Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2018, 1

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.05.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruses nr 65 „Kalapüügieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „mille” sõnaga „pära”;

2) paragrahvi 18 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „kalapüügivahendi” sõnadega „, välja arvatud nakke- ja raamvõrkude,”;

3) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 6 asendatakse läbivalt tekstiosa „58°” tekstiosaga „59°”;

4) paragrahvi 31 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „50” arvuga „60”;

5) paragrahvi 33 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) haugi – 1. aprillist 5. maini;”;

6) paragrahvi 38 punktis 1 asendatakse arv „56” arvuga „60”;

7) paragrahvi 41 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 45 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mõrrapäras vähemalt 32 mm, mõrra kariaias ja juhtaias vähemalt 44 mm;”;

9) paragrahvi 49 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Saadjärves” sõnaga „rääbisepüügil”;

10) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) nakke- ja raamvõrguga jäävabast veest – 15. märtsist 31. maini.”;

11) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Paragrahvi 1 punktid 5, 6, 10 ja 11 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json