Teksti suurus:

Puude raskusastme tuvastamise menetluse muudatuste ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetusega seotud sotsiaalkaitseministri, sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 2

Puude raskusastme tuvastamise menetluse muudatuste ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetusega seotud sotsiaalkaitseministri, sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõigete 3 ja 4, § 23 lõike 9, § 6 lõike 6 ja § 17 lõike 1, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 lõike 2 ning töövõimetoetuse seaduse § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 12. mai 2016. a määruse nr 32 „Lapse ja vanaduspensioni-ealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. mai 2016. a määruse nr 32 „Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja sugu;
3) postiaadress, e-posti aadress ja telefon;
4) isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi ja juhendamise vajadus, mis esineb vaatamata abivahendi kasutamisele;
5) isiku vaimse tervise seisundist tingitud järelevalve vajadus;
6) perearsti või põhiliselt raviva eriarsti andmed ja nende külastamise sagedus;
7) nende spetsialistide andmed, kes lisaks punktis 6 nimetatud arstidele saavad anda infot isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse kohta;
8) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
9) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 29. veebruari 2016. a määruse nr 18 „Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 29. veebruari 2016. a määruses nr 18 „Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) võtmetegevus – tööealisel inimesel töösoorituseks ja kodusteks töödeks oluline ja vajalik tegevus, sealhulgas suhtlemine;”;

2) paragrahvi 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) erijuhtum – juhtum, mille korral valdkondade kaupa tegutsemisvõimet hinnates on tööealisel inimesel piirangud vähe väljendunud või ei vasta puude raskusastme tuvastamise kriteeriumitele, kuid isiku igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on terviseseisundi ning keskkondlike ja suhtumuslike takistuste koosmõju tulemusena piiratud;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) muutumatu või progresseeruv püsiv seisund – raske või sügava puude raskusastme tuvastamisel kindlaks tehtud terviseseisund, mis tänapäevaste meditsiiniliste teadmiste ja teadaolevate andmete kohaselt ei saa paraneda või seisundi paranemise tõenäosus on vähene.”;

4) paragrahvi 4 lõike 5 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „ohutu” sõnadega „ja takistuseta”;

5) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet tuvastab kuni 16-aastase lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme, võttes aluseks arstiõppe läbinud isiku arvamuse ning vajaduse korral muud asjasse puutuvad andmed.

(2) Lapsel ei tuvastata puude raskusastme kestust pikemalt kui kolmeks aastaks, välja arvatud juhul, kui lapsel on muutumatu või progresseeruv püsiv seisund.

(3) Esmakordsel puude raskusastme taotlemisel ei tuvastata lapsel muutumatu või progresseeruva püsiva seisundi korral tavapäraselt puude raskusastet kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni. Puude raskusastme tuvastamine kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni on tavapäraselt võimalik korduvhindamise tegemisel, kui on tuvastatud ajas muutumatu või progresseeruv püsiv seisund.

(4) Muutumatu või progresseeruva püsiva seisundi korral lapsel puude raskusastme kestuse tuvastamisel on võimalik seda teha kuni 16-aastaseks saamiseni tavapäraselt alates lapse kolmandast eluaastast.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruses nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 lõike 6 ja § 17 lõike 1 alusel.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Harvikhaigused, mille puhul makstakse puudega lapse toetust

Harvikhaigused, mille puhul makstakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 lõikes 11 sätestatud juhul puudega lapse toetust, on järgmised:
1) fenüülketonuuria;
2) galaktoseemia;
3) vahtrasiirupi tõbi;
4) püridoksiinsõltuv epilepsia.”.

§ 4.  Sotsiaalkaitseministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 12 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 5. märtsi 2019. a määruses nr 12 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) sotsiaalhoolekande seaduse § 1402 alusel makstava toetuse andmed.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Kohustuslikud andmeandjad erakorralises olukorras rakendatava meetme puhul

Sotsiaalhoolekande seaduse § 1402 alusel makstava riikliku toetuse puhul on:
1) Eesti hariduse infosüsteem andmeandja õppimise, haridusliku erivajaduse ja koolikohustuse mittetäitmise andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks, määramiseks ja maksmiseks;
2) haigekassa andmekogu andmeandja isikule ajutise töövõimetuse hüvitatud perioodi, päevade arvu, määratud ajutise töövõimetuse hüvitise suuruse, töövõimetuslehtede liikide ja hooldatava andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse määramiseks ja maksmiseks;
3) vangiregister andmeandja isiku vahi all oleku või täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks;
4) kaitseväekohustuslaste register andmeandja isiku aja- või asendusteenistuses viibimise andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks;
5) töötamise register andmeandja isiku töötamise ja lapsehoolduspuhkuse andmete, isiku töötamise alustamise, peatumise ja lõpetamise ning töötamise liigi andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks, määramiseks ja maksmiseks;
6) töötuskindlustuse andmekogu andmeandja töötuskindlustus-, koondamis- ja maksejõuetushüvitise maksmise andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks;
7) tervise infosüsteem andmeandja isiku diagnooside kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks;
8) Politsei- ja Piirivalveamet andmeandja teadmata kadunud ja tagaotsitavaks kuulutatud isikute suhtes algatatud menetluste andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks;
9) töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register andmeandja isikule osutatud tööturuteenuste ja töötuna arveloleku andmete kohta sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toetuse pakkumiseks ja määramiseks.”.

§ 5.  Sotsiaalkaitseministri 12. mai 2016. a määruse nr 30 „Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. mai 2016. a määruses nr 30 „Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) võtmetegevus – tööealisel inimesel töösoorituseks ja kodusteks töödeks oluline ja vajalik tegevus või piirang suhtlemisel;”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood ja välisriigi isikukoodi väljastanud riik;
3) isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja sugu;
4) postiaadress, e-posti aadress ja telefon;
5) andmed välisriigis elamise ja töötamise kohta;
6) andmed abivahendite, kõrvalise abi, rehabilitatsiooni ja sotsiaalteenuste kasutamise kohta;
7) nende arstide ja spetsialistide andmed, kes saavad anda infot isiku puude tuvastamiseks oluliste tervisehäirete ja tegutsemispiirangute kohta;
8) andmed esindaja ja tema esindusõiguse kohta;
9) andmed taotlusele lisatud dokumentide kohta.”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik annab taotlusel hinnangu igapäevaelus osalemise tahte olemasolu kohta ning kehalise ja vaimse võimekuse valdkondades ja võtmetegevustes piirangute esinemise või puudumise kohta vastavalt tervise- ja tööministri 7. septembri 2015. a määruse nr 39 „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu” § 3 lõikes 2 sätestatule.”;

4) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt

„1) sõltuvust tekitavate ainete mõju ja ravimite kõrvaltoimed;”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlusele kantakse andmed töövõimetoetuse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud töövõimet välistava seisundi kohta.”.

§ 6.  Tervise- ja tööministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Tööotsijate ja tööturuteenuste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Tööotsijate ja tööturuteenuste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri asutamise ja pidamise põhimäärus”.

§ 7.  Tervise- ja tööministri 7. septembri 2015. a määruse nr 39 „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu” muutmine

Tervise- ja tööministri 7. septembri 2015. a määruse nr 39 „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu” § 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui eksperdiarvamus ei kinnita käesoleva määruse §-s 4 nimetatud töövõimet välistava seisundi esinemist, tuleb isikul anda hinnang piirangute esinemise või puudumise kohta kõikides käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud valdkondades ja võtmetegevustes.”.

§ 8.  Rakendussätted

Määruse § 4 punkt 2 kehtib kuni 15. juulini 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json