Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 7

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.05.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruses nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) energiasäästu maht – energiamärgise kohase energiaerikasutuse ja energiaarvutusel põhineva energiamärgise kohase planeeritava energiaerikasutuse vahe, kusjuures energiaerikasutuseks loetakse aastane tarnitud energiate summaarne kasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m²·a)];”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnatuses:

„61) piirkond – Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti või Lõuna-Eesti, vastavalt Eurostati territoriaalse statistika arvepidamisele (NUTS 3);”;

3) paragrahvis 6 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõigetes 1–5” tekstiosaga „§-s 5”;

4) paragrahvi 10 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tegutseda” sõnadega „lõikes 5 sätestatud nimekirja kantud”;

5) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) paragrahvi 19 lõikes 2 sätestatud teavitamise alguskuupäevaks § 10 lõikes 5 sätestatud nimekirja kandmata tehnilise konsultandi teenuse osutamise lepingust tulenev kulu.”;

7) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik meetme tegevuse abikõlblikkuse perioodi jooksul, mille jooksul projekti tegevused algavad ja lõpevad ning projekti elluviimiseks vajalikud abikõlblikud kulud tekivad. Projekti abikõlblikkuse periood algab lõikes 3 nimetatud kulu tekkimisest ja lõpeb hiljemalt 24 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest.”;

8) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse voorupõhiselt.

(2) Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ning rahastamise eelarvest teavitab rakendusüksus taotlejaid oma kodulehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluste vastuvõtu algust.

(3) Taotlusvoor on avatud vähemalt 30 kalendripäeva. Rakendusüksusel on õigus taotlemise tähtaega pikendada kuni 30 kalendripäeva võrra.

(4) Taotlus esitatakse taotleja esindusõigusliku isiku poolt rakendusüksuse kodulehel kirjeldatud viisil. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast ega hilisem taotluste vastuvõtmise lõppkuupäevast.

(5) Rakendusüksuse juht kinnitab vastava aasta taotlusvooru rahastamise eelarve enne taotlusvooru avamist, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusasutusega.

(6) Lõikes 5 nimetatud eelarvega kinnitatakse iga piirkonna eelarve, mis määratakse piirkonna korterelamute korteriomandite arvu ja turuväärtuse alusel.”;

10) paragrahvi 21 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „ja tehnosüsteemide hoolduse”;

11) paragrahvi 22 lõike 2 punktid 14 ja 15 sõnastatakse järgmiselt:

„14) tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud tehnilise konsultandi teenuse osutamise leping;
15) korteriühistust taotleja puhul korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne rakendusüksusele taotluse esitamist;”;

12) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktidega 18 ja 19 järgmises sõnatuses:

„18) asjakohasel juhul ehitusuuringu ja ehitise auditi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping;
19) projekteerimistööde tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.”;

13) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) taotluse hindamine;”;

14) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Taotluse hindamine

(1) Rakendusüksus hindab kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi järgmiste valikukriteeriumide järgi:
1) korterelamu energiasäästu maht;
2) korterelamu suletud netopinna suurus.

(2) Piirkonnas esitatud taotlused reastab rakendusüksus energiasäästu mahu alusel pingeritta suuremast väiksemani. Sama energiasäästu mahu korral eelistatakse suurema suletud netopinnaga korterelamut.

(3) Kõigis piirkondades, millele rakendusüksus eraldab § 25 lõike 11 alusel ülejäävad rahalised vahendid, esitatud taotlused reastab rakendusüksus ühte pingeritta lõikes 2 sätestatud korras.”;

15) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „ning § 24 lõikes 2 või 3 sätestatud pingerea alusel”;

16) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotlused rahuldatakse piirkonnale eraldatud rahaliste vahendite mahus. Juhul kui piirkonna eelarve ei ammendu kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamise järel, eraldab rakendusüksus ülejäävad rahalised vahendid piirkondadele, kus esitati piirkonna eelarvet ületavas mahus nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi.”;

17) paragrahvi 25 lõiget 5 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Toetuse saaja esitab pärast kõrvaltingimuse täitmist rakendusüksusele vastava kinnituse koos toetatavate tegevuste kulueelarvega rakendusüksuse kinnitatud vormil.”;

18) paragrahvi 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Rekonstrueerimistööde tellimisel viib toetuse saaja hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris rakendusüksuse kodulehel kirjeldatud viisil. Hanke läbiviimisel kohustub toetuse saaja järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.”;

19) paragrahvi 29 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekteerimistööde, ehitusuuringu, ehitise auditi, tehnilise konsultandi ning omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja hinnapakkumus, sealjuures peavad tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse hinnapakkumised olema võetud eraldi hinnapakkumustena.”;

20) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõikes 2 nimetatud kohustust ei ole toetuse saaja kohustatud järgima, kui lõikes 1 nimetatud teenuse maksumus on alla struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 sätestatud piirmäära.”;

21) paragrahvi 30 lõiget 4 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping;”;

22) paragrahvi 32 lõikes 4 asendatakse sõna „kuu” tekstiosaga „15 kalendripäeva”;

23) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui rakendusüksus teostab toetuse lõppmakse toetuse saajale 2022. aasta jooksul, on toetuse saaja kohustatud esitama järgneva kalendriaasta mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise rakendusüksusele hiljemalt 17. jaanuaril 2024. aastal.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json