguste ühikute eraldamise, seire, aruandluse ning kontrollimisega seotud otsused ja aruanded, mis ei sisalda piiratud juurdepääsuga teavet, avalikustatakse viivitamata Keskkonnaministeeriumi veebilehel.”;

12) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json