Teksti suurus:

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2015, 10

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord1

Vastu võetud 08.07.2011 nr 44
RT I, 12.07.2011, 4
jõustumine 15.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2012RT I, 02.03.2012, 805.03.2012
19.07.2013RT I, 25.07.2013, 101.08.2013
30.04.2015RT I, 08.05.2015, 511.05.2015

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) heitkoguse loa taotlemise ja andmise kord;
  2) nõuded heitkoguse loa taotluse ja heitkoguse loa kohta;
  3) tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise ja eraldamise kord;
  4) kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise kord;
  5) kasvuhoonegaaside heitkogusega seotud aruandluse kord.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 2.   Kasvuhoonegaaside heitkoguse luba

  (1) „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsev paikse saasteallika käitaja (edaspidi paikse saasteallika käitaja) peab omama kasvuhoonegaaside heitkoguse luba (edaspidi heitkoguse luba).

  (2) Heitkoguse luba annab paikse saasteallika käitajale õiguse paisata paiksest käitisest (edaspidi käitis) või selle osast välisõhku kasvuhoonegaase.

  (3) Heitkoguse loa annab Keskkonnaministeerium.

§ 3.   Heitkoguse loa taotlemise kord

  (1) Heitkoguse loa taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (2) Kui paikse saasteallika käitaja käitab ühel tootmisterritooriumil mitut käitist, võib nende kohta esitada ühise heitkoguse loa taotluse.

  (3) Kui heitkoguse loa taotlus ei vasta nõuetele või kui taotluses esitatud andmed ei ole taotluse menetlemiseks piisavad, määrab Keskkonnaministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab paikse saasteallika käitajat sellest viivitamatult.

§ 4.   Heitkoguse loa taotluse sisule esitatavad nõuded

  (1) Heitkoguse loa taotlus peab sisaldama järgmist:
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]
  1) heitkoguse loa taotluse esitamise kuupäeva;
  2) käitaja andmeid;
  3) käitise andmeid;
  4) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  5) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  6) teavet käitise tegevusalade kohta, sh käitises kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  7) teavet käitises kasutatavate tehnoloogiate kohta ning nende lühikirjeldust;
  8) tekkivate kasvuhoonegaaside loetelu saasteallikate kaupa, tekkimise lühikirjeldust ning kasvuhoonegaaside heitkoguseid ümberarvutatuna süsinikdioksiidi ekvivalendiks;
  9) [kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]
  10) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kavandatavaid meetmeid loa kehtivusperioodil;
  11) heitkoguse loa taotletavat kehtivusperioodi;
  12) heitkoguse loa taotluse esitaja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 1.

  (3) Heitkoguse loa taotlusele lisatakse seirekava, mis on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 601/2012, millega kehtestatakse suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse kohta (ELT L 181, 12.07.2012, lk 30–104).
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 5.   Heitkoguse loa andmise kord

  (1) Paikse saasteallika käitajatele antakse heitkoguse luba kauplemise perioodiks.

  (2) Heitkoguse loa võib anda ühele või enamale käitisele, mida paikse saasteallika käitaja käitab ühel tootmisterritooriumil.

§ 6.   Heitkoguse loa sisule esitatavad nõuded

  (1) Heitkoguse luba sisaldab:
  1) heitkoguse loa numbrit ja kuupäeva;
  2) heitkoguse loa kehtivusperioodi;
  3) käitaja andmeid;
  4) käitise andmeid;
  5) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  6) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  7) käitise kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  8) [kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]
  9) kasvuhoonegaaside seirenõudeid;
  10) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise meetmeid loa kehtivusperioodil;
  11) heitkoguse loa andja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 7.   Heitkoguse loa muutmine
[Kehtetu RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 8.   Tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise kord

  (1) Käitaja, kellel oli vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45) õigus taotleda kauplemise perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid ja kelle käitise võimsus on pärast 2011. aasta 30. juunit eelnimetatud otsuse mõistes oluliselt suurenenud või vähenenud, esitab Keskkonnaministeeriumile kohe pärast eelnimetatud muudatust Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute tõendatud taotluse ja metoodikaaruande.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (2) Kauplemise süsteemi siseneja, kellel on vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL õigus taotleda kauplemise perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid, esitab ühe aasta jooksul pärast käitise või käitiseosa tavavõimsusega tegevuse algust Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormide kohase tõendatud taotluse ja metoodikaaruande.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 kohases taotluses või metoodikaaruandes ei ole võimalik kõiki nõutud andmeid esitada, tuleb andmete puudumist põhjendada vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 9.   Tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eraldamise kord

  (1) [Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (11) Käitajatele, kelle heitkoguse loa kehtivus on olnud peatatud vastavalt välisõhu kaitse seaduse §-le 1215, eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikud esimesel võimalusel pärast heitkoguse loa kehtivuse taastamist.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud käitajatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (3) Tasuta lubatud heitkoguse ühikuid ei eraldata paikse saasteallika või õhusõiduki käitajale:
  1) kelle eelmise kalendriaasta kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruanne (edaspidi heitkoguse aruanne) ei ole tõendaja poolt nõuetekohaseks tunnistatud, välja arvatud juhul, kui tõendaja otsust mõjutanud andmelüngad on tingitud erakorralistest ja ettenägematutest asjaoludest, mida ei oleks saanud vältida ka suurima hoolsuse korral ning mis ei ole asjaomase paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja kontrolli all, näiteks loodusõnnetus, sõda, sõjaoht, terrorism, revolutsioon, mäss, sabotaaž või vandalism;
  2) kes on lõpetanud tegevuse, välja arvatud juhul, kui paikse saasteallika käitaja tõendab Keskkonnaministeeriumile, et tootmist alustatakse mõistlikuks tähtajaks. Paikse saasteallika käitajaid, kelle heitkoguse loa kehtivusaeg on lõppenud või kelle luba on kehtetuks tunnistatud, ning käitajaid, kelle tegevus või tegevuse taasalustamine ei ole tehniliselt võimalik, käsitatakse tegevuse lõpetanuna;
  3) kelle lisamisest elektri tootmise moderniseerimise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riiklikusse kavasse või käesoleva määruse § 8 lõike 1 andmete põhjal Keskkonnaministeeriumi poolt Euroopa Komisjonile esitatud loetelusse on Euroopa Komisjon keeldunud.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 10.   Õhusõiduki käitajate erireservist tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 11.   Kasvuhoonegaaside heitkoguse seire kord
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 12.   Heitkoguse aruanne ja aruandluse kord
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja koostab seirekava alusel teostatud seire põhjal heitkoguse aruande.

  (2) Paikse saasteallika heitkoguse aruande vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3. Õhusõiduki käitaja heitkoguse aruande vorm on esitatud Euroopa Komisjoni veebilehel.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (3) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab heitkoguse aruande tõendajale mõistliku ajavaruga, et tagada tõendamise läbiviimise õigeaegsus.

  (4) Käitaja, kellele eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL ning kelle käitise võimsus on muutunud või vastav muudatus on kavandamisel, esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. detsembriks teabe kavandatavate või ellu viidud käitise võimsuse, tootmistaseme ja tegevuse muudatuste kohta.
04.03.2016 14:19
Veaparandus - Taastatud lõigete 1 ja 2 tekst ning parandatud lõigete 3 ja 4 numbrid Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 13.   Heitkoguse aruande esitamise lihtsustatud kord

  (1) Õhusõiduki käitaja, kelle lendude arv kolmel järjestikusel neljakuulisel perioodil on väiksem kui 243 või kelle kasvuhoonegaaside heitkogus on alla 25 000 tonni aastas, loetakse väikeste heitkoguste tekitajaks.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (2) Väikeste heitkoguste tekitajad võivad kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogusena esitada heitkoguse, mis on määratud väikestele õhusõiduki käitajatele ette nähtud vahendiga, mis on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) 606/2010, milles käsitletakse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt teatavate väikeste saasteallikate hulka kuuluvate õhusõidukite käitajate kütusetarbimise hindamiseks välja töötatud lihtsustatud vahendi heakskiitmist (ELT 175, 9.07.2010, lk 25–26).
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käitaja esitab eelnenud kalendriaasta kohta heitkoguse aruande Keskkonnaministeeriumile iga aasta 25. märtsiks.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (4) Kui lihtsustatud meetodit kasutava õhusõiduki käitaja näitajad ületavad aruandeaastal väikeste heitkoguste tekitajate jaoks kehtestatud künnisväärtusi, teavitab käitaja sellest Keskkonnaministeeriumi. Kui õhusõiduki käitaja ei suuda Keskkonnaministeeriumile tõestada, et järgmisel aruandeperioodil ja edaspidi ta künnisväärtust ei ületa, ajakohastab õhusõiduki käitaja oma seirekava.

§ 14.   Heitkoguse aruande tõendamise kord

  (1) Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 600/2012, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite- ja tonnkilomeetriaruannete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ (ELT L 181, 12.07.2012, lk 1–29).
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (2) Kõiki „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusaladest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb tõendada.

  (3) [Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

  (4) Tõendaja võib teatatud heitkoguseid tõendada üksnes juhul, kui heitkoguste andmed on usutavad ja usaldusväärsed ning heitkoguseid on võimalik piisava kindlusega määrata. Selleks peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja näitama, et:
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]
  1) esitatud andmetes ei esine vastuolusid;
  2) andmete kogumine on toimunud kooskõlas üldtunnustatud metoodikatega;
  3) käitise asjaomased registrid on täielikud ja järjepidevad.

  (5) Käesoleva määruse § 8 lõike 1 kohased tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlused ja metoodikaaruanded tõendatakse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks.

  (6) Lendudest tulenevate heitkoguste tõendamisel teeb tõendaja teeb kindlaks, et:
04.03.2016 14:20
Veaparandus - Taastatud lõike 6 sissejuhatav tekst Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
  1) kõik lennud, mis kuuluvad “Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalade alla, on arvesse võetud. Selleks kasutab tõendaja võimalusel lennuplaani andmeid ja muid õhusõiduki käitaja liiklemist käsitlevad andmeid, sealhulgas nimetatud käitaja poolt nõutud Eurocontroli andmeid;
  2) valitseb üldine järjepidevus kütuse kogukulu andmete ja lende sooritavale õhusõidukile ostetud või muul viisil hangitud kütuse andmete vahel;
  3) [kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]
  4) [kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (61) Õhusõiduki käitajatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise taotluse tõendamisel teeb tõendaja kindlaks, et:
  1) taotluses on arvesse võetud ainult selliseid lende, mis on tegelikult toimunud ja kuuluvad välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalade alla ning mille eest vastutab õhusõiduki käitaja. Selleks kasutab tõendaja võimalusel õhusõiduki käitaja liiklemist käsitlevad andmeid, sealhulgas kõnealuse käitaja nõutud Eurocontroli andmeid;
  2) õhusõiduki käitaja esitatud nimikoormus vastab kõnealuse käitaja nimikoormuse registrile, mida ta peab ohutuse eesmärgil.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (7) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja peab tagama tõendaja juurdepääsu kõigile tõendamise subjektiga seotud tegevuskohtadele ja kogu teabele.

  (8) Tõendaja kinnitab kauplemise registris tõendatud kasvuhoonegaaside heitkoguse.
04.03.2016 14:23
Veaparandus - Taastatud lõige 7 ning parandatud lõike 8 number Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 15.   Heitkoguse aruanne ja tõendamise aruanne
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab eelneva kalendriaasta heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega Keskkonnaministeeriumile iga aasta 25. märtsiks.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (2) Paikse saasteallika ja õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise aruande vorm on esitatud Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 16.   Lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõue
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 17.   Lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kord
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 18.   Konto avamine ja tehingute teostamine kauplemise registris

  Arvelduskonto või kauplemiskonto avamine ja tehingute teostamine kauplemise registris toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 389/2013 ning Eesti kauplemise registri veebilehel avaldatud kauplemise registri kasutamistingimustele.
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 19.   Kauplemise registri toimingute peatamine
[Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 20.   Heitkoguste ühikute kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 21.   Lubatud heitkoguse ühikute kehtimine

  (1) Lubatud heitkoguse ühikud kehtivad kauplemise perioodi jooksul, mille jaoks need eraldatakse.

  (2) [Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 22.   Käitise ja õhusõiduki käitaja kauplemise süsteemist väljaarvamine

  (1) Käitaja võib taotleda käitise või õhusõiduki käitaja väljaarvamist kauplemise süsteemist, kui käitise või õhusõiduki käitaja tegevus ei vasta enam kauplemise süsteemi kuulumise nõuetele või kui käitis või õhusõiduki käitaja lõpetab tegevuse.

  (2) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse (edaspidi väljaarvamise taotlus) Keskkonnaministeeriumile vähemalt 4 kuud enne tegevuse kavandatavat lõpetamist või kauplemise süsteemist väljaarvamist põhjustavat tegevuse muudatust. Kui ettenägematute asjaolude tõttu ei ole väljaarvamise taotluse esitamine nimetatud ajavaruga võimalik, esitab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotluse niipea kui võimalik.

  (3) Käitise väljaarvamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käitaja nimi, registrikood, asukoht, tegevusala, kontaktandmed;
  2) käitise nimetus, asukoht;
  3) kauplemise süsteemist väljaarvamise päev;
  4) käitise tärktunnus kauplemise registris;
  5) väljaarvamise põhjus.

  (4) Õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käitaja nimi, registrikood, asukoht, tegevusala, kontaktandmed;
  2) kauplemise süsteemist väljaarvamise päev;
  3) väljaarvamise põhjus.

  (5) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega ja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsusega 30 päeva jooksul pärast kauplemise süsteemist välja arvamist.

§ 23.   Teabe avalikustamine

  Kõik heitkoguste ühikute eraldamise, seire, aruandluse ning kontrollimisega seotud otsused ja aruanded, mis ei sisalda piiratud juurdepääsuga teavet, avalikustatakse viivitamata Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
[RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 25.   Rakendussäte
[Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46); Euroopa Komisjoni otsus 2007/589/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised (ELT L 229, 31.8.2007); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, lk 3–21); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 5.6.2009, lk 63–87); Euroopa Komisjoni otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45).

Lisa 1 Paikse saasteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotlus
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

Lisa 2 Paikse saasteallika kasvuhoonegaaside heitkoguse luba
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

Lisa 3 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruanne
[RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

Lisa 4
[Kehtetu - RT I, 08.05.2015, 5 - jõust. 11.05.2015]

Lisa 5
[Kehtetu - RT I, 25.07.2013, 1 - jõust. 01.08.2013]

/otsingu_soovitused.json